Svjet­ska mu­zička atra­kci­ja Jazzrausch big band svi­ra u Kra­gu­jev­cu

Agencije
Svjet­ska mu­zička atra­kci­ja Jazzrausch big band svi­ra u Kra­gu­jev­cu

To­kom pro­sla­ve ve­li­kog ju­bi­le­ja, 20 go­di­na pos­to­ja­nja, "In­ter­na­ci­onal­ni džez fes­ti­val u Kra­gu­jev­cu" (IJ­FK) ko­ji se održava od 24. do 26. okto­bra, nas­tu­piće ne­ki od tre­nu­tno na­ja­ktu­el­ni­jih mu­zičara evrop­ske džez sce­ne, ko­je po­dje­dna­ko vo­li i kri­ti­ka i pu­bli­ka.

I ni­je riječ sa­mo o nji­ho­voj svi­račkoj ge­ni­jal­nos­ti, na­vo­di se u sa­op­šte­nju, već i o izu­ze­tno atra­kti­vnom pro­gra­mu ko­ji izvo­de i ko­ji obu­hva­ta ukus ši­ro­ke pu­bli­ke, od onih ko­ji bi da ple­šu, pre­ko stro­gih po­što­va­la­ca džeza do mlađe pu­bli­ke ko­ja vo­li te­hno i ha­os zvuk.

Pra­vi ek­sklu­zi­vi­tet pred­stav­lja nas­tup Jazzrausch big banda iz Min­he­na, svjet­ske mu­zičke sen­za­ci­je i kon­cer­tne atra­kci­je, ko­ji prvi put do­la­zi u Srbi­ju i svi­ra na za­tva­ra­nju.

To je big bend ko­ji svoj džez zvuk kom­bi­nu­je sa te­hno i ha­os mu­zi­kom, a po­red di-džeja bend pra­te i izu­ze­tni vo­ka­li. Uz vrlo upeča­tljiv scen­ski nas­tup, bend kra­si izu­ze­tno svi­račko umijeće, zbog čega ga i mu­zički kri­tičari na­zi­va­ju fe­no­me­nom.

Jazzrausch big band bri­še sve žan­rov­ske gra­ni­ce i nu­di pu­bli­ci vrhun­ski mu­zički doživ­ljaj, a o po­pu­lar­nos­ti i obožava­nju od stra­ne pu­bli­ke svje­doči i po­da­tak da svi­ra­ju pre­ko 120 kon­ce­ra­ta go­diš­nje ši­rom svije­ta, od rok dvo­ra­na do čuve­nog Lin­koln cen­tra i ve­li­kih kon­cer­tnih dvo­ra­na u Ru­si­ji. Prvi je big bend u sve­tu ko­ji je re­zi­dent je­dnog te­hno klu­ba. Su­deći po objav­lje­nom spis­ku nas­tu­pa, ovo je je­din­stve­na pri­li­ka da ih u bližem re­gi­onu čuje­mo u na­re­dnih go­di­nu da­na.

Svi kon­cer­ti gla­vnog pro­gra­ma ovo­go­diš­njeg iz­da­nja Fes­ti­va­la počinju u 20:00 časo­va na Ve­li­koj sce­ni Knjažev­sko - srpskog tea­tra u Kra­gu­jev­cu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana