JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** **

** ***

*** **

JU OSNOVNA ŠKOLA „RUDO"

RUDO

 

raspisuje  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  KONKURS

za prijem radnika u  radni odnos

 

1.  Voditelj produženog boravka sa nepunim radnim vremenom, 50 % radnog vremena, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja nastavnog procesa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18) i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:74/23), kandidat  treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik RS" broj 81/22), uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09,86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Za radno mjesto voditelja u produženom boravku potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/19,13/20,72/21). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj 81/22) i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Ukoliko  za navedeno radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Dokumentacija iz prethodnog stava podrazumijeva:

1)  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)   uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz prethodnog stava tačka 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od stava 2. tačka 7) ovog člana, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole,

Komisija će otvarati pristigle koverte 26.04.2024. godine u 12.30 časova i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 08.05.2024. godine u sljedećem terminu: testiranje u 12.30 časova, intervju u 13.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola „Rudo"ul. Cara Dušana br. 35A, Rudo, 73260.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

  za izbor direktora JU Srednjoškolski centar Rudo

 

I – Predmet

Školski odbor JU Srednjoškolski centar Rudo raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Srednjoškolskog centra Rudo (u daljem tekstu: direktor škole).

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi školom, odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje i ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III - Mandat
Mandat direktora traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada Republike Srpske imenuje za direktora jednog kandidata    koji ispunjava uslove sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.
Nakon izbora, direktor mora proći edukaciju po programu koji je propisao ministar.

IV – Uslovi za izbor
Za direktora  škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora srednje škole.

Opšti uslovi:

-da je državljanin RS, odnosno BiH;

-da je stariji od 18 godina;

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

-da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
-da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
-da nije pravosnažnom presudom osuđivano niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i koje se ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole, 
-da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

- Pored opštih i posebnih uslova koje treba da ispunjava, za direktora ne može da bude izabrano lice na koje se odnosi član IX  stav (1) Ustava BiH.

V -Potrebna dokumentacija

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom prebivališta, potrebno je kao dokaz o ispunjavanju uslova priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte, 

2.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3.ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci, prilaže samo imenovani kandidat)

4.kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima,

5.diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

6.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 5. i koji sadrži podatke o poslovima na kojima je kandidat radio,

7.uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca)

8.potpisan prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan obrazovno-vaspitni rad,

10.uvjerenje o nekažnjavanju,

11.uvjerenje da se lice ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

12.druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

13.ovjerenu izjavu u smislu člana IX stav (1) Ustava BiH.

(uvjerenje pod tačkom 10. i 11. škola pribavlja službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost).

VI-Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs

Prijava za konkurs za izbor direktora škole podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenu fotokopiju, a dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava i dostavljene dokumentacije kandidata, ministru prosvjete i kulture dostaviti spisak i dokumentaciju kandidata za koje utvrdi da ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Prijave se mogu dostaviti u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.

Sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora škole"

VII-Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke Vlade o imenovanju direktora JU SŠC Rudo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana