JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** **

** ***

*** **

JU SŠC „MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE 1A

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta i to:

 

1.Nastavnik za stručne predmete u području rada elektrotehnika - informatika, sa radnim iskustvom, 20 časova, na određeno vrijeme.              Broj izvršilaca 1.

 

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog inegriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga, što se utvrđuje prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova  kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga (ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga (škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (škola pribavlja službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC „Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save  1A, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 07.05.2024. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

OSNOVNI SUD U TESLIĆU

KARAĐORĐEVA 9

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI  OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

 

DAKTILOGRAF ....................................................................... 1 (jedan) izvršilac.

 

U S L O V I:

 

Opšti:

1)  da je punoljetan,

2)  da je državljanin BiH,

3)  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

-    da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobonost.

 

Posebni:

1)  završena srednja škola,

2)  poznavanje rada na računaru,

3)  6 mjeseci  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Radni odnos se zasniva na NEODREĐENO vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Uz prijavu na oglas, sa kratkom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa i to:

 

-Izvod iz Matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Uvjerenje o neosuđivanosti,

-Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

-Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi,

-Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,

-Potvrda o radnom iskustvu, izdata od poslodavca,

 

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja primljeni kandidat, prije stupanja na rad.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove predviđene oglasom, obaviće se intervjui i provjera radnih sposobnosti - testiranje, koje će se vršiti na računarima, u skladu sa aktima suda, o čemu će kandidati biti obaviješteni telefonom, na broj kontakta, koji su dužni navesti u prijavi.

 

Prijave s prilozima, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne stariji od 6 mjeseci, mogu se dostaviti lično, ili poštom na adresu: Osnovni sud u Tesliću ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ „VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

J A V N I   K O N K U R S

 

1.  Nastavnik/profesor srpskog jezika i književnosti na određeno do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 31.08.2024. godine, pripravnik...jedan izvršilac, 8 časova sedmično

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
-da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
-Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19):
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  7.5.2024. godine u 13:00 časova u prostorijama centralne škole u Vitkovcima Donjim obaviće se testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ‘Vuk Karadžić" Vitkovci Donji, 326, 74265 Vitkovci, Teslić, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ „PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

UGODNOVIĆ 37

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

Za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić

 

1)  Bibliotekar škole 60% radnog vremena – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik.

 

USLOVI KONKURSA

 

 Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16,66/18 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:  81/22)   ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i previlnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

I Opšti uslovi

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja  na konkurs:

 

1) Da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja  nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasailja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5 izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:77/09,86/10,25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta .

III

U skladu sa članom 6 Pravilnika oproceduri prijema radnika u radni odnnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sližbeni glasnik Republike Srpske" broj:74/23) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

1)      Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

2)      Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičo-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko  i dodaktičko –metodičku grupu predmeta.

3)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4)      Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

8)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulih  borca,

9)      Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    Uvjerenje opštinsko –gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

V)- rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

G)- adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić" Ugodnović 74275 Blatnica, Teslić.

D)-intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 07.05.2024. godine sa početkom u deset (10) časova u prostorijama JU OŠ „Petar Kočić" Ugodnović – Teslić

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ „SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE - na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom …….. 2 izvršilaca.

2.       SEKRETAR ŠKOLE – na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ………………………………….…….. 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16, 66/18 i 119/21 - odluka US 119/21 I 112/23), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), uslove predviđene članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23), i uslovima previđenim pravilnikom o stručnim profilima i znanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Stav 1.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravoznažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela  učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa ,

5. da se ne vodi u Registru lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela  učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Stav 2.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova  kandidati su dužni dostaviti dokaze i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

1. ovjerenu foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno overenu foto-kopiju diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko –metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,  odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat  oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim  se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje izdato od Zavod za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odradbeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumet iz stava 2. tačke 5. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje nisu stariji od 6 mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljenje dokumentacije Škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 30.04.2024. godine u prostoriji centralne škole, s tim da će se tastiranje obaviti u 09:00 časova, a intervju  istog dana u 10:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i untervju.

Kandidati  koji se ne pojave na testiranje i interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnim dokumentima se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu škole:  Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Modriča, ul. Cara Lazara br.29, 74480 Modriča, sa naznakom „ZA KONKURS".

Telefon: 053/810-605

Na prijavi  kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail  adresu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana