JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.02.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

JU Gimnazija „Jovan Dučić"

Trebinje

K O N K U R S

 

  Profesor italijanskog jezika  – 10 časova – do povratka radnika sa bolovanja

– najduže do 31. 08. 2023.

 

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Služ

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

- kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

- Uvjerenja iz Člana 5. st. (1) tačka 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19). Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Testiranje i intervju  sa kandidatima obaviće se u petak, 24. 02. 2023. godine, sa početkom u 12:30 časova, u prostorijama škole.

- Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: http://www.gimnazijaducic.com/, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić", Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU CSŠ

TREBINjE

 

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA RADNIKA SA BOLOVANjA

 

1.  Nastavnik geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 12 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2.  Nastavnik istorije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 10 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RS br.41/18,35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

1.  Uvjerenje o državljanstvu;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih;

3.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

1.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;

3.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

4.  Ovjerena foto-kopija radne knjižice;

5.  Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6.  Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

7.  Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše") i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 23.02.2023. u 1200časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 20.02.2023. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete" - Berkovići
 

 J  A  V  N  I     K  O  N  K  U  R  S
 

Vaspitač sa položenim stručnim ispitom za vaspitno - obrazovni rad na neodređeno vrijeme. 1 izvršilac.

I  OPŠTI USLOVI
Opšti uslovi za sve kandidate su:
1.    da su državljani Republike Srpske odnosno BiH,
2.    da su stariji od 18 godina,
3.    da  su radno sposobni,
4.    da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela
5.    da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanjem  djece,
6.    da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i ,maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavanje maloljetnog lica i nasilje u porodici ili porodičnoj  zajednici i druga krivična djela
Uvjerenje iz tačke  4. i 5. za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

II POSEBNI USLOVI
 - VSS- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača.
- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
- vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom, s tim što je dužan položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, a u protivnom prestaje mu radni odnos

III – Potrebna dokumenta :
Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu koja sadrži i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze  o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa,kao i dokaze odnosno dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi kako slijedi:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
4. uvjerenje da nije osuđivan/a,
5. uvjerenje da  podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
7. ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi
9. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa
10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
11. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavaca
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Uvjerenja iz tačke 4. i 5.Ustanova će pribaviti službenim putem.
Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije se neće vraćati kandidatima.

IV - Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa preko JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  i na oglasnoj tabli JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete" – Berkovići.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično  na protokol ustanove ili putem pošte na adresu
JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete" - Berkovići , Berkovići bb 88363, sa naznakom „Prijava na konkurs"
Dana 21.02.2023.godine u 10 časova,  u prostorijama JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete" - Berkovići    obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove.  Kandidati se  neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

JU  za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece„NAŠA RADOST"

TREBINjE

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

  Diplomirani vaspitač predškolske djece – 11 izvršilaca na određeno vrijeme  od 1.3.2023.godine do 31.7.2023. godine,  najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom;

  Diplomirani pedagog- 1 izvršilac na određeno vrijeme od 1.3.2023.godine do 31.8.2023.godine, najmanje godina dana radnog iskustva sa položenim stručnim ispitom.

 

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II OPŠTI USLOVI POD  1. I  2.

Kandidat za radno mjesto vaspitača i pedagoga treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

          1.  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

          2.  da je punoljetan,

          3.  da je radno sposoban,

        4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih  lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici  ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

        5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece,

      6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj  zajednici  i druga krivična djela.

III POSEBNI USLOVI POD 1.

 1.  VSS - Prvi ciklus studija na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu  za obrazovanje vaspitača  u trajanju od tri godine i ostvarenih najnanje 180 ECTS bodova,

 2. da ima  najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

 3.  položen stručni ispit.

       POSEBNI USLOVI POD 2.

 1.  VSS- Prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent,

 2. Završen prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova uz završen  drugi ciklus istog studija sa ukupnih 300 ECTS bodova,

 3.   da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obarzovanja,

4.  položen stručni ispit.

     

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1. I 2.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

     1.  Diplomu -  ovjerena foto-kopija,

     2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

    3 .  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija  indeksa,

5.  Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,

6.  Ovjerena foto-kopija  radne  knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7.  Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),

8.  Izvod iz matične knjige rođenih,

9.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu, a prije  zasnivanja  radnog odnosa),

10.         Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

11.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,

12.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Vaspitač ili pedagog koji je stekao radni staž ili iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana  21.2.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača i pedagoga.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost" Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana