ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

ЈУ СШЦ „МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1А

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

Директор Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин" Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста и то:

 

1.Наставник за стручне предмете у подручју рада електротехника - информатика, са радним искуством, 20 часова, на одређено вријеме.              Број извршилаца 1.

 

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што то се доказује изводом из  матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, полног инегритета,сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога, што се утврђује прије заснивања радног односа.

Поред општих услова  кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оргинале или овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога (не старије од шест мјесеци ),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога (школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (школа прибавља службеним путем, прије заснивања радног односа).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или дипломе којом доказује испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ СШЦ „Михајло Пупин", ул. Светог Саве  1А, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 07.05.2024. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ОСНОВНИ СУД У ТЕСЛИЋУ

КАРАЂОРЂЕВА 9

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА

 

ДАКТИЛОГРАФ ....................................................................... 1 (један) извршилац.

 

У С Л О В И:

 

Општи:

1)  да је пунољетан,

2)  да је држављанин БиХ,

3)  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,

-    да се против њега не води кривични поступак,

-    да има општу здравствену способоност.

 

Посебни:

1)  завршена средња школа,

2)  познавање рада на рачунару,

3)  6 мјесеци  радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Радни однос се заснива на НЕОДРЕЂЕНО вријеме, уз пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

Уз пријаву на оглас, са кратком биографијом, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова огласа и то:

 

-Извод из Матичне књиге рођених,

-Увјерење о држављанству,

-Увјерење о неосуђиваности,

-Увјерење о невођењу кривичног поступка,

-Овјерена копија свједочанства о завршеној средњој школи,

-Увјерење о познавању рада на рачунару,

-Потврда о радном искуству, издата од послодавца,

 

Увјерење о општој здравственој способности доставља примљени кандидат, прије ступања на рад.

 

Са кандидатима који испуњавају све услове предвиђене огласом, обавиће се интервјуи и провјера радних способности - тестирање, које ће се вршити на рачунарима, у складу са актима суда, о чему ће кандидати бити обавијештени телефоном, на број контакта, који су дужни навести у пријави.

 

Пријаве с прилозима, у оригиналу или овјереној фотокопији и не старији од 6 мјесеци, могу се доставити лично, или поштом на адресу: Основни суд у Теслићу улица Карађорђева број 9., у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ" ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ ДОЊИ

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

1.  Наставник/професор српског језика и књижевности на одређено до повратка радника са функције а најкасније до 31.08.2024. године, приправник...један извршилац, 8 часова седмично

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), услове предвиђене  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
-да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
-да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
-да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;
-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
-Увјерења из тачака 4.и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске’‘, број: 74/18 и 26/19):
-Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
-Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;
-Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана  7.5.2024. године у 13:00 часова у просторијама централне школе у Витковцима Доњим обавиће се тестирање и интервју.
Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ‘Вук Караџић" Витковци Доњи, 326, 74265 Витковци, Теслић, са назнаком "За конкурс".

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

УГОДНОВИЋ 37

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи „Петар Кочић" Угодновић, Теслић

 

1)  Библиотекар школе 60% радног времена – 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, приправник.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

 Поред општих услова утврђених у Закону о раду – („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16,66/18 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број:  81/22)   ), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и превилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

I Општи услови

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на конкурс:

 

1) Да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава.

5)Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насаиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5 изабраног кандидата  школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

II Посебни услови

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број:77/09,86/10,25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за радна мјеста .

III

У складу са чланом 6 Правилника опроцедури пријема радника у радни одннос и начину бодовања кандидата у основној школи („Слижбени гласник Републике Српске" број:74/23) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање.

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

1)      Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно званје или еквивалент,

2)      Увјерење о положеној педагошкој- психолошкој и дидактичо-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко  и додактичко –методичку групу предмета.

3)      Увјерење о положеном стручном испиту, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

4)      Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања  стручног испита  или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерње високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

8)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулих  борца,

9)      Увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    Увјерење општинско –градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

В)- рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Г)- адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Угодновић 74275 Блатница, Теслић.

Д)-интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 07.05.2024. године са почетком у десет (10) часова у просторијама ЈУ ОШ „Петар Кочић" Угодновић – Теслић

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ - на одређено вријеме, до 31.08.2024.године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом …….. 2 извршилаца.

2.       СЕКРЕТАР ШКОЛЕ – на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом  ………………………………….…….. 1 извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду ( „Службени гласник Републике Српске" број: 1/16, 66/18 и 119/21 - одлука УС 119/21 И 112/23), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114.  Закона о основном васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике Српске" број 81/22), услове предвиђене чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „Службени гласник Републике Српске" број: 74/23), и условима превиђеним правилником о стручним профилима и знањима наставника, стручних сарадника и васпитача ( „Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ( „Службени гласник Републике Српске" број: 74/23).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању.

Став 1.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правознажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела  учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања  дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа ,

5. да се не води у Регистру лица правознажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правознажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правознажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела  учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Став 2.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова  кандидати су дужни доставити доказе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова  на основу које се врши бодовање по критеријумима из правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи, и то:

1. овјерену фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно оверену фото-копију дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,  односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат  ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим  се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјене током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завод за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем се наводи врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одрадбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити докумет из става 2. тачке 5. просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске„ број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које нису старији од 6 мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављење документације Школа поставља на огласној табли школе, а по могућности на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервијуа.

Тестирање и интервију са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 30.04.2024. године у просторији централне школе, с тим да ће се тастирање обавити у 09:00 часова, а интервју  истог дана у 10:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и унтервју.

Кандидати  који се не појаве на тестирање и интервију, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребним документима се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу школе:  Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Модрича, ул. Цара Лазара бр.29, 74480 Модрича, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Телефон: 053/810-605

На пријави  кандидат треба да напише контакт телефон и е-mail  адресу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана