ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.03.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.03. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

ЈУ ОШ '' Вук Караџић ''  Омарска- Приједор

ул. Вука Караџића  бб

79203 Омарска

 

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 150. Закона о основном васпитању и образовању РС .

1. Општи услови:
1)да има општу здравствену способност  за рад,
2)да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
3)да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:
За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који
1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из тачке 1) овог става. Радни стаж остварен на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150 став 2 тачка 2 Закона.
3 ) није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну  затвора, против којег није  покренут кривични  поступак за дјела  учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

4) Кандидати који испуњавају услове из члана 198. став 1 и 2. Закона могу равноправно конкурисати на мјесто директора.

Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,
Потребна документација 
Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:
1) Пријаву на конкурс,
2) Извод из матичне књиге рођених,
3) Увјерење о држављанству, 
4) Диплома о стеченом степену стручне спреме,

5) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из члана 150. став 2.  Закона,

6) Препорука ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
7) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора  школа ће прибавити службеним путем за именованог  кандидата, а прије ступања на дужност,

 8) Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),
9) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

10) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

11) Програм рада директора за период од 4 године.         

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање РС.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе , са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији  у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене копије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од пријема одлуке Владе о именовању. 

***                                                                                                         

ЈУ Ош  „Јосиф Панчић”, Козица

Доња Козица бр.129, општина Оштра Лука

                                    

  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Професор/ Наставник разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, пуна норма, са положеним стручним испитом и радним искуством, до повратка радника са породиљског одсуства;

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном   васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

 1.  Увјерење о држављанству,
 2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
 3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,
 4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
 5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа је прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

 

 1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS у трајању од три године или еквавилент;
 2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту;
 4.  Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);
 5. Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца;
 6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;
 8. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у просторијама школе, четвртак, 06.04. 2023. године у 9 часова, а интервју са кандидатима ће бити обављен у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу:

ЈУ Основна школа „Јосиф Панчић”, Козица

Ул. Доња Козица бр. 129, 78 204 Бронзани Мајдан, са назнаком „за конкурс”.

***

Основни суд у Козарској Дубици

 Давидов трг бб

 Козарска Дубица

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме 

 

Радно мјесто:

 

     1. Стручни сарадник (1 извршилац).

Услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

VII степен школске спреме, завршен правни факултет и положен правосудни испит, радно искуство од двије године.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној фотокопији, не старије од 6 мјесеци):

 1. диплому о завршеном факултету
 2. извод из матичне књиге рођених
 3. увјерење о држављанству
 4. увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци
 5. увјерење о положеном правосудном испиту
 6. доказ о траженом радном искуству.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

За изабраног кандидата обавезан је пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора о раду, увјерење о радној способности, а суд ће извод из казнене евиденције прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске”.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком „За конкурс” или лично на адресу: Основни суд у Козарској Дубици, Давидов трг бб, Козарска Дубица.

***

 ЈУ Ош”Свети Сава” Нови Град

 Николе Пашића 13

79220 Нови Град            

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе  - 1 извршилац у подручном одјељењу Рашће, са искуством, 100% норме на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске 2022/2023 године.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

 1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

 1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),
 4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца са подацима о врсти посла, степену стручне спреме  и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним стажом,
 5. увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 6. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије бораца
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  06.04.2023. године у 10:00  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.            

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.   

***

ЈУ Ош „Бранко Ћопић”

Приједор, Рудничка 13

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну следећих радних мјеста

 

        1. Наставник разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са искуством – положен стручни испит.

 

Послове наставника могу обављати лица која осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи испуњавају и услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и  чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а то су:

 1. да имају завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године, 
 2. да имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, и
 3. да имају љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, нити лице које се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Кандидати уз потписану пријаву на конкурс требају доставити документацију којом доказују испуњеност услова конкурса и то:

 1. увјерење о држављанству РС или БиХ,
 2. извод из матичне књиге рођених  или копију личне карте,
 3. увјерење о невођењу кривичног поступка, тј. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца).
 4. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области, или увјерење о стеченом академском звању (уколико није издата диплома) – не старије од годину дана,  
 5. увјерење о положеној педагошко-психолошкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.,

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност услова конкурса, потребно је доставити и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  која подразумијева:

1)  додатак дипломи,  који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, а уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

3)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима неће бити враћене.

Право равноправног учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На позиције за које се тражи лице са искуством могу равноправно конкурисати и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  , а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним наведеним правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Напомена:

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуисању који ће бити обављени у просторијама школе дана 05.04.2023. године (сриједа) у 11.00 часова, те из тих разлога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину одржавања истог.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати који буду изабрани по конкурсу дужни су доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прије заснивања радног односа, а исто не може бити старије од 6 мјесеци.

За кандидате који буду изабрани школа ће службеним путем прибавити:

-увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета.

*** 

ЈУ „Средњошколски центар Приједор'' у  Приједору.

 ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос

     1. Професор математике – 10 часова, 1 извршилац, приправник, до повратка раднице са породиљског одсуства најкасније до 31.08.2023. године

     2. Професор њемачког језика –  6 часова, 1 извршилац приправник на одређено вријеме до 31.08.2023. године;

      3. Психолог школе – пуна норма, 1 извршилац, приправник, до повратка раднице са породиљског одсуства.

На основу члана 5. Правилника о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. Гласник РС” број: 24/19) општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,
 3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. Да није осуђиван  правоснажном  пресудом  за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење  о подацима из посебног регистра за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а она подразумјева:

1. Овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење  високошколске  установе  о просјеку оцјена током студирања

уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

 4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

 5. Увјерење општинског/градског  органа надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног  инвалида,

  6. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању,  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште  препоручено на  адресу школе, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 06.04.2023.године (ЧЕТВРТАК) у 10,00 часова у просторијама ЈУ „Средњошколски центар Приједор'' у  Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије  свих докумената  и те копије неће бити враћене  кандидатима .

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана