ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

 

Република Српска

ЈУ ОШ „Петар Кочић''

78 207 Кола, бб, Бањалука

 

Директор Јавне установе Основне школе „Петар Кочић" Кола, Бањалука, на основу члана 125. и 152. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (,,Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10 и 25/14) и  члана 2. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23) и Одлуке директора о расписивању конкурса за попуну упражњеног радног мјеста број: 14/24 од 17.01.2024. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

  Радно мјесто секретара, непуна норма, 85% радног времена, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства  , у Основној школи „Петар Кочић" Кола, Бањалука 1 извршилац;

 

За радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114., 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), услове предвиђене чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.  да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23):

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  свједочанства и диплому о завршном раду, који садрже податке о просјеку оцјена током школовања за наставнике у умјетничкој школи – смјер балетско васпитање и образовање, за оне предмете за које је предвиђено најмање средње балетско образовање,

3.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4.  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

6.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

8.  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, односно увјерење о најмање

три године играчког стажа за лица из тачке 2,

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачкоинвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеноотаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС

уколико се ради о кандидату из категорије борца.

12. У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 6, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

13. Изузетно од тачке 8, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  24.04.2024. године (сриједа) у 10:30 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Петар Кочић" Кола, бб, 78207 Кола, Бањалука, са назнаком "За конкурс".               

***

ЈУ ОШ „Петар Кочић''

78 207 Кола, бб, Бањалука

 

Директор Јавне установе Основне школе „Петар Кочић" Кола, Бањалука, на основу члана 125. и 152. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (,,Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10 и 25/14) и  члана 2. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23) и Одлуке директора о расписивању конкурса за попуну упражњеног радног мјеста број: 14/24 од 17.01.2024. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста за

 

  Наставник биологије, непуна норма, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме  до 31.08.2024. године, у ПО Стричићи – 1 извршилац;

 

За радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 114., 115. и 116.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), услове предвиђене чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.  да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4.и 5. Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23):

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  свједочанства и диплому о завршном раду, који садрже податке о просјеку оцјена током школовања за наставнике у умјетничкој школи – смјер балетско васпитање и образовање, за оне предмете за које је предвиђено најмање средње балетско образовање,

3.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4.  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

6.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

8.  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, односно увјерење о најмање три године играчког стажа за лица из тачке 2,

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачкоинвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеноотаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата

РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС

уколико се ради о кандидату из категорије борца.

12. У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 6, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

13. Изузетно од тачке 8, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  25.04.2024. године (четвртак) у 10:00 часова у просторијама Централне школе у Колима обавиће се тестирање, а након тога интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Петар Кочић" Кола, бб, 78207 Кола, Бањалука, са назнаком "За конкурс".               

***

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БАЊА ЛУКА

Трг српских владара бр. 1, Бања Лука

 

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16), члана 4. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука", бр. 27/17, 23/19 и 2/22)  члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука", бр. 14/18, 9/19), градоначелник Града Бања Лука, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ

У ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА БАЊА ЛУКА

I

У Градској управи Града Бања Лука извршиће се пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, са средњом стручном спремом  и то:

 

-    ватрогасац – приправник .......................................... 10 извршилаца

II - Приправнички статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

          Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци.

                 Приправник ватрогасац ће у току приправничког стажа стицати искуство у Одсјеку за послове цивилне заштите и професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице ради стицања услова за полагање стручног испита за ватрогасца.

 

III – Општи услови за пријем приправника

1.  да је држављанин  РС, односно БиХ;

2.  да је старији од 18 година;

3.  да има општу здравствену способност;

4.  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5.  да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6.  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7.  да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број 97/16);

8.  да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

IV - Посебни услови 

-    ВКВ-ССС – средња школа техничког смјера (IV/V степен);

-    да није старији од 25 година;

-    положен возачки испит „     Б" категорије;

 V – Потребни документи

Уз пријаву, кандидат доставља доказе о испуњености општих и посебних услова наведених у јавном конкурсу.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

5) изјаву у писаној форми да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1.  копија свједочанства о завршеној средњој школи (IV/V степен);

2.  копије свједочанстава о завршним разредима средње стручне спреме из којих се може видјети просјек оцјена у току школовања;

3.  изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Б" категорије;

4.  извод из матичне књиге рођених (као доказ да није старији од 25 година).

 

Чланом 54. став 1. тачка 1. Законом о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске'', број 94/19 ), прописано да ватрогасац – спасилац у ватрогасно-спасилачким јединицама може бити лице које има најмање стручну спрему квалификованог радника одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, металске, браварске, хемијске и електричарске).

 

         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

VI

Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, коју именује градоначелник из реда запослених у Градској управи Града Бања Лука након објаве јавног конкурса.

Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, изврши бодовање кандидата и утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу.

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем приправника ватрогасца са средњом стручном спремом, су сљедећи:

1) оцјењивање вјештина и физичке спремности;

2) општи утисак;

3) просјек оцјена у току школовања.

Прворангирани кандидати, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса за пријем приправника, дужни су да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (тачка В подтачке 1), 3), 4) и 5):

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

          Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о обављању приправничког стажа, у трајању предвиђеном законом.

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа Града Бања Лука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Наташа Димитријевић, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-563.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36., 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске" бр. 134/11, 09/12 и 40/12). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске".

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној web-страници Града Бања Лука.

***

ЈУ ОШ „ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ" БАЊА ЛУКА

ДРАГИШЕ ВАСИЋА 29

78000 БАЊА ЛУКА

Тел:051/309-658

 

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и члана 5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23), директор расписује                                                

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

1.  Наставник разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави на одређено вријеме до повратка радника са функције – 1 извршилац;

2.  Наставник биологије са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави на одређено вријеме до повратка радника са боловања– 91,7 % норме.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС", број: 81/22) као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 125. став 5. Закона.

ОПШТИ УСЛОВИ:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 01/16,66/18, 91/21-Одлука УС, 119/21, 112/23), кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 114. Закона о основном васпитањи и образовању (''Службени гласник РС'', број: 81/22)  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС", бр. 77/09, 86/10,25/14,76/15).

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС", број: 74/23).

Кандидати  за радна мјеста треба да имају  радно искуство и положен стручни испит за рад у настави. Уколико се не пријаве кандидати са положеним стручним испитом, конкурсу ће моћи приступити кандидати приправници који су се пријавили на конкурс.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос,  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

Кандидати су дужни приложити слиједеће документе:

1)  Потписану пријаву за конкурс;

2)  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3)   Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

       4)    Увјерење о држављанству;

       5)    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

       6)  Увјерење о положеном стручном испиту или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита.         

Кандидат  који буду  изабран  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад, док ће послодавац службеним путем прибавити.Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и Увјерење о неосуђиваности.

Документација на основу које се врши бодовање:

1.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

3.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

4.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

6.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РСуколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа „Георги Стојков Раковски" Бања Лука, улица Драгише Васића 29, 78000 Бања Лука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Тестирање и интервју ће се обавити  25.4.2024. године са почетком у 11 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на конкурс.

 Ако се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д. БАЊА ЛУКА

БРАЋЕ ПОДГОРНИКА 8

78000 БАЊА ЛУКА

 

    

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 

1.  ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР НА ЕЛЕКТРООДРЖАВАЊУ ЛИВНИЧКИХ  ПОСТРОЈЕЊА У ЛИВНИЦИ _____________ 1 извршилац

Услови:

  КВ  радник

  Са  или без радног искуства

2.  КАЛУПАР И _____________ 2 извршиоца

Услови:

  НК/КВ/ССС радник

  Са  или без радног искуства

3.  ВОЗАЧ МОСНЕ ДИЗАЛИЦЕ _____________ 1 извршилац

Услови:

  НК/ПК/КВ/ССС радник

  Са  или без радног искуства

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу Глас Српске, те  на интернет страници Друштва www.lincnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail [email protected]

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА

ЗМАЈ ЈОВИНА 13

78000 БАЊА ЛУКА

 

На основу одредби члана 128. став 1. тачка 8., 129,  а у вези са одредбом члана 130. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), одредби члана 3. став 1. Правилника о условима и начину избора директора школе („Службени гласник Републике Српске", број: 8/24), одредби члана 26. став 1. тачка 8. Статута ЈУ Гимназија Бања Лука, Одлуке Школског одбора о расписивању конкурса за избор директора школе, број: 01-660/24 од 28. 03. 2024. год., Школски одбор ЈУ Гимназија Бања Лука, 08. 04. 2024. године, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

  ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈУ ГИМНАЗИЈА БАЊА ЛУКА

 

I Предмет

Школски одбор ЈУ Гимназија Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Гимназија Бања Лука (у даљем тексту: директор школе).
II Мандат директора школе

1. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

2. Школски одбор разматра пријаве кандидата и достављену документацију на основу које утврђује испуњеност услова кандидата за избор директора школе и доставља министру просвјете и културе списак кандидата који испуњавају услове конкурса заједно са документацијом за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

3. Након избора директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

Посебни услови радног мјеста:

III Услови за избор директора школе

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава опште и посебне услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању Републике Српске.
Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година.
2. Да је држављанин РС, односно БиХ.
3. Да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

1. Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент.

2. Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1.

3. Да није правоснажном пресудом осуђивано, нити је против њега покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и које се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

4. Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно - васпитног рада школе.

5. Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

IV Уз пријаву кандидат треба доставити:

1. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним резилтатима у раду,

2. Диплома о завршеном образовању (први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент).

3. Потврду којом доказује са има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе и која садржи податке о пословима на којима је кандидат радио.

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка не старије од 6 мјесеци.

5. Потписан приједлог програма рада директора школе за четворогодишњи (мандатни) период.

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, односно за обављање васпитно-образовног рада

7. Извод из матичне књиге рођених.
8. Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци.


Школа ће службеним путем за именованог кандидата прије ступања на дужност прибавити увјерење о некажњавању и увјерење да се лице не води у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидат након именовања за директора школе прилаже љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од надлежне здравствене установе, а које није старије од шест мјесеци.

V Рок и начин достављања пријава на конкурс

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Сви документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије. Достављена документа неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Гимназија Бања Лука, Ул. Змај Јовина бр. 13, 78000 Бања Лука, са назнаком за „Јавни конкурс за избор директора школе".

VI Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике Конкурса о Одлуци Владе о именовању директора ЈУ Гимназија Бања Лука у року од осам (8) дана од дана достављања Одлуке школи.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊА ЛУКА

ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА бб

78000 БАЊА ЛУКА

 

       На основу члана 8. став 2. и члана 44. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 69/16), члана 8. став 1. тачка 12. Правилника о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 101/22), в.д. главног окружног јавног тужиоца  о б ј а в љ у ј е

   

О Г Л А С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I - НАЗИВ И ПОЗИЦИЈА РАДНОГ МЈЕСТА

1.  Стручни сарадник ..................................... број извршилаца 1 (један)

-         радни однос се заснива на неодређено вријеме

2.  Руководилац Одсјека за опште, персоналне и послове подршке ....... број извршилаца 1 (један)

  -  радни однос се заснива на неодређено вријеме

3.  Тужилачки асистент-дактилограф ......... број извршилаца 1 (један)

-         радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

4.  Возач ...................................... број извршилаца 1 (један)

-         радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

II - ОПШТИ УСЛОВИ

1)  да је држављанин РС или БиХ,

2)  да је старији од 18 година,

3)  да има општу здравствену способност,

4)  да се против њега не води кривични поступак и

5)  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За позицију 1. : ВСС, правни факултет, положен правосудни испит, двије године радног искуства на правним пословима и познавање рада на рачунару;

За позицију 2.: ВСС правног смјера, двије године радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

За позицију 3.: ССС, IV степен, шест мјесеци радног искуства на истима или сличним пословима и познавање рада на рачунару

За позицију 4.: ССС, положен возачки испит Б категорије, једна година радног ускуства на пословима возача

IV - ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, http://ot-banjaluka/pravosudje.ba , у дијелу "конкурси за упражњене позиције", а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бања Лука, улица Владике Платона бб.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

-    Личне карте или пасоша,

-    Увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

-    Диплому о завршеном правном факултету и увјерење о положеном правосудном испиту за позицију 1., диплому о завршеном школовању за позицију број 2,  односно за позиције број 3. и 4.  диплому о завршеном школовању

-    Увјерење или потврду о траженом радном искуству за све позиције

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидати дужни су у року 7 (седам) дана од дана пријема одлуке и обавјештења о избору доставити оригинале или овјерене копије не старије од 6 (шест) мјесеци следећих докумената:

-    увјерење да се не води кривични поступак,

-    увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву,

-    увјерење о општој здравственој способности

V - АДРЕСА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Бања Луци, улица Владике Платона бб, 78000 Бања Лука, са назнаком: "Пријава на конкурс" или електронском пријавом путем њеб сајта Окружног јавног тужилаштва Бања Лука са тачном назнаком радног мјста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем њеб сајта обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.         

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу ''Глас Српске''.

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавјештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу  ''Глас Српске'' и на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БАЊА ЛУКА

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 28

78000 БАЊА ЛУКА

Тел. 051/465-188

 

На основу члана 125. и 152. Закона о основном васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике Српске" број 81/22 ), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („ Службени гласник Републике Српске"  број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23),  директор Јавне установе Основна школа  „Петар Петровић Његош " Бања Лука  расписује:

К О Н К У Р С

 за попуну  радног мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу, 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („ Службени гласник Републике Српске"  број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске 91/21 и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („ Сл.гласник РС" бр. 81/22 ) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ( „Сл.гласник РС „бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи  („Службени гласник РС" број 74/23).

Право учешћа на Конкурсу  имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („ Сл.гласник РС „ бр. 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник Републике Српске"  бр. 81/22)  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурсу су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству ( да није старије од шест мјесеци).

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан , а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад  у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;

5. увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотрбе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставња кандидат ( да није старије од шест мјесеци).

 Уз потписану пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању („ Сл.гласник РС."бр. 81/22 ) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи („ Службени гласник Републике Српске"  број 74/23):

-    диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

-    увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-    увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно- образовни рад;

-    увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи;

-    додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење висошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ( у изузетним случајевима , уколико кандидат не може прибавити наведени документ просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса).

-    увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме;

-    увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузетно уколико кандидат не може прибавити наведени документ доставља копију радне књижице).

-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

-    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

За радно мјесто под редним бројем 1.,  тестирање  ће се обавити 22.04.2024. године са почетком у 09,00 часова, а интервју у 10,00 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „Петар Петровић Његош" Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића бр. 28, 78000 Бања  Лука, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ

ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2

78000 БАЊА ЛУКА

          На основу члана 48. у вези са чланом 70. и 77. Закона о судовима Републике Српске (''Сл. гласник РС'' број: 37/12, 44/15, 100/17) и  члана 8. Правилника о унутрашњем судском пословању (''Сл. гласник  РС'' број: 09/14,71/17,67/18), а у вези са чланом  8. тачка 2. Закона о радним односима у државним органима (''Сл. гласник РС'' бр. 11/94, 6/97, 96/03), Предсједник  суда   д о н о с и

 

О  Д  Л  У  К  У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ

 

I

              Расписује се следећи:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА:

 

1.  СУДИЈСКИ АСИСТЕНТ …………………. 1 извршилац на неодређено вријеме

 

 II ОПШТИ УСЛОВИ

                                      

УСЛОВИ :

             Поред општих услова прописаних Законом, кандидати требају да испуњавају и посебне услове:

       

                  За радно мјесто под редним бројем 1.

 

-    ССС – завршена гимназија, економска, управна или друга средња школа друштвеног или техничког смјера,

-    6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима,

-    познавање рада на рачунару.

II

          Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова  (у оригиналу или овјерену фотокопију):

        -  диплому - свједочанство о завршеној школи,

        -   извод из матичне књиге рођених,

        -   увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

        -   увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци,

        -   доказ о траженом радном искуству,

        -   доказ о познавању рада на рачунару.

 

III

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем ће обавити предходно тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу ''Глас Српске''.

                      Пријаве са потребним доказима се могу достављати лично или путем поште на адресу: ОСНОВНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ, ул. Владике Платона бр. 2

 

са назнаком:  -ЗА КОНКУРС –

IV

             Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о реализацији исте задужује се Предсједник суда.

***

ЈУ ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ЛАКТАШИ

КАРАЂОРЂЕВА 105

78000 БАЊА ЛУКА

тел.: 051/535-517, е-mail: [email protected]

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем на радно мјесто

 

1.  Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, пуна норма – на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.08.2024. године, ПО Клашнице, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

2.  Наставник /професор физичког и здравственог васпитања – 1 извршилац на одређено радно вријеме пуна норма до повратка раднице са  боловања,  ЦШ Лакташи и ПО Кришковци, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.  Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану (на којој  ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон),

2.  Увјерење о држављанству,

3.  Извод из матичне књиге рођених или  копија личне карте,

4.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко –методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7.  Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

8.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

9.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

10. Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.04.2024. године (уторак) у  13:00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Школа обавјештава све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа ''Младен Стојановић'' Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком ''за конкурс''.

***

ПЕКАРА "КОСИМ" с.п. ТРН-ЛАКТАШИ

ЦАРА ДУШАНА 103А

78252 ТРН

 

Пекара "Косим" сп тражи радника на позицији помоћног радника у производњи 

Број извшилаца : 1

Профил кандидата :

Са или без радног искуства на сличним пословима

 

Нудимо :

Обуку на раду

Могућност сталног запослења након истека пробног рада и позитивне оцјене истог

Заинтересовани кандидати се могу пријавити слањем биографије путем телефона на број

065/898-302 .

***

УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА "СТАРТ - Д" с.п. ТРН-ЛАКТАШИ

ЦАРА ДУШАНА 103А

78252 ТРН

 

Угоститељско трговинска радња "Старт - Д" сп  тражи радника на позицији конобара

Број извшилаца : 1

Профил кандидата :

Женско, са или без радног искуства на сличним пословима

 

Нудимо :

Обуку на раду

Могућност сталног запослења након истека пробног рада и позитивне оцјене истог

Заинтересовани кандидати се могу пријавити слањем биографије путем телефона на број

065/522-314 .

***

ЈУ ОШ Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ЈОШАВКА

ЈОШАВКА бб - ЧЕЛИНАЦ

78244 ЈОШАВКА

 

Расписује:

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

          Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-обарзовном процесу– пуна норма на неодређено вријеме – 1 извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске  број: 1/16 , 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ( Сл.гласник РС бр. 81/22 ) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача ( Службени гласник Републике Српске бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ( Службени гласник Републике Српске број: 74/23).
           Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ( Службени гласник Републике Српске  број: 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала и службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала  и службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем  - доставља кандидат.
Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном потребно је доставити  сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању ( Службени Гласник Републике Српске бр.81/22) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи ( Службени гласник Републике Српске  број: 74/23), и то:

- Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о оствареном радном стажу код ранијег послодавца, издато од стране послодавца;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовним установама;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
- Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.
Тестирање и интервју ће се обавити дана 24.04.2024. године (сриједа) са почетком у 12,30 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне  и благовремене  пријаве.
Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну  таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.
Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.


Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе: Јавна установа Основна школа „Др Младен Стојановић" Јошавка, Јошавка Доња бб, 78244 ЈОШАВКА, са назнаком „ ЗА КОНКУРС ".

***

ОСНОВНИ СУД У ПРЊАВОРУ

БЕОГРАДСКА 6

78430 ПРЊАВОР

 

На основу члана 77. став 1. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 15. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду Прњавор, предсједник суда расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1. Предсједник Основног суда Прњавор расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Конкурс) у Основном суду Прњавор, на неодређено вријеме, и то:

- СУДСКИ АСИСТЕНТ-ДАКТИЛОГРАФ ……………………………………… 1 извршилац

 

3. Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

- да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

4. Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

- средња школа – IV степен стручне спреме,

- оспособљеност за самосталан рад на рачунару у припреми и изради докумената,

- радно искуство од шест мјесеци на истим или сличним пословима.

5. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

5.1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фото-копију увјерења о држављанству РС односно БиХ,

- фото-копију личне карте или пасоша,

- фото-копију извода из матичне књиге рођених,

- фото-копију увјерења да се не води кривични поступак,

- изјаве да кандидат:

    а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосуђу,

 б) да му није престао радни однос по основу изречене дисциплинске мјере три године прије објављивања конкурса.

5.2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

- фото-копију дипломе о завршеној стручној спреми,

- фото-копију доказа о познавању рада на рачунару,

- фото-копију исправе којом доказује радно искуство (увјерење о радном искуству, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стучном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Документацију која није тражена овим конкурсом није потребно достављати.

6. Усмени интервју

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста (у даљем тексту: Комисија) обавиће усмени интервју и тестирање радом на рачунару.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени појединачно, писменим путем.

7. Избор кандидата

Изабрани кандидат након спроведеног конкурса, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса у оригиналу или овјереној фото-копији те овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља 5. као и доказ о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у одређеном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

8. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса, одбациће се закључком.

Пријаве се могу доставити лично у пријемну канцеларију Основног суда у Прњавору или путем поште на адресу: Основни суд у Прњавору, ул. Београдска број 6, 78430 Прњавор, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс.

Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама „Глас Српске".

***

ЈУ СШЦ „ЈОВАН ДУЧИЋ" КНЕЖЕВО

ДУЈКА КОМЉЕНОВИЋ бб

78230 КНЕЖЕВО

Тел:051-591-433

 

       расписује:

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

Секретар школе, ВСС, 1 извршилац, пуна норма, са завршеним најмање првим циклусом студијског програма у трајању од  четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима јавне управе на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

Уз пријаву на конкурс,  у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс , кандидати су дужни доставити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

-    Диплому  о одговарајућој стручној спреми- завршен најмање  први циклус студијског програма у четверогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент-правни факултет,

-    Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у  дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-    Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања  дјетета,  полног или другог насиља над  дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци),

-    Извод из матичне књиге рођених,

-    Увјерење о држављанству,

-    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-    Увјерење о радном стажу издато од  ранијег  послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-    Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

-    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријм.

Поред општих услова прописаних Законом о раду, лице треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Школа ће списак кандидата који испуњавају  услове конкурса поставити на огласној табли школе дана 19.04.2024. године (петак).

Са кандидатима који испуњавају услове из  конкурса  и који уз пријаву на кокурс доставе сву тражену документацију, комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање , дана 22.04.2024. године( понедјељак)   у просторији Школе са почетком у 10,оо часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервиу или тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати ће бити обавјештени о избору кандидата у року од 8 дана од дана извршеног избора.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здраствена установа о општој способности за рад  и о психичкој и физичкој способности које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела  сексуалне  злоупотребе и искоришћавања  дјеце.

Школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити  запечаћене у коверти лично на протокол школе  или препорученом  поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић" 78230 Кнежево, ул. Дујка Комљеновића бб са назнаком „За  комисију за пријем  радника".

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ГОРЊИ РИБНИК

РАДЕ ЈОВАНИЋА 38

78000 БАЊА ЛУКА

тел.: 050/431-017, 431-475, е-mail: [email protected]

  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

За  наставни кадар у школској 2023/2024.години

 

1.  Професор техничког образовања ..................................... 3 часа, један извршилац, подручна школа Доњи Врбљани ,положен стручни испит,до краја школске 2023/24. године;,

 

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске" број ( 81/22)  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

-Увјерење о држављанству 

-Извод из МКР или копија личне карте

-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске" број 76/15)

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту

-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)      

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске" број 76/15)

потребно је приложити :

-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ"Десанка Максимовић" у Горњем Рибнику,  22.априла 2024.године у 0900 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана