ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

ДОМ ЗДРАВЉА ,,9 ЈАНУАР"КРУПА НА УНИ

Ул. Милана Јелића бр 2.

79227 Крупа на Уни

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос медицинског техничара општи смјер

на одређено вријеме - 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

          ОПШТИ УСЛОВИ:

          -  да је држављанин РС, БиХ

          - да је здравствено способан за обављање послова на наведеном радном мјесту

          ПОСЕБНИ УСЛОВИ :

          - завршена средња медицинска школа  IV степен у звању  медицински  техничар општи смјер

          - положен стручни испит у звању  медицински техничар  општи смјер

          Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни  доставити следеће документе :

          -  овјерену диплому о завршеној средњој медицинској школи  IV степен у звању  медицински техничар   општи смјер

          -  овјерено увјерење о положеном стручном испиту у звању  медицински техничар  општи смјер

- увјерење о положеној додатној едукацији из породичне медицине

- увјерења о осталим додатним едукацијама

          -  Извод из матичне књиге рођених

          -  биографију

          - адресу и контакт  телефон.

          Доказ о здравственој способности  ће доставити  кандидат који буде обавјештен да је примљен у радни однос, а доставу ће извршити у року од три дана од дана пријема обавјештења.

          Кандидат  који  испуњава  наведене услове, а налази се на евиденцији  бироа за запошљавање као незапослено лице, може о томе приложити потврду бироа.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

          Писмене позиве за интервју  са кандидатима који  испуњавају услове огласа, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од  5 дана од дана затварања огласа.

          Оглас остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања  на огласној табли  и интернет страници Завода за запошљавање - Биро Крупа на Уни .

          Пријаве на оглас  са доказима о испуњавању  општих и посебних услова  доставити у затвореној коверти са назнаком ,,НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС". Достава се може извршити лично или путем поште  на адресу:  Јавна здравствена установа Дом здравља  "9 јануар " Крупа на Уни  -  Комисија за пријем радника – 79227 Крупа на Уни, Ул. Милана Јелића бр 2.

***

ЈУ Ош „Јован Дучић"

Ламовита бб, 79 204 Ламовита

К  О  Н  К  У  Р  С

за слободно радно мјесто

 

-    Наставник биологије    –  12 часова редовне наставе, на одређено радно вријеме  до повратка радника са боловања а најдуже до 31.08.2024. године,   приправник.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведено радно  мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се урђују радни односи, кандидаи треба да испуњавју  и посебне услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право  учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Закона о основном васпитању и образовању  и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  који нису у супротности са Законом.

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају следеће услове:

-    да имају одговарајући ниво образовања, односно одговарајућу стручну спрему

-    да је држављанин РС и БиХ

-    да је пунољетан

-    да је радно способан

-    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

-    да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

-    да против њега није покренут  кривични поступак  за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полоног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Сви кандидати који су испуњавали услове за наведена радна мјеста прије ступања на снагу новог Закона о основном васпитању  и образовању имају право пријаве на конкурс као и кандидати који испуњавају посебне  услове прописане чланом 114. став 5.  Закона о основном  образовању и васпитању .  

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити следећу документацију:

1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. Увјерење о држављанству ,

3. Родни лист или овјерену фото-копију личне карте,

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

5.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6.Љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци достављају само изабрани кандидати, а  прије заснивања радног односа.

7.Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи;

8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног идругог насиља над дјететом или малољетним лицем

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве на конкурс могу доставити сви кандидати који испуњавају услове Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 Тестирање и интервју кандидата ће се обавити 26.04.2024. године, у 11,00 часова, само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама '' Глас Српске''.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављен на огласној табли школе.

Пријаве на конкурс можете доставити лично у школу или послати на адресу школе.

***

ЈУ Музичка школа „Саво Балабан"

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР                                                                                       

                                                                                

КОНКУРС

за  попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1.  Професор хармонике – дипломирани музичар - акордеониста - VII степен стручне спреме – пуна норма - са радним  искуством и положеним  стручним  испитом на неодређено вријеме

ОПШТИ  УСЛОВИ:

(1) 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                          

увјерењем о држављанству,

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и  прилаже  га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

      (2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву  и документацију из  општих услова потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује  испуњеност  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  увјерење о положеном стручном испиту,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која  траже запослење,

5)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     (4) Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

     (5) Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају  остале услове  прописане  Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању.

     (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати   22.04.2024. године са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације,  школа ће поставити  на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу  школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат  који се не појави на тестирању  и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

    (7) Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене  и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ.        

Пријаве са потпуном документацијом  доставити  лично или  слати на адресу школе.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА

 ул. Вука Караџића 16

 79101 Приједор

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

1.  Професора - наставни предмет етика 1 час, на одређено вријеме до 30.6.2024. године, са искуством и положеним   стручним испитом за рад у настави, ……………………. 1  извршилац.

 

Кандидати  треба да испуњавају опште   услове предвиђене Законом  о  раду  као и услове из  Закона  о средњем  образовању и васпитању , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама . Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни  однос у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем .

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

                                                                                                    

 I   Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1.  Да је држављанин РС - БиХ – увјерењем о држављанству,

2.  Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3.  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психичкој,  физичкој и здравственој  способности  (не старијим  од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће  доставити  кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5.  Увјерење да није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6.  Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II     Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и  Правилником о поступку за пријем у радни  однос у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење издато од  високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о: врсти

посла које је радник обављао, степену стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла.

(уколико је радник радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно  вријеме.

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7., као и лица из члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању.

            Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије за пријем у радни однос на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни  однос  у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем .

            Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити   поштом или лично на адресу школе, са назнаком „за конкурс"  и напоменом „ не отварати ".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узети у разматрање.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање дана, 23.04.2024. године са почетком у 9:30 часова.

             Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 23.04.2024. године са почетком у 11:00 часова.

             Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу  у заказаним  терминима,  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

            Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

            Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ „Средњошколски центар Приједор" у Приједору,

Николе Пашића број 2,

79101 Приједор

 

 ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1.  Професор стручних предмета здравствене струке- доктор медицине – 20 часова, 1 извршилац, приправник на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

2.  Професор биологије – 20 часова, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на одређено вријеме до повратка радника са боловања;

3.  Професор за наставни предмет етика3 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на одређено вријеме до 31.08.2024. године;

 

На основу члана 5. Правилника о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1.   Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.   Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,

3.   Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.   Да није осуђиван  правоснажном  пресудом  за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

5.   Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење  о подацима из посебног регистра за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

6.   Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. Гласник РС" број: 24/19), а она подразумјева:

1.   Овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.   Увјерење о положеном стручном испиту за радна мјеста под редним бројем 2  и 3.

4.   Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.   Додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење  високошколске  установе  о просјеку оцјена током студирања

уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.   Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

7.   Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под редним бројем 2 и 3, а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8.   Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

9.   Увјерење општинског/градског  органа надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног  инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

Увјерење под редним бројем 2. и 4. из посебних услова  треба да доставе кандидати за радно мјесто које захтјева положен стручни испит за рад у образовању.

За радна мјеста гдје се траже лица са положеним стручним испитом право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању,  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште  препоручено на   адресу школе, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 25.04.2024. године (ЧЕТВРТАК) у 10,00 часова у просторијама ЈУ „Средњошколски центар Приједор'' у  Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања. Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати достављају овјерене копије  свих докумената  и те копије неће бити враћене  кандидатима .Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана