JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.03. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

JU '' Vuk Karadžić ''  Omarska- Prijedor

ul. Vuka Karadžića  bb

79203 Omarska

 

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE  DIREKTORA ŠKOLE

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS .

1. Opšti uslovi:
1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,
2)da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3)da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz tačke 1) ovog stava. Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150 stav 2 tačka 2 Zakona.
3 ) nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora, protiv kojeg nije  pokrenut krivični  postupak za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

4) Kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 198. stav 1 i 2. Zakona mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu, 
4) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,

5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz člana 150. stav 2.  Zakona,

6) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
7) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  škola će pribaviti službenim putem za imenovanog  kandidata, a prije stupanja na dužnost,

 8) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
9) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

10) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

11) Program rada direktora za period od 4 godine.         

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole , sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od prijema odluke Vlade o imenovanju. 

***                                                                                                         

JU Oš  „Josif Pančić”, Kozica

Donja Kozica br.129, opština Oštra Luka

                                    

  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor/ Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom   vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 1.  Uvjerenje o državljanstvu,
 2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 3. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola je pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o

ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:

 

 1.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS u trajanju od tri godine ili ekvavilent;
 2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4.  Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
 5. Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca;
 6. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 7. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 8. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje u prostorijama škole, četvrtak, 06.04. 2023. godine u 9 časova, a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na  istom, smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili slati na adresu:

JU Osnovna škola „Josif Pančić”, Kozica

Ul. Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan, sa naznakom „za konkurs”.

***

Osnovni sud u Kozarskoj Dubici

 Davidov trg bb

 Kozarska Dubica

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

 

Radno mjesto:

 

     1. Stručni saradnik (1 izvršilac).

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

VII stepen školske spreme, završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit, radno iskustvo od dvije godine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

 1. diplomu o završenom fakultetu
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. uvjerenje o državljanstvu
 4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
 5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
 6. dokaz o traženom radnom iskustvu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Za izabranog kandidata obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs” ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.

***

 JU Oš”Sveti Sava” Novi Grad

 Nikole Pašića 13

79220 Novi Grad            

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave  - 1 izvršilac u područnom odjeljenju Rašće, sa iskustvom, 100% norme na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2022/2023 godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),  koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),
 4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme  i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim stažom,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana  06.04.2023. godine u 10:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs”, dostaviti putem pošte na adresu škole.            

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.   

***

JU Oš „Branko Ćopić”

Prijedor, Rudnička 13

K  O  N  K  U  R  S

za popunu sledećih radnih mjesta

 

        1. Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa iskustvom – položen stručni ispit.

 

Poslove nastavnika mogu obavljati lica koja osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi ispunjavaju i uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a to su:

 1. da imaju završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, 
 2. da imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, i
 3. da imaju ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, niti lice koje se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost uslova konkursa i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
 2. izvod iz matične knjige rođenih  ili kopiju lične karte,
 3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, tj. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca).
 4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti, ili uvjerenje o stečenom akademskom zvanju (ukoliko nije izdata diploma) – ne starije od godinu dana,  
 5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.,

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  koja podrazumijeva:

1)  dodatak diplomi,  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

2)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: - vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, a ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

3)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima neće biti vraćene.

Pravo ravnopravnog učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na pozicije za koje se traži lice sa iskustvom mogu ravnopravno konkurisati i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  , a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim navedenim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuisanju koji će biti obavljeni u prostorijama škole dana 05.04.2023. godine (srijeda) u 11.00 časova, te iz tih razloga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu održavanja istog.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koji budu izabrani po konkursu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prije zasnivanja radnog odnosa, a isto ne može biti starije od 6 mjeseci.

Za kandidate koji budu izabrani škola će službenim putem pribaviti:

-uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta.

*** 

JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' Prijedoru.

 JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

     1. Profesor matematike – 10 časova, 1 izvršilac, pripravnik, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva najkasnije do 31.08.2023. godine

     2. Profesor njemačkog jezika –  6 časova, 1 izvršilac pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;

      3. Psiholog škole – puna norma, 1 izvršilac, pripravnik, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS” broj: 24/19) opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a ona podrazumjeva:

1. Ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,

 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,

  6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na  adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 06.04.2023.godine (ČETVRTAK) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' u  Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana