ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А

78000 БАЊА ЛУКА

На основу члана 142. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

      Iа За уже научне области:

1.  Теоријска економија - 1 извршилац

2.  Заштита животне средине – 1 извршилац

3.  Технологија заштите животне средине⃰ - 1 извршилац

4.  Рудничка геологија⃰ - 1 извршилац

5.  Подручја социјалног рада - 1 извршилац

6.  Општа педагогија - 1 извршилац

7.  Историја средњег вијека - 1 извршилац

8.  Специфични језици – италијански језик (наставни предмети: Савремени италијански језик 5; Савремени италијански језик 6; Савремени италијански језик 7; Савремени италијански језик 8; Историја српско-италијанских културних односа) - 1 извршилац

9.  Специфичне књижевности – англоамеричка књижевност (наставни предмети: Увод у проучавање енглеске књижевности; Књижевност енглеског класицизма и романтизма; Ренесансна драма; Викторијанска књижевност; Викторијанска поезија и поетика) - 1 извршилац

10. Коришћење шумских ресурса - 2 извршиоца

11. Шумарска генетика и оснивање шума (сјеменарство, расадничарство и пошумљавање) - 2 извршиоца

      Иб За уже умјетничке области:

1.  Драматургија (сценарио) (наставни предмети: Основе драматургије; Основе филмске драматургије; Драматургија 3 и 4; Филмски и ТВ сценарио 1 и 2; Филмски и ТВ сценарио 3 и 4; Филмски и ТВ сценарио И и II) - 1 извршилац

2.  Умјетничко – теоријске дисциплине - 1 извршилац

II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

IIа За уже научне области:

1.  Рачунарске науке – 1 извршилац

2.  Термотехника - 1 извршилац

3.  Патологија⃰ - 1 извршилац

4.  Хортикултура (воћарство, виноградарство и винарство, повртарство, љековито и ароматично биље, украсно биље и уређење околине) - 1 извршилац

5.  Процесно инжењерство - 1 извршилац

6.  Спортске и рехабилитационе науке - 1 извршилац

7.  Историја средњег вијека - 1 извршилац

8.  Психологија (наставни предмети: Основе клиничке психологије; Психопатологија одраслих; Клиничка процјена дјеце и младих; Здравствена психологија; Психологија инвалидитета; Медицинска психологија) - 1 извршилац

 

1.1 Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

-    да је држављанин РС или БиХ;

-    да је старији од осамнаест (18) година;

-    да има општу здравствену способност;

-    да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

-    увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

-    извод из матичне књиге рођених;

-    увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

-    увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци.

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1   Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20) и чланова од 80-100. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20).

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем Iа:

-    овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

-    увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-    доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-    кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-    кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем IIа:

-    овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

-    увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-    доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-    кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 81. Закона о високом образовању РС („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-    кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању РС („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Под римским бројем Iб:

-    овјерен препис или фотокопију дипломе о умјетничком степену доктора, магистра, мастера из умјетничке области за коју се врши избор,

-    увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

-    доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

-    кратку био кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 82. Закона о високом образовању РС (Службени гласник Републике Српске, број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

-    графију и библиографију, као и доказе о испуњености минималних услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), а у вези са чланом 138. став (2) Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 67/20), као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

НАПОМЕНА:

-    За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „3. Технологија заштите животне средине* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

-    За радно мјесто за избор наставника под редним бројем „4. Рудничка технологија* - 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

-    За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „1. Рачунарске наке – 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

-    За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „2. Патологија* – 1 извршилац", закључиће се уговор о допунском раду и то на период од годину дана.

-    За радно мјесто за избор сарадника под редним бројем „8. Психологија (наставни предмети: Основе клиничке психологије; Психопатологија одраслих; Клиничка процјена дјеце и младих; Здравствена психологија; Психологија инвалидитета; Медицинска психологија) - 1 извршилац", закључиће се уговор на одређено вријеме и то на период од годину дана.

 

-    Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске", број: 84/14 и 38/17).

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

-    Под редним бројевима 1. и 2. у оквиру тачке Иб АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 1. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 2. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Др Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројевима 3. и 4. РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Алеја козарског одреда 1, 79 101 Приједор,

-    Под редним бројем 5. ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројевима 6. и 7. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 8. и 9. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 10. и 11. ШУМАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

 

ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:

-    Под редним бројем 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 2. МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 3. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 4. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 5. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројем 6. ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука,

-    Под редним бројевима 7. и 8. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.

***

БАЊАЛУЧКА ПИВАРА АД БАЊА ЛУКА

СЛАТИНСКА 8

78000 БАЊА ЛУКА

Наш тим тражи појачање на позицији:

 

КОМИСИОНАР РОБЕ .........................................   1 извршилац

Услови рада:

•        ССС

•        Пожељно радно искуство али није пресудно

•        Способност самосталног и тимског рада

•        Одговоран  приступ у раду

Мјесто рада: Бања Лука

Рад на одређено вријеме

Рок за подношење пријава је до 19.04.2024.године.

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем тиму пријавити се можете слањем Ваше биографије на еmail:  [email protected]

Бањалучка  пивара  се  захваљује свим кандидатима на интересовању за посао, а контактираће кандидате према испуњености услова.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

 

р а с п и с у ј е  

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радних мјеста

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА

1.Руководилац рачуноводствено финансијских послова ..................... 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз пробни рад у трајању  од три мјесеца.

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

 

1.       Општи услови:

-   да је  кандидат држављанин  БиХ

-   да је пунољетан

-   да има општу здравствену способност

-   да се против кандидата  не води кривични поступак.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Као доказ о испуњавању општих услова  кандидати  треба да приложе:

-    увјерење о држављанству

-    извод из матичне књиге рођених

-    увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци).

 

2. Посебни услови

-  ВСС економског смјера

-  двије године радног искуства на истим или сличним пословима

-  познавање рада на рачунару

- посједовање лиценце за обављање професионално-стручних активности у звању  сертификованог  рачуновође

     

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати уз пријаву треба да приложе:

-    диплому о стручној спреми

-    лиценцу за обављање професионално-стручних активности у звању сертификованог рачуновође.

-    доказ о радном искуству

 

Приложени документи требају бити у оригиналу или овјерене копије.

Кандидат који буде изабран дужан је у року од 7 дана од дана пријема одлуке о избору доставити љекарско увјерење.

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или поштом на адресу:

Републичко јавно тужилаштво

Владике Платона бб

78 000 Бања Лука

Пријаве  на конкурс  подносе  се до 03.05.2024. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају  опште и посебне услове конкурса обавиће се  интервју.

 

О датуму и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити обавјештени накнадно, писаним путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести адресу  и контакт телефон.

***

ЈУ ОШ МИЛОШ ДУЈИЋ" ЧЕЛИНАЦ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 57

78240 ЧЕЛИНАЦ

 

Расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

1.  Наставник/професор биологије на одређено вријеме (14) часова,  лице са радним искуством до повратка радника са боловања  ................................................ 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним провфилима и звањима настанвика, стручних сарадника у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 114. и чланом 198. Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурс имају  кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме стечене у складу са законом.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лисем, злоупотребе опојних средстава ( За изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.( За изабраног кандидата увјерење ће школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или „малољетним лицем".

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фитокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалет,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незаполсених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8. Увјерење општинског/градско органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене  кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуине, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује. Тестирање и интервју  ће се обавити дана 26.04.2024. године  са почетком у 13,00 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на теститрање и интервију .Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Милош Дујић"Челинац војводе Мишића 57. с назнаком „за конкурс". Рок за достављње пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу „Глас Српске". Школа ће писменим путем обавијестити учеснике о исходу конкурса у року 8 дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ" ПРЊАВОР

КАРАЂОРЂЕВА1

78430 ПРЊАВОР

тел/ +387 51 655-434-

 

На основу члана 62. став 1 и чл. 84, став 1, т.18 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 79/15, 63/20, 64/22), чл. 40, став 1, т.18 Статута Јавне установе Дјечији вртић „ Наша радост" Прњавор, Правилник о пријему у радни однос („Службени гласник Републике Српске" бр.44/23) и  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији вртић „ Наша радост" Прњавор, директор Јавне установе Дјечији вртић „ Наша радост" Прњавор расписује:

 

КОНКУРС

За радна мјеста:

 Васпитач – на неодређено вријеме ………………………………… 3 извршиоца.

Општи услови:

1. да је држављанин РС - БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног итегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или у породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или у породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

Посебни услови конкурса:

За радно мјеста

- Висока стручна спрема,  најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитање и образовања или програм за образовање васпитача.

- Најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за васпитно образовни рад.

 

Кандидати су дужни доставити:

1. пријаву;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. увјерење о држављанству;

4. овјерену копију дипломе;

5. увјерење о неосуђиваности ;

6. увјерење да се кандидат не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ;

7.  увјерење о невођењу кривичног поступка;

8. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

9. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса;

10. увјерење о положеном стручном испиту;

11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита, или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

12. увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме;

13.увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца или овјерену копију радне књижице;

14.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулих бораца Одбрамбеног-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорија породица погинулих бораца;

15.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорија ратног војног инвалида;

16.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбеног-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорија бораца.

Увјерења из тачке 5) и 6) за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу:  Јавна установа Дјечији вртић „ Наша радост" Прњавор, Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор, са назнаком: „ КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 30.04.2024. године у просторијама Установе, са почетком у 9,00 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске".

***

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ" ЖИВИНИЦЕ-КНЕЖЕВО

ЖИВИНИЦЕ ББ

78230 КНЕЖЕВО

 

На основу члана 152. став (3) тачка 16)  и члана 125. Закона о основном  васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске", број 81/22),  директор  ЈУ Основне школе  „ Вук Караџић" Живинице-Кнежево, р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за попуну радног мјеста

    

1.Наставник/професор  за наставни предмет техничко образовања 7 часова....1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.06.2024.године са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из  тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске",број 74/23):

1)овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи мпредмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)увјерење о пложеном стручном испиту,

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи,који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије

 ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 125.став 5. Закона о основном васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике Српске", број 81/22) право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме.Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114.став 5. овог закона.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити дана 03.05.2024. године у 10,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање или интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене пријаве

неће се разматрати.

Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Караџић" Живинице бб, 78230 Кнежево доставити  овјерене копије свих  докумената са назнаком  „пријава на конкурс" коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

Контакт телефон: 051/597-123-школа.   

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана