Свјет­ска му­зичка атра­кци­ја Jazzrausch big band сви­ра у Кра­гу­јев­цу

Agencije
Свјет­ска му­зичка атра­кци­ја Jazzrausch big band сви­ра у Кра­гу­јев­цу

То­ком про­сла­ве ве­ли­ког ју­би­ле­ја, 20 го­ди­на пос­то­ја­нја, "Ин­тер­на­ци­онал­ни џез фес­ти­вал у Кра­гу­јев­цу" (ИЈ­ФК) ко­ји се одржава од 24. до 26. окто­бра, нас­ту­пиће не­ки од тре­ну­тно на­ја­кту­ел­ни­јих му­зичара европ­ске џез сце­не, ко­је по­дје­дна­ко во­ли и кри­ти­ка и пу­бли­ка.

И ни­је ријеч са­мо о њи­хо­вој сви­рачкој ге­ни­јал­нос­ти, на­во­ди се у са­оп­ште­њу, већ и о изу­зе­тно атра­кти­вном про­гра­му ко­ји изво­де и ко­ји обу­хва­та укус ши­ро­ке пу­бли­ке, од оних ко­ји би да пле­шу, пре­ко стро­гих по­што­ва­ла­ца џеза до млађе пу­бли­ке ко­ја во­ли те­хно и ха­ос звук.

Пра­ви ек­склу­зи­ви­тет пред­став­ља нас­туп Jazzrausch big banda из Мин­хе­на, свјет­ске му­зичке сен­за­ци­је и кон­цер­тне атра­кци­је, ко­ји први пут до­ла­зи у Срби­ју и сви­ра на за­тва­ра­њу.

То је биг бенд ко­ји свој џез звук ком­би­ну­је са те­хно и ха­ос му­зи­ком, а по­ред ди-џеја бенд пра­те и изу­зе­тни во­ка­ли. Уз врло упеча­тљив сцен­ски нас­туп, бенд кра­си изу­зе­тно сви­рачко умијеће, због чега га и му­зички кри­тичари на­зи­ва­ју фе­но­ме­ном.

Jazzrausch big band бри­ше све жан­ров­ске гра­ни­це и ну­ди пу­бли­ци врхун­ски му­зички дожив­љај, а о по­пу­лар­нос­ти и обожава­њу од стра­не пу­бли­ке свје­дочи и по­да­так да сви­ра­ју пре­ко 120 кон­це­ра­та го­диш­ње ши­ром свије­та, од рок дво­ра­на до чуве­ног Лин­колн цен­тра и ве­ли­ких кон­цер­тних дво­ра­на у Ру­си­ји. Први је биг бенд у све­ту ко­ји је ре­зи­дент је­дног те­хно клу­ба. Су­дећи по објав­ље­ном спис­ку нас­ту­па, ово је је­дин­стве­на при­ли­ка да их у ближем ре­ги­ону чује­мо у на­ре­дних го­ди­ну да­на.

Сви кон­цер­ти гла­вног про­гра­ма ово­го­диш­њег из­да­ња Фес­ти­ва­ла почињу у 20:00 часо­ва на Ве­ли­кој сце­ни Књажев­ско - српског теа­тра у Кра­гу­јев­цу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана