ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** **

** ***

*** **

Ош „Мајка Кнежопољка"

 Видовданска бб

 79 246 Кнежица       

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ (82,50 % радног мјеста/времена) -  1 ИЗВРШИЛАЦ, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године - са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Услови конкурса:

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању , Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

         Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

-    да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

-    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

-    да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања  дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.,

-    да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.,

-    увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

 

         Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:      

1.  диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, доставља само онај кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем,

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5.  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7.  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, из којег се јасно види: врста посла (опис радног мјеста или систематизација радног мјеста), степен стручне спреме и звање и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном   статусу  члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

         У складу са чланом 114. став 5. и чланом 125. став 4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању  право учешћа на овом конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и да право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

         Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак 07.05.2024. године, у 12:00 часова у централној школи у Кнежици. Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                              

         Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу школе, са назнаком за „КОНКУРС".        

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ Ош „Јован Цвијић"

Брезичани бб, 79208 Брезичани

 

КОНКУРС
 за попуну упражњеног радног мјеста

1.  Наставник биологије, 1 извршилац,  ( 12 часова ) , на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ,кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању , Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача  и Правилником о процедури , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.
Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5.,Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ или РС, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична  дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4 и 5 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1.овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3.увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца
5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)
6.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије бораца
8.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју.
Интервју  и тестирање ће се одржати дана  30.04.2024. године у 10:00 часова у просторијама школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.
Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури ,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу „ Глас Српске".
Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс", доставити путем поште на адресу школе.       
Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ Ош "Десанка Максимовић", Оштра Лука

 Оштра Лука 110б

 79263 Оштра Лука

К  О  Н  К  У  Р  С

за избор и пријем наставника

 

1.  Наставник разредне наставе у ПО Батковци, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.08.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица обухваћена чланом 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

-    да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-    да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

-    да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-    да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење о неосуђиваности и увјерење из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа)

-    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту,

4)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

6)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

Уколико два или више кандидата остваре једнак број бодова, предност у складу са законом који уређује питања права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца имаће кандидати према сљедећем реду:

1) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,

2) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС и

3) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе.

 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене обавиће се тестирање и интервју. Тестирање и интервју ће се обавити дана 30.04.2024.године у 09,00 часова у просторијама ЈУ ОШ «Десанка Максимовић» у Оштрој Луци.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а за кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе,  са назнаком "за конкурс".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана