JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

DOM ZDRAVLjA ,,9 JANUAR"KRUPA NA UNI

Ul. Milana Jelića br 2.

79227 Krupa na Uni

 

O G L A S

za prijem u radni odnos medicinskog tehničara opšti smjer

na određeno vrijeme - 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

          OPŠTI USLOVI:

          -  da je državljanin RS, BiH

          - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu

          POSEBNI USLOVI :

          - završena srednja medicinska škola  IV stepen u zvanju  medicinski  tehničar opšti smjer

          - položen stručni ispit u zvanju  medicinski tehničar  opšti smjer

          Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni  dostaviti sledeće dokumente :

          -  ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi  IV stepen u zvanju  medicinski tehničar   opšti smjer

          -  ovjereno uvjerenje o položenom stručnom ispitu u zvanju  medicinski tehničar  opšti smjer

- uvjerenje o položenoj dodatnoj edukaciji iz porodične medicine

- uvjerenja o ostalim dodatnim edukacijama

          -  Izvod iz matične knjige rođenih

          -  biografiju

          - adresu i kontakt  telefon.

          Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti  će dostaviti  kandidat koji bude obavješten da je primljen u radni odnos, a dostavu će izvršiti u roku od tri dana od dana prijema obavještenja.

          Kandidat  koji  ispunjava  navedene uslove, a nalazi se na evidenciji  biroa za zapošljavanje kao nezaposleno lice, može o tome priložiti potvrdu biroa.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

          Pismene pozive za intervju  sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove oglasa, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od  5 dana od dana zatvaranja oglasa.

          Oglas ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja  na oglasnoj tabli  i internet stranici Zavoda za zapošljavanje - Biro Krupa na Uni .

          Prijave na oglas  sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS". Dostava se može izvršiti lično ili putem pošte  na adresu:  Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja  "9 januar " Krupa na Uni  -  Komisija za prijem radnika – 79227 Krupa na Uni, Ul. Milana Jelića br 2.

***

JU Oš „Jovan Dučić"

Lamovita bb, 79 204 Lamovita

K  O  N  K  U  R  S

za slobodno radno mjesto

 

-    Nastavnik biologije    –  12 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2024. godine,   pripravnik.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno radno  mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se urđuju radni odnosi, kandidai treba da ispunjavju  i posebne uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo  učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

-    da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu

-    da je državljanin RS i BiH

-    da je punoljetan

-    da je radno sposoban

-    da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela

-    da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

-    da protiv njega nije pokrenut  krivični postupak  za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polonog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne  uslove propisane članom 114. stav 5.  Zakona o osnovnom  obrazovanju i vaspitanju .  

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

2. Uvjerenje o državljanstvu ,

3. Rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavljaju samo izabrani kandidati, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

7.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi;

8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog idrugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 26.04.2024. godine, u 11,00 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama '' Glas Srpske''.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

***

JU Muzička škola „Savo Balaban"

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR                                                                                       

                                                                                

KONKURS

za  popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.  Profesor harmonike – diplomirani muzičar - akordeonista - VII stepen stručne spreme – puna norma - sa radnim  iskustvom i položenim  stručnim  ispitom na neodređeno vrijeme

OPŠTI  USLOVI:

(1) 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                                                                          

uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i  prilaže  ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.

      (2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      (3) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz  opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja  traže zaposlenje,

5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

     (5) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju  ostale uslove  propisane  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

     (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati   22.04.2024. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije,  škola će postaviti  na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu  škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat  koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

    (7) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene  i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.        

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu škole.

***

JU UGOSTITELjSKO-EKONOMSKA ŠKOLA

 ul. Vuka Karadžića 16

 79101 Prijedor

 

 

JAVNI  KONKURS

ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1.  Profesora - nastavni predmet etika 1 čas, na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine, sa iskustvom i položenim   stručnim ispitom za rad u nastavi, ……………………. 1  izvršilac.

 

Kandidati  treba da ispunjavaju opšte   uslove predviđene Zakonom  o  radu  kao i uslove iz  Zakona  o srednjem  obrazovanju i vaspitanju , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama . Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni  odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

                                                                                                    

 I   Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

1.  Da je državljanin RS - BiH – uvjerenjem o državljanstvu,

2.  Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3.  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihičkoj,  fizičkoj i zdravstvenoj  sposobnosti  (ne starijim  od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će  dostaviti  kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5.  Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

6.  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II     Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i  Pravilnikom o postupku za prijem u radni  odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje izdato od  visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o: vrsti

posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla.

(ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno  vrijeme.

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7., kao i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

            Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije za prijem u radni odnos na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni  odnos  u srednjoj školi  i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

            Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti   poštom ili lično na adresu škole, sa naznakom „za konkurs"  i napomenom „ ne otvarati ".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa  neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje dana, 23.04.2024. godine sa početkom u 9:30 časova.

             Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 23.04.2024. godine sa početkom u 11:00 časova.

             Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu  u zakazanim  terminima,  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

            Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

            Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU „Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru,

Nikole Pašića broj 2,

79101 Prijedor

 

 JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1.  Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke- doktor medicine – 20 časova, 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

2.  Profesor biologije – 20 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;

3.  Profesor za nastavni predmet etika3 časa, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1.   Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.   Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

3.   Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.   Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

5.   Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.

6.   Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS" broj: 24/19), a ona podrazumjeva:

1.   Ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 2  i 3.

4.   Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.   Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

7.   Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8.   Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

9.   Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Uvjerenje pod rednim brojem 2. i 4. iz posebnih uslova  treba da dostave kandidati za radno mjesto koje zahtjeva položen stručni ispit za rad u obrazovanju.

Za radna mjesta gdje se traže lica sa položenim stručnim ispitom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na   adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 25.04.2024. godine (ČETVRTAK) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' u  Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati dostavljaju ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana