ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године

21.09.2018 00:16 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

КОМПАНИЈА “БОКСИТ” АД МИЛИЋИ

                  

 расписује:

  ОГЛАС

 за пријем у радни однос на послове:

1. Руковалац/помоћник, машинама у дециминирци и линији масивних плоча, извршилаца....... 10.

Услови:

 - ССС/КВ,

 - Пожељан дрвопрерађивачки смјер,

 - Радно искуство у дрвној индустрији, узеће се у обзир и кандидати без радног искуства.

2. Аутомеханичар,  извршилаца....... 3.

Услови:

- ССС/КВ аутомеханичар,

- Радно искуство пожељно, узеће се у обзир и кандидати без радног искуства.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446 Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com.

          **************

                                                              

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ВЛАСЕНИЦА

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник хемије, 4 часа...........................................................................1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник физике, 4 часа..........................................................................1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник историје, 9 часова....................................................................1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

4. Наставник информатике, 22 часа...............................................................1 извршилац на одређено вријеме  до 31.8.2019. године, лице без искуства – приправник.

5. Наставник енглеског језика, 14 часова......................................................1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са функције а најдаље до 31.8.2019. године, лице без искуства – приправник.

6. Наставник разредне наставе ПО Церска, пуна норма............................1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18).

Пријем приправника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5.  Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Комисија ће у складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18) писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће узети у разматрање.

У пријави навести тачну адресу и број телефона.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Власеница, ул. Светосавска бр. 30, 75 440 Власеница. 

*******************                           

                      

                                     

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

БРАТУНАЦ

 расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи “Бранко Радичевић” Братунац:

   

1. Наставник разредне наставе – 5 извршилаца,

          1.1. један извршилац у подручној школи у Красанпољу, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године;

          1.2. један извршилац у подручној школи у Осамском, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године;

          1.3.  један извршилац у подручној школи у Полому, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања;

          1.3.2. један извршилац у подручној школи у Полому, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања;

          1.4. један извршилац у централној школи, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

2. Психолог – 40% норме, у централној школи, одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 3. Наставник енглеског језика, лице без искуства, 12 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.       

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16, 66/18) и посебних услова предвиђених  чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС” број  44/17, 31/18.) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС” број:74/18.), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

Кандидати су дужни доставити сљедећа документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених (или копију личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

7. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се тражи радно искуство, имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

Комисија писаним путем обавјештава кандидате  који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу:

ЈУ Основна школа “Бранко Радичевић”, Доситеја Обрадовића 6, 75420 Братунац

са назнаком “Пријава на конкурс”

Контакт телефон: 056/420-212

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

**************

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА”

СРЕБРЕНИЦА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе у ПО Подравање, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, приправник, један извршилац;

2. Наставник разредне наставе у ПО Осмаче, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

3. Наставник језика бошњачког народа, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

4. Наставник демократије, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

5. Наставник физике, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.12.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац;

6. Наставник њемачког језика, пуна норма, на неодређено вријеме, приправник, један извршилац;

Поред општих услова прописаних Законом о раду,  кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

- да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује се увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи искуство;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Комисија за пријем радника писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе: ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА”, Ул. Миливоја Мићића бб                                                                                   

75430 Сребреница.                                            

Контакт тел: 056/440-216                                                                                

****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПОЛЕТАРАЦ”

 СРЕБРЕНИЦА                                    

 расписује                                                                                   

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника  на неодређено вријеме

 Директор Јавне установе Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница расписује јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме у ЈУ Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница, како слиједи:

1. Педагог............................................................ један извршилац

2. Логопед............................................................ један извршилац

II Опис послова

Опис послова утврђен је унутрашњом организацијом и систематизацијом радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница.

III Статус

Пријем радника на неодређено вријеме

- Педагог

- Логопед

IV Општи услови:

1. да је кандидат држављанин БиХ, односно РС,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора,

5. да се против кандидата не води кривични поступак,

6. да се на кандидата не односе одредбе члана ИЏ став 1. Устава БиХ.

V  Посебни услови:

За радно мјесто под редним бројем 1:

- Школска спрема: ВСС - VII степен или I циклус (240 ECTS бодова) филозофски факултет смјер педагог,

- Радно искуство: једна година радног искуства у одговарајућем степену образовања,

Уколико кандидат нема положен стручни испит дужан је исти положити у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у предшколској установи, а у противном престаје му радни однос.

За радно мјесто под редним бројем 2:

- Школска спрема ВСС - VII степен или I циклус (240 ECTS бодова) дипломирани дефектолог-логопед

- Радно искуство:  једна година радног искуства у одговарајућем степену образовања,

Уколико кандидат нема положен стручни испит дужан је исти положити у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у предшколској установи, а у противном престаје му радни однос.

VI  Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова како слиједи:

За позицију под редним бројем 1:

1. биографију,

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

3. диплому о завршеној стручној спреми

4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студија или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања или овјерену фотокопији индекса,

5. доказ о радном искуству у струци (увјерење/потврда/рјешење и др,)

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)

8. љекарско увјерење односно доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

За позицију под редним бројем 2:

1. биографију,

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студија или увјерење високошколске установе о  просјеку оцјена током студирања или овјерену фотокопији индекса,

5. доказ о радном искуству (увјерење/ потврда/рјешење и др)

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 6 мјесеци)

8. љекарско увјерење односно доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 Наведену документацију кандидати достављају као оригинал или као овјерену фотокопију.

  Са свим кандидатима који испуњавају услове из конкурса биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном гласилу те на огласној табли установе.

Рок за подношење пријава рачуна се од задње објаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Полетарац” Сребреница, улица Маршала Тита бб, са назнаком: Пријава на конкурс за пријем на неодређено вријеме.

     ******************                                                                                                                                                                              

                                                                                           

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

КОЗЛУК 

расписује:

                                                                                                                       

 КОНКУРС

  за пријем у радни однос

1. Наставник разредне наставе – 3 извршиоца, одређено вријеме до повратка радница са породиљског боловања, један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом  и 2 приправника.

Мјесто рада ЦШ Козлук и ПО Малешић и Тршић.

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 1/16) и посебних услова у складу са чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС” број  44/17; 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник  РС” број:74/18), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15).

Кандидати су дужни доставити сљедећа документе:

- пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената која се достављају

- увјерење о држављанству

- родни лист или овјерену копију личне карте

- љекарско увјерење о психофизичкој способности, не старије од шест мјесеци, прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава, прије заснивања  радног однос,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за кандидате са радним искуством,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, писменим путем ће бити обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић”, улица  Дринска  70, 75413 Козлук.

                                                                                                                                                                              

                      ********************                                                                            

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

ШЕКОВИЋИ 

 расписује:

                                                     

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Дефектолог-логопед, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством - 1 извршилац,

2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на неодређено вријеме,  лице са радним искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац и

3. Наставник биологије -  2 часа,  на одређено вријеме до повратка радника са функције директора, приправник - 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 За наведена радна мјеста  пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр.1/16 и 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/ 17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10,25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, 74/18).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/ 17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским  увјерењем, издато  од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци, доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице, злоупотребе опојних средстава.

Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације (напријед наведене) којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту (за радно мјесто под редним бројем 2),

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања посредством Завода за  запошљавање  Републике Српске.

 Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа “Јован Дучић” Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5, 75450 Шековићи, са назнаком  -пријава на конкурс - Тел:056/653-206.

********************

                                                                                                                                                                                                                       

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”                                                                                                         

ДРИЊАЧА, ЗВОРНИК

 расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

На одређено вријеме:

1. Наставник математике - 1 извршилац (16 часова) са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдаље до 31.8.2019. године.

Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

* Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

*Увјерење о положеном стручном испиту;

*Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања;

* Родни лист или копију личне карте;

* Увјерење о држављанству;

*Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији породице погинулог борца;

* Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији ратног војног инвалида;

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Јован Цвијић” Дрињача  бб, 75410 Зворник.

*******************

                                                                                                      

                                                                                              

 ЈУ СШЦ “ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ШЕКОВИЋИ

 расписује

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2018/2019 години

1. Практична настава-варилац.......................12 часова, до 31.8.2019. године, приправник

2. Механика........................................................2 часа, до 31.8.2019. године, приправник

Поред општих услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15). 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање, (240 ECTS бодова),

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 2.10.2018. године, у 13.15 часова.

Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар II Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица