ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

31.08.2018 00:09 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

 КОМПАНИЈА “БОКСИТ” АД

 МИЛИЋИ  

     

                  

 расписује:

  

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме  11  извршилаца:

1. Молер, ШС/КВ молер,  2 - извршиоца,

2. Тесар, ШС/КВ тесар, 3 - извршиоца,

3. Зидар, ШС/КВ зидар, 2 - извршиоца,

4. Водоинсталатер, ШС/КВ водоинсталатер, 1 - извршилац,

5. Армирач,  ШС/КВ армирач, 1 - извршилац,

6. Помоћни послови, НК/КВ, 2 - извршиоца.

Оглас остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com.

         

                              **************

ЈУ НАЦИОНАЛНИ ПАРК “ДРИНА”

СРЕБРЕНИЦА

објављује у “Гласу Српске”,

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника:

I  – Општи услови:

1. да су кандидати држављани БиХ, односно Републике Српске и старији од 18 година,

2. да имају општу здравствену способност,

3. да се против кандидата не води кривични поступак,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да нису заснивали радни однос након стицања одговарајуће стручне спреме која је предмет јавног конкурса, односно да су пријављени на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници.

II  – Посебни услови и критеријуми за кандидате

1. Приправник – ВШ – VII степен стручне спреме  - шумарски инжењер (I циклус  240 ECTS бодова), – да се налази на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници и да до сада у оквиру стечене ВШ није заснивао радни однос,

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

– биографију,

– увјерење о држављанству,

– извод из матичне књиге рођених,

– диплому о стеченом степену образовања,

– увјерење о просјеку оцјена  током студирања – пожељно доставити (за позицију 02),

– увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање у Сребреници, са назнаком временског периода проведеног на евиденцији

– увјерење надлежног центра за социјални рад уколико је кандидат из социјално угрожене породице – пожељно доставити

– увјерење Завода за запошљавање о евиденцији незапослених лица родитеља кандидата уколико са истим живи у заједничком домаћинству, заједно са кућном  листом – пожељно доставити

– изјаву да кандидат нема радног стажа након стицања одговарајуће стручне спреме

– доказ о општој здравственој способности.

Са свим кандидатима који према конкурсној процедури испуњавају законом предвиђене услове Комисија за пријем у ЈУНП “Дрина” Сребреница (у даљем тексту: Комисија) обавиће разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Напомена: тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као фотокопије, а оригинале или овјерене фотокопије обавезан је доставити само прворангирани кандидат у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, којима се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Приликом доставе оригинала или овјерених фотокопија, кандидат треба да достави увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци, увјерење о неосуђиваности и невођењу кривичног поступка не старије од три мјесеца, као и љекарско увјерење не старије од 90 дана. Све наведене изјаве које прворангирани кандидат доставља морају бити овјерене од стране надлежног општинског органа или нотара.

III – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:, Комисији за пријем приправника у ЈУНП “Дрина” Сребреница, Скелани бб, 75436 Скелани – Сребреница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем и приправника.

Телефон  066/581-659

Јавни конкурс објавиће се у “Гласу  Српске”, 28.8.2018. године

***************

      

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”            

ОСМАЦИ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Измјена конкурса бр. 03-130/18,  на основу чл. 8. Правилника о процедури

пријема радника

1.  Директор ЈУ Основне школе “Алекса Шантић” из Осмака расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

- Наставник физике - одређено радно вријеме до 30.6.2019. године – 12 часова.

2.  Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 113. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- да има положен стручни испит.

3.  Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5)  Извод из матичне књиге рођених или овјерену личну карту

6 ) Увјерење о држављанству

7) Увјерење о положеном стручном испиту

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Шантић”, Центар бб, Осмаци, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узимати у разматрање.

5. Напомене:

На основу члана 8. Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, биће обавијештени писменим путем о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам дана од дана доношења одлуке.

**********

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ЈАКШИЋ”

МИЛИЋИ

 доноси

 ОДЛУКУ

 о исправци конкурса

          Исправља се дио конкурса  објављеног у дневним новинама “Глас Српске”  дана 22.8.2018. године, (два конкурса)  ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи,

-  Брише се реченица  послије тачке  6,  а која гласи:

“Дана, 31.8.2018. године са почетком у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи, обавиће се тестирање, а у 12 часова интервју са кандидатима  који су доставили потпуну и благовремену документацију, односно који испуњавају услове конкурса”, а треба да стоји:

“У складу са чланом 8. комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа

          Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у дневним новинама “Глас Српске”.

- Исправка се односи на оба конкурса.

          *******                                                               

         

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ЧЕЛОПЕК - ЗВОРНИК

Расписује:

ОГЛАС

за пријем радника

На одређено вријеме:

1. Наставник математике, пуна норма, до повратка радника - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник руског језика, за 6 часова, до 31.8.2019. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник математике, за 8 часова, до 31.8.2019. године - 1  извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Наставник ликовне културе, за 3 часа, до 31.8.2019. године – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

          Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.       

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

          Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

          Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа. 

          Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

          Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

************

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”

ПИЛИЦА

 доноси:

ОДЛУКУ

О поништењу дијела јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста наставника математике

Овом Одлуком поништава  се дио јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста – наставника математике, 8 часова, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године - приправник,  број акта: 01-406/18, од 20.8.2018. године, објављен у дневном листу “Глас Српске” Бањалука, дана, 22.8.2018. године, и то: 

 Ријечи: “Дана, 4.9.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Никола Тесла” Пилица, обавиће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, ако се не појаве на тесту и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс” бришу се (поништава), а додају се ријечи “Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа”.

Одлука о поништењу наведеног дијела конкурса ступа на снагу даном доношења, а доноси се из формално-правних разлога.

Ова Одлука објављује се посредством Завода за запошљавање, дана 29.8.2018. године и у дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

                                                                                    

            ***************                                                                 

                                                                  

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ”

ЗВОРНИК

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

1. Наставник руског језика, 1 извршилац, приправник, 6 часова, на одређено вријеме,  до 31.8.2019. године,

- занимање: професор руског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности.

2. Наставник математике, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 11 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

- занимање: професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, дипломирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, професор математике и физике.

3. Наставник историје, 1 извршилац, приправник, 14 часова, на одређено вријеме,  до 31.08.2019. године,

- занимање: професор историје, дипломирани историчар,.

4. Наставник практичне наставе (конобар), 1 извршилац, приправник, 5 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: конобар - специјалиста - пети степен; конобар – специјалиста – мајстор; угоститељско-кулинарски техничар – специјалиста  - пети степен.

5. Наставник практичне наставе (кувар), 1 извршилац, приправник, 25 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: кувар - специјалиста - пети степен;  угоститељско-кулинарски техничар – специјалиста  - пети степен.

6.    Наставник услуживања, 4 часа, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

- занимање: менаџер хотелијерства; менаџер хотелијерства – ресторатер; виши угоститељ или висока угоститељска школа; виши стручни радник технологије услуживања.

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр.1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:          

           1)  увјерење о држављанству,

           2)  извод из матичне књиге рођених,

           3)  љекарско увјерење  накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

            4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           5) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (овјерена копија радне књижице,  увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.) (за кандидата који конкурише за радно мјесто без радног искуства - приправник);

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

         

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидата који конкурише за радно мјесто са искуством);

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата који конкурише за радно мјесто са искуством).

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање  и интервју ће се одржати у просторијама школе дана, 11.9.2018. године, у 10  часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

                                                                                                                                                                                                                                             

        *************                                                                                                                 

                                                                                                                            

ЈУ СШЦ “МИЛОРАД ВЛАЧИЋ”

ВЛАСЕНИЦА

 расписује

КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом или завршеним првим циклусом високог образовања у ЈУ СШЦ “Милорад Влачић” Власеница.

1. Дипломирани инжењер шумарства, приправник, 1 извршилац

2. Дипломирани професор физичког васпитања, приправник, 1 извршилац

3. Дипломирани професор географије, приправник, 1 извршилац

4. Дипломирани професор енглеског језика, приправник, 1 извршилац

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник РС” бр:1/16) тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” бр: 41/18), Правилник о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” бр. 102/14,42/16),  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији редњим стручним школама.

   

Приправником се сматра лице које има завршену високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба у складу са законом положити стручни испит, а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

                                                                           

I   Општи услови

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност и психофизичку способност за рад са ученицима,

4. да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

II   Посебни услови

1. Завршен факултет одговарајућег смјера у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова (Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и гимназији).

2. Под редним бројем 1. и 2.  дјеца погинулих бораца ВРС, компонента И пројекта

Под редним бројем 3. и 4. компонента II  пројекта

3. Право учешћа на конкурсу имају лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање, филијала Власеница.

III      Потребна документација:

• Пријава на конкурс са кратком биографијом,

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

• Извод из матичне књиге држављана,

• Љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој и психофизичкој способности за рад са дјецом (доставља се након одабира кандидата, а прије заснивања радног односа, не старије од 6 мјесеци),

• Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела а посебно за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће затражити службеним путем од надлежне установе након што кандидат буде изабран),

• Овјерена фотокопија дипломе, или увјерење о завршеном школовању,

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца,

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се одржати 10.9.2018. године у просторијама школе са почетком у 13.30 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Контакт телефон 056/734-833, 056/490-711

Пријаве са документима слати поштом или доставити лично у запечаћеној коверти на адресу: СШЦ “Милорад Влачић” Власеница,  Св. апостола Петра и Павла 37, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на конкурс                               

*********

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

расписује,

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник сточарства са исхраном, приправник на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 2 часа редовне наставе:

• дипл. инжењер пољопривреде за сточарство;

• дипл. инжењер пољопривреде, смјера сточарског

• дипл. инжењер пољопривреде, општег смјера

И Услови конкурса:

1. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове утврђене општим прописом о раду, чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15):

• да је држављанин Републике Српске или БиХ,

• да је пунољетан,

• да је радно способан,

• да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, трговине људима, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• да имају одговарајући ниво образовања – има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, као и лица која имају одговарајућу степен стручне спреме и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15);

2. Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

3. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

II  Потребна документација:

• својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, мејл и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

 љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима, као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гђе је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно на које је кандидат конкурисао је 10.9.2018. године у 10 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 10.9.2018. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе, 10.9.2018. године до 9.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ВЛАСЕНИЦА

расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВШ

1. Професор енглеског језика - 1 (један) приправник на одређено вријеме (12 мјесеци - дјеца погинулих бораца),

2. Професор енглеског језика - 1 (један) приправник на одређено вријеме (12 мјесеци),

3. Професор српског језика - 1 (један)  приправник на одређено вријеме (12 мјесеци),

4. Професор разредне наставе - 1 (један) приправник на одређено вријеме (12 мјесеци),

5. Професор ликовне културе - 1 (један)  приправник на одређено вријеме (12 мјесеци).

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем приправника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5.  Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 11.9.2018. године (уторак), у 9  часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Јавна установа  Основна школа “Вук Караџић” Власеница, ул. Светосавска бр. 30, 75 440 Власеница. 

****************

                                                                        

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

I Начелник општине Власеница  расписује  јавни конкурс  за  пријем приправника у Општинску управу општине Власеница са високим образовањем, на одређено вријеме у трајању од годину дана и то тринаест извршилаца:

1. Дипломирани инжењер пољопривреде - 240 ECTS................................................2 извршиоца

2. Дипломирани политолог - 180 ECTS..........................................................................1 извршилац

3. Инжењер геодезије - 180 ECTS...................................................................................1 извршилац

4. Инжењер заштите на раду - 180 ECTS........................................................................1 извршилац

5. Дипломирани менаџер јавне управе - 180 ECTS.......................................................1 извршилац

6. Дипломирани правник - 240 ECTS      ........................................................................3 извршиоца

7. Дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара - 240 ECTS....1 извршилац

8. Дипломирани политиколог - 240 ECTS........................................................................1 извршилац

9. Дипломирани економиста - 240 ECTS..........................................................................1 извршилац

10. Дипломирани инжењер шумарства - 240 ECTS...........................................................1 извршилац

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног  образовања први пут заснива радни однос  у том степену стручне спреме или звања.

II Општи услови

1. да  је  држављанин Републике Српске, односно  Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

III  Посебни услови:

Диплома о завршеном високом образовању одговарајућег смјера

IV Уз пријаву на  јавни конкурс кандидат  прилаже  сљедећа докумената у оригиналу или овјереној фотокопији:

1.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2.  извод из матичне књиге рођених,

3.  увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,

4.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није отпуштен  из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса,

6.  овјерену изјаву  код надлежног органа да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине,

7.  овјерену изјаву код надлежног органа  да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16),

8. овјерену изјаву код надлежног органа да није обављао приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звања и

9.  диплому  о завршеној стручној спреми (кандидат који је  високо образовање  стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата.

Кандидати који буду изабрани дужни су доставити увјерење о општој здравственој  способности прије заснивања радног односа на одређено вријеме.

V Комисија ће одбацити закључком неблаговремене  и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Власеница.

VII   Рок за подношење пријава је 15 дана од дана  објављивања у  дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу подносити непосредно у Шалтер сали Општинске управе општине Власеница или путем поште, на адресу Општина Власеница, ул. Светосавска 14, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”. За  додатна обавјештења о јавном конкурсу може се обратити Бунијевац Павлу на телефон 056/490-075.

О резултату јавног конкурса сви кандидати биће обавијештени, а документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

*******

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

 ЗВОРНИК

 расписује

  КОНКУРС

       за упражњена радна мјеста

1. Наставник биологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, пуна норма часова, на  одређено вријеме до повратка радника са боловања у централној школи у Зворнику.

2. Наставник  физике - приправник, 1 извршилац, пуна норма часова на одређено вријеме до 30.6.2019. године у централној школи у Зворнику.

3. Наставник техничког образовања и информатике - приправник - за 8

(осам) часова  седмично на одређено вријеме до 31.8.2019. године у централној школи у Зворнику.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да  имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14,76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18). 

Кандидати су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

4)  Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

8) Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

9) Увјерење о држављанству. 

                                                                    

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”  Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

          *****************

ЈУ ОШ “ПЕТАР  КОЧИЋ”

КОЗЛУК

расписује:

                                                                                                                       

 КОНКУРС

  за пријем у радни однос

1. Наставник разредне наставе – 2 извршиоца, одређено вријеме до повратка радница са породиљског боловања, један извршилац са положеним стручним  испитом и један приправник, мјесто рада ПО Тршић.

2. Наставник хемије – 8 часова, одређено вријеме до 31.8.2019. године, са положеним стручним испитом.            

Мјесто рада Козлук

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16.) и посебних услова у складу са чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС” број  44/17;31/18.) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС” број:74/18.), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09; 86/10;25/14. и 76/15.).

Кандидати су дужни  доставити сљедећа документе:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом , контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- увјерење о држављанству

- родни лист или овјерену копију личне карте

- љекарско увјерење о психофизичкој способности,  не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, прије заснивања  радног однос,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, писменим путем ће бити обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић”  Ул.  Дринска  70, 75413 Козлук.

*************

                       

ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСЕНИЦА

Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено вријеме – приправника

I

ВД директора ЈУ Културни центар Власеница, расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године и то:

1. Приправник са високом стручном спремом -  дипломирани новинар - 1 (један) извршилац

2. Приправник са виском стручном спремом - дипломирани менаџер - 1 (један) извршилац

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена  утврђеног за приправнички стаж, у том степену стручне спреме или звања.

                                                                              II

Опис послова:

- Приправник ће обављати послове на одређено вријеме с циљем оспособљавања за самостални рад у струци, односно самостално обављање посла и полагања стручног испита.

                                                                                   III

Трајање уговора:

- Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме у трајању од једне године.

                                                                                  IV

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2) да је старији од 18 година

3) да има општу здравствену способност

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто

5) да се против њега не води кривични поступак

V

- Посебни услови

1. За приправника са високом стручном спремом – дипломирани новинар  – да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани новинар или први циклус студија са звањем дипломирани новинар и остварених најмање 240 ECTS бодова.

2. Да нема остварен радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

3. За приправника са виском стручном спремом - дипломирани менаџер – да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани менаџер или први циклус студија са звањем дипломирани менаџер и остварених најмање 240 ECTS бодова.

4. Да нема остварен радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

VI

- Потребна документа:

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да приложи доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. биографију

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

3. извод из матичне књиге рођених

4. увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од 6 мјесеци)

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

6. оригинал или овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми

7. увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица

8. увјерење Завода за запошљавање да након стечене ВШ нема остварен стаж у одређеном степену образовања

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерене фотокопије.

VII

Сви кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

                                                                  VIII

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Културни центар Власеница, ул. Светосавска 99, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.

*************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

“ПРВИ КОРАЦИ”

ВЛАСЕНИЦА

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос

на одређено вријеме – приправника

 

I

ВД директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године и то:

1. Приправник са високом стручном спремом – дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 1 (један) извршилац.

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж, у том степену стручне спреме или звања.

                                                          II

- Опис послова

Приправник ће обављати послове на одређено вријеме с циљем оспособљавања за самостални рад у струци, односно самостално обављање посла и полагања стручног испита.

                                                          III

- Трајање уговора

Уговор о обављању приправничког стажа закључује се на одређено вријеме  у трајању од једне године.

                                                          IV

- Општи услови

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2) да је старији од 18 година

3) да има општу здравствену способност

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто

5) да се против њега не води кривични поступак

V

- Посебни услови

1. За приправника са високом стручном спремом – дипломирани професор енглеског језика и књижевности – да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани професор енглеског језика и књижевности или први циклус студија са звањем дипломирани професор енглеског језика и књижевности и остварених најмање 240 ECTS бодова.

2. Да нема остварен радни стаж у траженом степену образовања након стечене високе стручне спреме.

VI

- Потребна документа:

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да приложи доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1. биографију

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

3. извод из матичне књиге рођених

4. увјерење о некажњавању/неосуђивању (не старије од 6 мјесеци)

5. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

6. оригинал или овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми

7. увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених лица

8. увјерење Завода за запошљавање да након стечене ВШ нема остварен стаж у одређеном степену образовања

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као оригинал или овјерене фотокопије.

                                                          VII

Сви кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

                                                          VIII

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, ул. Вука Караџића бб, 75440 Власеница, са назнаком: Пријава на јавни конкурс.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица