ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „РУДО"

РУДО

 

расписује  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  КОНКУРС

за пријем радника у  радни однос

 

1.  Водитељ продуженог боравка са непуним радним временом, 50 % радног времена, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, а најдуже до краја наставног процеса, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18) и члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број:74/23), кандидат  треба да испуњава посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник РС" број 81/22), услове из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/09,86/10, 25/14, и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

За радно мјесто водитеља у продуженом боравку потребно је да кандидати испуњавају услове из члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске" број 37/19,13/20,72/21). Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број 81/22) и члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи(„Службени гласник РС" број 74/23).

Уколико  за наведено радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита у васпитно образовном процесу.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи(„Службени гласник РС" број 74/23).

Документација из претходног става подразумијева:

1)  диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7)  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачкоинвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)  увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)   увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из претходног става тачка 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од става 2. тачка 7) овог члана, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен  на огласној табли школе,

Комисија ће отварати пристигле коверте 26.04.2024. године у 12.30 часова и на огласној табли ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 08.05.2024. године у сљедећем термину: тестирање у 12.30 часова, интервју у 13.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана по објављивању.  Пријаве са доказима о испуњавању услова  доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс" на адресу ЈУ Основна школа „Рудо"ул. Цара Душана бр. 35А, Рудо, 73260.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

  за избор директора ЈУ Средњошколски центар Рудо

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Средњошколски центар Рудо расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Средњошколског центра Рудо (у даљем тексту: директор школе).

II – Опис послова

Директор школе руководи школом, одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, Школском одбору и Министру. Директор школе одговоран је за обављање и осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III - Мандат
Мандат директора траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада Републике Српске именује за директора једног кандидата    који испуњава услове са списка достављеног од стране школског одбора.
Након избора, директор мора проћи едукацију по програму који је прописао министар.

IV – Услови за избор
За директора  школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора средње школе.

Општи услови:

-да је држављанин РС, односно БиХ;

-да је старији од 18 година;

-да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

-да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;
-да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
-да није правоснажном пресудом осуђивано нити је против њега покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и које се не води у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;
-да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе, 
-да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

- Поред општих и посебних услова које треба да испуњава, за директора не може да буде изабрано лице на које се односи члан IX  став (1) Устава БиХ.

V -Потребна документација

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом пребивалишта, потребно је као доказ о испуњавању услова приложити сљедећу документацију:

1.извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, 

2.увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3.љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од надлежне здравствене установе (не старије од 6 мјесеци, прилаже само именовани кандидат)

4.кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима,

5.диплому о завршеном првом  циклусу студијског програма у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

6.потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 5. и који садржи податке о пословима на којима је кандидат радио,

7.увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од 3 мјесеца)

8.потписан приједлог програма рада директора школе у наредном четворогодишњем мандату,

9.увјерење о положеном стручном испиту за самосталан образовно-васпитни рад,

10.увјерење о некажњавању,

11.увјерење да се лице не води у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

12.друге доказе о потврђивању знања и способности.

13.овјерену изјаву у смислу члана IX став (1) Устава БиХ.

(увјерење под тачком 10. и 11. школа прибавља службеним путем за именованог кандидата прије ступања на дужност).

VI-Рок за подношење пријава кандидата на конкурс

Пријава за конкурс за избор директора школе подноси се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама. Наведену документацију потребно је доставити у оригиналу или овјерену фотокопију, а достављена документа се неће враћати кандидатима.

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Школски одбор ће у року од 8 дана од дана разматрања пријава и достављене документације кандидата, министру просвјете и културе доставити списак и документацију кандидата за које утврди да испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Пријаве се могу доставити у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35,73260 Рудо.

Са назнаком „Јавни конкурс за избор директора школе"

VII-Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике конкурса у року од 8 дана од дана достављања одлуке Владе о именовању директора ЈУ СШЦ Рудо.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана