JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

 

Republika Srpska

JU OŠ „Petar Kočić''

78 207 Kola, bb, Banjaluka

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić" Kola, Banjaluka, na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10 i 25/14) i  člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta broj: 14/24 od 17.01.2024. godine, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

  Radno mjesto sekretara, nepuna norma, 85% radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva  , u Osnovnoj školi „Petar Kočić" Kola, Banjaluka 1 izvršilac;

 

Za radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,

3.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

6.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje

tri godine igračkog staža za lica iz tačke 2,

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS

ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

12. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

13. Izuzetno od tačke 8, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  24.04.2024. godine (srijeda) u 10:30 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Petar Kočić" Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".               

***

JU OŠ „Petar Kočić''

78 207 Kola, bb, Banjaluka

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Petar Kočić" Kola, Banjaluka, na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10 i 25/14) i  člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta broj: 14/24 od 17.01.2024. godine, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

  Nastavnik biologije, nepuna norma, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme  do 31.08.2024. godine, u PO Stričići – 1 izvršilac;

 

Za radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,

3.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

6.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža za lica iz tačke 2,

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata

RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS

ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

12. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

13. Izuzetno od tačke 8, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  25.04.2024. godine (četvrtak) u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje, a nakon toga intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Petar Kočić" Kola, bb, 78207 Kola, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".               

***

GRADSKA UPRAVA GRADA BANjA LUKA

Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka

 

Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16), člana 4. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 27/17, 23/19 i 2/22)  člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 14/18, 9/19), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM

U GRADSKU UPRAVU GRADA BANjA LUKA

I

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka izvršiće se prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, sa srednjom stručnom spremom  i to:

 

-    vatrogasac – pripravnik .......................................... 10 izvršilaca

II - Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

          Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci.

                 Pripravnik vatrogasac će u toku pripravničkog staža sticati iskustvo u Odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca.

 

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

1.  da je državljanin  RS, odnosno BiH;

2.  da je stariji od 18 godina;

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7.  da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16);

8.  da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

IV - Posebni uslovi 

-    VKV-SSS – srednja škola tehničkog smjera (IV/V stepen);

-    da nije stariji od 25 godina;

-    položen vozački ispit „     B" kategorije;

 V – Potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

5) izjavu u pisanoj formi da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1.  kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (IV/V stepen);

2.  kopije svjedočanstava o završnim razredima srednje stručne spreme iz kojih se može vidjeti prosjek ocjena u toku školovanja;

3.  izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije;

4.  izvod iz matične knjige rođenih (kao dokaz da nije stariji od 25 godina).

 

Članom 54. stav 1. tačka 1. Zakonom o zaštiti od požara (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 94/19 ), propisano da vatrogasac – spasilac u vatrogasno-spasilačkim jedinicama može biti lice koje ima najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske).

 

         Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka nakon objave javnog konkursa.

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika vatrogasca sa srednjom stručnom spremom, su sljedeći:

1) ocjenjivanje vještina i fizičke spremnosti;

2) opšti utisak;

3) prosjek ocjena u toku školovanja.

Prvorangirani kandidati, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa za prijem pripravnika, dužni su da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3), 4) i 5):

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

          Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36., 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske".

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

***

JU OŠ „GEORGI STOJKOV RAKOVSKI" BANjA LUKA

DRAGIŠE VASIĆA 29

78000 BANjA LUKA

Tel:051/309-658

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23), direktor raspisuje                                                

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

1.  Nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac;

2.  Nastavnik biologije sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja– 91,7 % norme.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 125. stav 5. Zakona.

OPŠTI USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 01/16,66/18, 91/21-Odluka US, 119/21, 112/23), kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj: 81/22)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS", br. 77/09, 86/10,25/14,76/15).

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/23).

Kandidati  za radna mjesta treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi. Ukoliko se ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom, konkursu će moći pristupiti kandidati pripravnici koji su se prijavili na konkurs.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos,  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

1)  Potpisanu prijavu za konkurs;

2)  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3)   Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

       4)    Uvjerenje o državljanstvu;

       5)    Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

       6)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita.         

Kandidat  koji budu  izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

1.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

4.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RSukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:

JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski" Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti  25.4.2024. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

 Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA  a.d. BANjA LUKA

BRAĆE PODGORNIKA 8

78000 BANjA LUKA

 

    

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos

 

1.  ELEKTROMEHANIČAR NA ELEKTROODRŽAVANjU LIVNIČKIH  POSTROJENjA U LIVNICI _____________ 1 izvršilac

Uslovi:

  KV  radnik

  Sa  ili bez radnog iskustva

2.  KALUPAR I _____________ 2 izvršioca

Uslovi:

  NK/KV/SSS radnik

  Sa  ili bez radnog iskustva

3.  VOZAČ MOSNE DIZALICE _____________ 1 izvršilac

Uslovi:

  NK/PK/KV/SSS radnik

  Sa  ili bez radnog iskustva

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu Glas Srpske, te  na internet stranici Društva www.lincnicajelsingrad.com .

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail [email protected]

***

JU GIMNAZIJA BANjA LUKA

ZMAJ JOVINA 13

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu odredbi člana 128. stav 1. tačka 8., 129,  a u vezi sa odredbom člana 130. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), odredbi člana 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 8/24), odredbi člana 26. stav 1. tačka 8. Statuta JU Gimnazija Banja Luka, Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole, broj: 01-660/24 od 28. 03. 2024. god., Školski odbor JU Gimnazija Banja Luka, 08. 04. 2024. godine, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

  ZA IZBOR DIREKTORA JU GIMNAZIJA BANjA LUKA

 

I Predmet

Školski odbor JU Gimnazija Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Banja Luka (u daljem tekstu: direktor škole).
II Mandat direktora škole

1. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

2. Školski odbor razmatra prijave kandidata i dostavljenu dokumentaciju na osnovu koje utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za izbor direktora škole i dostavlja ministru prosvjete i kulture spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa zajedno sa dokumentacijom za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

3. Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

Posebni uslovi radnog mjesta:

III Uslovi za izbor direktora škole

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske.
Opšti uslovi:

1. Da je lice starije od 18 godina.
2. Da je državljanin RS, odnosno BiH.
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent.

2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1.

3. Da nije pravosnažnom presudom osuđivano, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i koje se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

4. Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno - vaspitnog rada škole.

5. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

IV Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

1. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim reziltatima u radu,

2. Diploma o završenom obrazovanju (prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent).

3. Potvrdu kojom dokazuje sa ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome i koja sadrži podatke o poslovima na kojima je kandidat radio.

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 6 mjeseci.

5. Potpisan prijedlog programa rada direktora škole za četvorogodišnji (mandatni) period.

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

7. Izvod iz matične knjige rođenih.
8. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci.


Škola će službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se lice ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidat nakon imenovanja za direktora škole prilaže ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci.

V Rok i način dostavljanja prijava na konkurs

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole: JU Gimnazija Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole".

VI Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike Konkursa o Odluci Vlade o imenovanju direktora JU Gimnazija Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Odluke školi.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjA LUKA

VLADIKE PLATONA bb

78000 BANjA LUKA

 

       Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 44. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/22), v.d. glavnog okružnog javnog tužioca  o b j a v lj u j e

   

O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

1.  Stručni saradnik ..................................... broj izvršilaca 1 (jedan)

-         radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

2.  Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i poslove podrške ....... broj izvršilaca 1 (jedan)

  -  radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

3.  Tužilački asistent-daktilograf ......... broj izvršilaca 1 (jedan)

-         radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

4.  Vozač ...................................... broj izvršilaca 1 (jedan)

-         radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

 

II - OPŠTI USLOVI

1)  da je državljanin RS ili BiH,

2)  da je stariji od 18 godina,

3)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)  da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5)  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III - POSEBNI USLOVI

Za poziciju 1. : VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru;

Za poziciju 2.: VSS pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 3.: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istima ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

Za poziciju 4.: SSS, položen vozački ispit B kategorije, jedna godina radnog uskustva na poslovima vozača

IV - POTREBNI DOKUMENTI

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, http://ot-banjaluka/pravosudje.ba , u dijelu "konkursi za upražnjene pozicije", a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, ulica Vladike Platona bb.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-    Lične karte ili pasoša,

-    Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

-    Diplomu o završenom pravnom fakultetu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za poziciju 1., diplomu o završenom školovanju za poziciju broj 2,  odnosno za pozicije broj 3. i 4.  diplomu o završenom školovanju

-    Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu za sve pozicije

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originale ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sledećih dokumenata:

-    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

-    uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,

-    uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

V - ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, ulica Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili elektronskom prijavom putem njeb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka sa tačnom naznakom radnog mjsta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem njeb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.         

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu  ''Glas Srpske'' i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 28

78000 BANjA LUKA

Tel. 051/465-188

 

Na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22 ), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23),  direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Petar Petrović Njegoš " Banja Luka  raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS" br. 81/22 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Sl.glasnik RS „br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi  („Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Pravo učešća na Konkursu  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS „ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske"  br. 81/22)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( da nije starije od šest mjeseci).

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad  u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS."br. 81/22 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj 74/23):

-    diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-    uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-    uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno- obrazovni rad;

-    uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

-    dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).

-    uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

-    uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.,  testiranje  će se obaviti 22.04.2024. godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

VLADIKE PLATONA 2

78000 BANjA LUKA

          Na osnovu člana 48. u vezi sa članom 70. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Sl. glasnik RS'' broj: 37/12, 44/15, 100/17) i  člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (''Sl. glasnik  RS'' broj: 09/14,71/17,67/18), a u vezi sa članom  8. tačka 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (''Sl. glasnik RS'' br. 11/94, 6/97, 96/03), Predsjednik  suda   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANjU KONKURSA  ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

 

I

              Raspisuje se sledeći:

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA:

 

1.  SUDIJSKI ASISTENT …………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 II OPŠTI USLOVI

                                      

USLOVI :

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

       

                  Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

-    SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera,

-    6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-    poznavanje rada na računaru.

II

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

        -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

        -   izvod iz matične knjige rođenih,

        -   uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

        -   uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

        -   dokaz o traženom radnom iskustvu,

        -   dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

III

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu ''Glas Srpske''.

                      Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2

 

sa naznakom:  -ZA KONKURS –

IV

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Predsjednik suda.

***

JU OŠ „MLADEN STOJANOVIĆ" LAKTAŠI

KARAĐORĐEVA 105

78000 BANjA LUKA

tel.: 051/535-517, e-mail: [email protected]

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem na radno mjesto

 

1.  Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac, puna norma – na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.08.2024. godine, PO Klašnice, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

2.  Nastavnik /profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme puna norma do povratka radnice sa  bolovanja,  CŠ Laktaši i PO Kriškovci, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.  Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),

2.  Uvjerenje o državljanstvu,

3.  Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,

4.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

8.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 23.04.2024. godine (utorak) u  13:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Škola obavještava sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ''Mladen Stojanović'' Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

PEKARA "KOSIM" s.p. TRN-LAKTAŠI

CARA DUŠANA 103A

78252 TRN

 

Pekara "Kosim" sp traži radnika na poziciji pomoćnog radnika u proizvodnji 

Broj izvšilaca : 1

Profil kandidata :

Sa ili bez radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Nudimo :

Obuku na radu

Mogućnost stalnog zaposlenja nakon isteka probnog rada i pozitivne ocjene istog

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem telefona na broj

065/898-302 .

***

UGOSTITELjSKO TRGOVINSKA RADNjA "START - D" s.p. TRN-LAKTAŠI

CARA DUŠANA 103A

78252 TRN

 

Ugostiteljsko trgovinska radnja "Start - D" sp  traži radnika na poziciji konobara

Broj izvšilaca : 1

Profil kandidata :

Žensko, sa ili bez radnog iskustva na sličnim poslovima

 

Nudimo :

Obuku na radu

Mogućnost stalnog zaposlenja nakon isteka probnog rada i pozitivne ocjene istog

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije putem telefona na broj

065/522-314 .

***

JU OŠ Dr MLADEN STOJANOVIĆ" JOŠAVKA

JOŠAVKA bb - ČELINAC

78244 JOŠAVKA

 

Raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

          Profesor razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obarzovnom procesu– puna norma na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 1/16 , 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ( Sl.glasnik RS br. 81/22 ) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ( Službeni glasnik Republike Srpske br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/23).
           Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala i službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala  i službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  - dostavlja kandidat.
Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom potrebno je dostaviti  sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni Glasnik Republike Srpske br.81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 74/23), i to:

- Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu kod ranijeg poslodavca, izdato od strane poslodavca;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju će se obaviti dana 24.04.2024. godine (srijeda) sa početkom u 12,30 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.


Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Dr Mladen Stojanović" Jošavka, Jošavka Donja bb, 78244 JOŠAVKA, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

OSNOVNI SUD U PRNjAVORU

BEOGRADSKA 6

78430 PRNjAVOR

 

Na osnovu člana 77. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu Prnjavor, predsjednik suda raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Predsjednik Osnovnog suda Prnjavor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu Prnjavor, na neodređeno vrijeme, i to:

- SUDSKI ASISTENT-DAKTILOGRAF ……………………………………… 1 izvršilac

 

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

- srednja škola – IV stepen stručne spreme,

- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,

- radno iskustvo od šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

- foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- foto-kopiju uvjerenja da se ne vodi krivični postupak,

- izjave da kandidat:

    a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu,

 b) da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.

5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

- foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

- foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru,

- foto-kopiju isprave kojom dokazuje radno iskustvo (uvjerenje o radnom iskustvu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stučnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju i testiranje radom na računaru.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.

Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Prnjavoru ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska broj 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JU SŠC „JOVAN DUČIĆ" KNEŽEVO

DUJKA KOMLjENOVIĆ bb

78230 KNEŽEVO

Tel:051-591-433

 

       raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 

Sekretar škole, VSS, 1 izvršilac, puna norma, sa završenim najmanje prvim ciklusom studijskog programa u trajanju od  četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima javne uprave na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Uz prijavu na konkurs,  u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs , kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

-    Diplomu  o odgovarajućoj stručnoj spremi- završen najmanje  prvi ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent-pravni fakultet,

-    Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u  diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-    Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta,  polnog ili drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

-    Izvod iz matične knjige rođenih,

-    Uvjerenje o državljanstvu,

-    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-    Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg  poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijm.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, lice treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole dana 19.04.2024. godine (petak).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz  konkursa  i koji uz prijavu na kokurs dostave svu traženu dokumentaciju, komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje , dana 22.04.2024. godine( ponedjeljak)   u prostoriji Škole sa početkom u 10,oo časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na interviu ili testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdrastvena ustanova o opštoj sposobnosti za rad  i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne  zloupotrebe i iskorišćavanja  djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol škole  ili preporučenom  poštom na adresu JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić" 78230 Kneževo, ul. Dujka Komljenovića bb sa naznakom „Za  komisiju za prijem  radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

***

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ" GORNjI RIBNIK

RADE JOVANIĆA 38

78000 BANjA LUKA

tel.: 050/431-017, 431-475, e-mail: [email protected]

  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 

1.  Profesor tehničkog obrazovanja ..................................... 3 časa, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani ,položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24. godine;,

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj ( 81/22)  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)      

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  22.aprila 2024.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana