ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

 

ЈУ Основне школе „Алекса Шантић"Осмаци,

 

р а с п и с у ј е :

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1.       Директор ЈУ Основне школе „Алекса Шантић" из Осмака расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

1.  Наставник географије– 16. часова– одређено радно вријеме до повратка раднице са функције директора школе– положен стручни испит –                    1. извршилац,

2.  Наставник физичког и здравственог васпитања – 18 часова – неодређено вријеме - положен стручни испит -  1 извршилац.

 

2.       Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 114 . став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника  те чланом 5 и 6 Правилника о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и  26/19).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

Посебни услови:

-    Одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 а право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове из члана 114. став 5. и   услове прописане чланом 125. став 5 . Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), и члана 5. став / г / Правилника о стручним профилима наставника и стручних сарадника.

 

3.       Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) Увјерење о радном стажу,

6) Увјерење о положеном стручном испиту.

7)  Извод из матичне књиге рођених или овјерена лична карта

8 ) Увјерење о држављанству

 

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ((„Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

 

4.       Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа „Алекса Шантић",Осмаци,Улица 9. Јануар бр. 115.  Осмаци, са назнаком „Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација  неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске" Бања Лука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узимати у разматрање.

 

5.  Напомене:

На основу члана 2. Правилника о измјенама и допунама Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили подпуне и благовремене пријаве, обавиће тестирање и интервју дана  29.04.2024. године у 12 часова., те се неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће истаћи списак кандидата који испуњавају услове конкурса на огласну таблу школе.

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам  дана од дана доношења одлуке.

***

 Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Зворник,

 р а с п и с у ј е

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

                          

- Наставник српског језика на одређено вријеме , до 31.8.2024. године, 8 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом -1 извршилац.

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме као и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и  образовању ( „Службени гласник РС" број 81/22).                                                                

Кандидати на конкурсу су дужни доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, потребно је доставити:

1) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи, за радно мјесто на које се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити овај документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

12) увјерење о држављанству,

13) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа прибавља службеним путем.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 8.5.2024. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Свети Сава" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бања Лука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, ул. Светог Саве 71А, 75400 Зворник, са назнаком: "Пријава на конкурс" и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/490-615.

***

 ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани

  р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање  директора Јавне установе Основна школа „Коста Тодоровић" Скелани

 

I – Предмет

          Школски одбор Јавне установе Основна школа „ Коста Тодоровић" Скелани расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „ Коста Тодоровић" Скелани.

II   - Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и Министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и  за послове прописане чланом 152. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

III -  Мандат

          Директор Јавне установе Основна школа „Коста Тодоровић" Скелани бира се на мандатни период од 4 (четири) године. Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV   - Општи и посебни услови

          За директора Јавне установе Основна школа „Коста Тодоровић" Скелани може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове прописане Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18,91/21- Одлука Уставног суда Републике Српске, 119/21 и 112/23), Законом о основном васпитању и образовању („Службени глласник Републике Српске" број 81/22) те Статутом Јавне установе Основна школа „Коста Тодоровић" Скелани и то:

1.  Општи услови

1)  да има општу здравствену способност за рад

2)  да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине

3)  да је старији од 18 година.

2.  Посебни услови

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који :

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  или еквивалент,

2) има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,  службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V  -  Документација

           Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1)  Извод из матичне књиге рођених

2)  Увјерење о држављанству

3)  Диплому о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми,

4)  Потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5)  Љекарско увјерење о психофизичкој спсобности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6)  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата а прије ступања на дужност,

7)  Увјерење да против њега није покренут крIIвчни поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем,

8)  Потписани приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9)  Препоруку ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10)         Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

          Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број  81/22).

        Радни стаж остварен на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150. став 2. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број  81/22).

VI  - Рок и начин достављања конкурсних пријава

         Документа се достављају у оригиналу или овјереној копији.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење конкурсних пријава је 15 дана од  дана објављивања конкурса  у дневном  листу „Глас Српске".

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа „Коста Тодоровић" Скелани, Скелани бб, 75436 Скелани са назнаком „ ЗА ШКОЛСКИ ОДБОР-Пријава на конкурс за избор директора школе".

VII – Начин обавјештавања кандидата

          Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору  и именовању директора Јавне установе Основна школа" Коста Тодоровић" Скелани у року од осам дана од дана достављања рјешења школи.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана