ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.02.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.02.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.02.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****                                   

ЈУ ОШ ''Петар II  Петровић Његош''

Билећа

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

1. Водитељ продуженог боравка  –  1 извршилац -  50%   норме  са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до краја наставног процеса школске 2021/2022. године.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 1/16,31/18, 91/21 одлука УС и 119/21) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ('' Службени гласник РепубликеСрпске''бр: 44/17,31/18,84/19,35/20,63/20), Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи(''Службени гласник РС'', број 77/09,86/10,25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(''Службени гласник РС'',бр. 74/2018 и 26/2019).

Право  учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 104 .став 6. Закона о основном васпитању и образовању ( '' Службени гласник Републике Српске'', број: 44/17,31/18,84/19,35/20 и 63/20) лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законо о основном образовању и васпитању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

(I) Општи услови које кандидати  треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс :

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан што доказује љекарским увјерење о психофизичкој способности, који не може бити старији од шест мјесеции које прилаже само изабрани кандидат након извршеног   избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима , злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , злоупотребе опојних средтава ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искориштавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малоњетним лицем,

 (II) Уз потписану пријаву  од стране кандидата (са назначеном адресом и бројем телефона) и наведену документацију, поред општих услова који су наведени у конкурсу  потрено је доставити  документацију на основу  које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу којих се врши бодовање кандидата:

1.Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена  након завршених  интегрисаних  академских студија у одређеној области (дипломе  одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Српској или на територији бивше СФРЈ до 06.04.1992.године морају бити нострификоване).

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

4.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела  испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6.Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење , након стицања одговарајуће стручне спреме,

7.Увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца код кога је кандидат био запослен,

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи или другим пословима , а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно - образовног рада , а који одговарају  стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног  за борачко инвалидску заштиту о утвђеном статусу  чланац  породице  погинулог борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату  из категорије погинулог борца,

9. .Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено  - отаџбинског рата  ако се ради о кандидату из категорије ратног  војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбранжмбено отаџбинског рата  Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

(III) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

(IV)Пријем кандидата у радни однос  извршиће се у складу са Законом о основном образовању и васпитању(''Службени гласник Републике српске'',број 44/17,31/18,84/19 , 35/20 и 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(''Службени гласник РС'',број,74/2018 и 26/2019).

(V)Неблаговремене и непотпуне пријаве  кандидата комисија не разматра, пријаве се одбацују.

(VI) Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 3.3.2022 године ( четвртак) :  тестирање у 8,00 часова, интервју у 9,00 часова  у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити  на огласној табли школе  најкасније три дана прије заказаног  тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се  посебно позивати на интервју и тестрање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Школа ће писменим путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријава слати на адресу:

ЈУ Основна школа''Петар II Петровић Његош''Билећа, Краља Александра, бр.32. Билећа.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)дана од дана објављивања.                    

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана