JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** **

** ***

*** **

Oš „Majka Knežopoljka"

 Vidovdanska bb

 79 246 Knežica       

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  ŠKOLSKI PSIHOLOG (82,50 % radnog mjesta/vremena) -  1 IZVRŠILAC, na određeno vrijeme, do 31.08.2024. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Uslovi konkursa:

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

         Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

-    da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-    da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

-    da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-    da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta, polnog i drugog nasilja  nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti. Ovo uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.,

-    da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Ovo uvjerenje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.,

-    uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  

 

         Uz potpisanu prijavu od strane kandidata i dokumentaciju vezanu za opšte uslove, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:      

1.  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, dostavlja samo onaj kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem,

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5.  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla (opis radnog mjesta ili sistematizacija radnog mjesta), stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom   statusu  člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

         U skladu sa članom 114. stav 5. i članom 125. stav 4. i 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i da pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

         Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak 07.05.2024. godine, u 12:00 časova u centralnoj školi u Knežici. Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.                              

         Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske". Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom za „KONKURS".        

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU Oš „Jovan Cvijić"

Brezičani bb, 79208 Brezičani

 

KONKURS
 za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.  Nastavnik biologije, 1 izvršilac,  ( 12 časova ) , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ,kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnikom o proceduri , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.,Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH ili RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji(zaključno sa danom izdavanja uvjerenja)
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju.
Intervju  i testiranje će se održati dana  30.04.2024. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „ Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti putem pošte na adresu škole.       
Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU Oš "Desanka Maksimović", Oštra Luka

 Oštra Luka 110b

 79263 Oštra Luka

K  O  N  K  U  R  S

za izbor i prijem nastavnika

 

1.  Nastavnik razredne nastave u PO Batkovci, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Uslovi za učešće na konkursu:

 Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica obuhvaćena članom 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-    da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-    da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

-    da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-    da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)

-    Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1)  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje,

6)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca imaće kandidati prema sljedećem redu:

1) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

2) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS i

3) kandidat koji ima uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se obaviti dana 30.04.2024.godine u 09,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Oštroj Luci.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole,  sa naznakom "za konkurs".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana