ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

Град Требиње

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

I

У Градској управи Града Требиња извршиће се пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, са средњом стручном спремом и то:

 - ватрогасац - спасилац – приправник ..................................................... 5 извршилаца

II - Приправнички статус

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања.

Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци.

 

Приправник ватрогасац ће у току приправничког стажа стицати искуство у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Града Требиња, ради стицања услова за полагање стручног испита за ватрогасца-спасиоца.

III – Општи услови за пријем приправника

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број 97/16);

8. да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

IV - Посебни услови

 - ССС – средња школа техничког смјера (IV/V степен);

 - да није старији од 25 година;

- положен возачки испит „Б" категорије;

V – Потребни документи

 Уз пријаву, кандидат доставља доказе о испуњености општих и посебних услова наведених у јавном конкурсу.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

 1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

 2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи; 3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

5) изјаву у писаној форми да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

 

 Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1. копија свједочанства о завршеној средњој школи (ИВ/В степен);

2. копије свједочанстава о завршним разредима средње стручне спреме из којих се може видјети просјек оцјена у току школовања;

3. изјаву у писаној форми да има положен возачки испит „Б" категорије;

4. извод из матичне књиге рођених (као доказ да није старији од 25 година).

 

Чланом 54. став 1. тачка 1. Законом о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске'', број 94/19 ), прописано да ватрогасац – спасилац у ватрогасноспасилачким јединицама може бити лице које има најмање стручну спрему квалификованог радника одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, машинске, металске, браварске, хемијске и електричарске).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

VI

Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, коју именује градоначелник из реда запослених у Градској управи Града Требиња након објаве јавног конкурса.

Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, изврши бодовање кандидата и утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу.

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем приправника ватрогасаца - спасилаца са средњом стручном спремом, су сљедећи:

1) оцјењивање вјештина и физичке спремности;

2) општи утисак;

3) просјек оцјена у току школовања.

Прворангирани кандидати, по приједлогу комисије за спровођење јавног конкурса за пријем приправника, дужни су да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, увјерење о здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (тачка В подтачке 1), 3), 4) и 5)):

 -да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, и

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве. Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о обављању приправничког стажа, у трајању предвиђеном законом.

VII

Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу: Градска управа Града Требиња – Вука Караџића број 2, Требиње.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Ђурица, Самостални стручни сарадник за радно-правни статус запослених и људске ресурсе у Градској управи, контакт телефон број: 059/273-463 у времену од 08 до 14 часова сваког радног дана.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске". Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен на огласној табли Градске управе и на званичној њеб-страници Града Требиња.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана