ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

*********

ЈУ Гимназија „Јован Дучић"

Требиње

К О Н К У Р С

 

  Професор италијанског језика  – 10 часова – до повратка радника са боловања

– најдуже до 31. 08. 2023.

 

-Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

-Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Служ

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20) и Правилником о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- као неверификовани радник на пословима у школи, у  складу са чланом 108. ст. 10. и 11. Закона о средњем образовању и васпитању.

Из свих увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

- Увјерења из Члана 5. ст. (1) тачка 4) и 5) Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19). Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у петак, 24. 02. 2023. године, са почетком у 12:30 часова, у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, и то: http://www.gimnazijaducic.com/, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић", Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ЦСШ

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА

 

1.  Наставник географије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 12 наставних часова недељно, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2.  Наставник историје, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 10 наставних часова недељно, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

За наставника и стручног сарадника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (Сл.гл. РСбр.1/16 и 66/18) и посебне услове прописане чланом 104. и чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.гл. РС бр.41/18,35/20 и 92/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Сл.гл.РС, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  („Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Уз пријаву на Конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова Конкурса:

1.  Увјерење о држављанству;

2.  Извод из матичне књиге рођених;

3.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прилаже кандидат након што буде одабран на Конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,полног и дургог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5.  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

6.  Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова Конкурса:

1.  Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992.г.);

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто на које кандидат конкурише.

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:

1.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања стручне спреме;

3.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

4.  Овјерена фото-копија радне књижице;

5.  Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6.  Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

7.  Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на Конкурс (са назнаком на затвореној коверти „Пријава на Конкурс за запошљавање за радно мјесто на које кандидат конкурише") и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана 23.02.2023. у 1200часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће објавити на огласној табли школе 20.02.2023. те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати имају право увида у резултате остварене путем тестирања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове Конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају искуства у настави и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „Света Новомученица Милица-Дете" - Берковићи
 

 Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
 

Васпитач са положеним стручним испитом за васпитно - образовни рад на неодређено вријеме. 1 извршилац.

I  ОПШТИ УСЛОВИ
Општи услови за све кандидате су:
1.    да су држављани Републике Српске односно БиХ,
2.    да су старији од 18 година,
3.    да  су радно способни,
4.    да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију, производњу и приказивање дјечије порнографије, одузимање малољетног лица, запуштање и злостављање малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела
5.    да се не воде у посебном Регистру лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавањем  дјеце,
6.    да против њих није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавање дјеце и ,малољетних лица за порнографију, производњу и приказивање дјечије порнографије,одузимања малољетног лица, запуштање и злоставање малољетног лица и насиље у породици или породичној  заједници и друга кривична дјела
Увјерење из тачке  4. и 5. за изабране кандидате Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 - ВСС- Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача.
- положен стручни испит за васпитно-образовне раднике у предшколској установи
- васпитач који је стекао радни стаж или искуство у својој струци у трајању од годину дана, а није положио стручни испит, може засновати радни однос уколико испуњава услове прописане овим законом, с тим што је дужан положити стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у предшколској установи, а у противном престаје му радни однос

III – Потребна документа :
Уз потписану пријаву за учешће на Јавном конкурсу која садржи и кратку биографију, кандидати су дужни приложити доказе  о испуњености општих и посебних услова из конкурса,као и доказе односно документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи како слиједи:
1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,
3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
4. увјерење да није осуђиван/а,
5. увјерење да  подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
7. овјерену фотокопију дипломе или увјерења о дипломирању о завршеном првом циклусу студијског програма,
8. увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовне раднике у предшколској установи
9. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса
10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,  
11. овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодаваца
12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
Увјерења из тачке 4. и 5.Установа ће прибавити службеним путем.
Кандидати достављају овјерене копије свих докумената  и те копије се неће враћати кандидатима.

IV - Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног конкурса преко ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске  и на огласној табли ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „Света Новомученица Милица-Дете" – Берковићи.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу
ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „Света Новомученица Милица-Дете" - Берковићи , Берковићи бб 88363, са назнаком „Пријава на конкурс"
Дана 21.02.2023.године у 10 часова,  у просторијама ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „Света Новомученица Милица-Дете" - Берковићи    обавиће се интервју са каднидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен и поставиће се на огласној табли установе.  Кандидати се  неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***

ЈУ  за предшколско васпитање и образовање дјеце„НАША РАДОСТ"

ТРЕБИЊЕ

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос  на одређено вријеме

 

I РАДНО МЈЕСТО

  Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 11 извршилаца на одређено вријеме  од 1.3.2023.године до 31.7.2023. године,  најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом;

  Дипломирани педагог- 1 извршилац на одређено вријеме од 1.3.2023.године до 31.8.2023.године, најмање година дана радног искуства са положеним стручним испитом.

 

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II ОПШТИ УСЛОВИ ПОД  1. И  2.

Кандидат за радно мјесто васпитача и педагога треба да испуњава слиједеће опште услове:

          1.  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

          2.  да је пунољетан,

          3.  да је радно способан,

        4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних  лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици  или породичној заједници и друга кривична дјела,

        5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце,

      6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној  заједници  и друга кривична дјела.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОД 1.

 1.  ВСС - Први циклус студија на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму  за образовање васпитача  у трајању од три године и остварених најнање 180 ECTS бодова,

 2. да има  најмање једну годину радног искуства са одговарајућим степеном образовања,

 3.  положен стручни испит.

       ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПОД 2.

 1.  ВСС- Први циклус студијског програма  у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова  или еквивалент,

 2. Завршен први циклус студијског програма  у трајању од три године и остварених најмање 180 ECTS бодова уз завршен  други циклус истог студија са укупних 300 ECTS бодова,

 3.   да има најмање једну годину радног искуства са одговарајућим степеном обарзовања,

4.  положен стручни испит.

     

IV  ПОТРЕБНА ДОЛУМЕНТАЦИЈА ПОД 1. И 2.

Кандидати уз пријаву су дужни  приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова Конкурса и то:

     1.  Диплому -  овјерена фото-копија,

     2.  Увјерење о положеном стручном испиту,

    3 .  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

4.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фотокопија  индекса,

5.  Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,

6.  Овјерена фото-копија  радне  књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7.  Увјерење о држављанству  (не старије од шест мјесеци),

8.  Извод из матичне књиге рођених,

9.  Љекарско увјерење о психофизичкој способности (не старије од шест мјесеци и прилаже га  само изабрани кандидат  након извршеног  избора  по конкурсу, а прије  заснивања  радног односа),

10.         Увјерење о невођењу кривичног поступка,

11.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије  породице погинулог борца,

12.         Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13.         Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.  

Увјерење о неосуђиваности и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања  дјеце за изабраног кандидата Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост" Требиње прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Васпитач или педагог који је стекао радни стаж или искуство ван предшколске установе у својој струци у трајању од годину дана, а није положио стручни испит, може засновати радни однос уколико испуњава услове прописане законом.

Кандидати су дужни доставити овјерене  копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана  21.2.2023. године у 09.00 часова у просторијама Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост" Требиње, ул. Светосавска бр. 5 обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене пријаве и који испуњавају услове Конкурса за радно мјесто васпитача и педагога.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост" Требиње  ће списак  кандидата  који испуњавају услове поставити  на огласну таблу установе, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

 

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или на адресу Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост" Требиње, ул. Светосавска бр.5.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана