JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 09. 2017. године

29.09.2017 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА"

ПЕТРА КОЧИЋА 4

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

I        На одређено вријеме.

1.       Дипломирани инжењер пољопривреде __________  2 извршиоца

II       Опис послова

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж траје за ВСС 12 мјесеци.

III      Општи услови

1. Да је држављанин РС односно БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4.       Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

5. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС и да није заснивао радни однос.

IV      Посебни услови

Под 1. ВСС/ VII Пољопривредни факултет - дипломирани инжењер пољопривреде

V       Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

VI      Потребна документа

Уз пријаву за конкурс кандидат треба доставити:

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Извод из матичне књиге рођених.

- Увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело сходно тачки III општих услова, издато од стране МУП-а према мјесту рођења (не старије од шест мјесеци).

- Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачки V Сукоб интереса.

- Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном факултету.

- Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци.

- Овјерену фотокопију личне карте.

- Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени

VII     Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу Агенције са назнаком "Пријава на конкурс за пријем приправника" у ЈУ "Развојна агенција општине Модрича".

**************************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ и РС, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1.       Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2.  Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и да се истиче у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-обарзовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да није лице осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона РС, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се у затвореним ковертама могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ "Вук Караџић" Витковци, Теслић, Витковци бб, 74265 Витковци.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана достављања рјешења школи.

******************

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено радно вријеме - до повратка раднице са боловања

1. Наставник разредне наставе (приправник)  ……………1 извршилац

Услови конкурса

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за наставника:

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Кандидати достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

          (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци;

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992 године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 10.10.2017. године, у просторијама школе са почетком у 9.30 часова. обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати, а уколико се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

****************************

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Дипломирани дефектолог - олигофренолог за рад у настави са дјецом са сметњама у развоју - 1 извршилац, на неодређено вријеме, пуна норма - приправник;

2. Наставник/професор математике и физике - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника с боловања а најкасније до 31.8.2018. године, 14 наставних часова физике и 4 наставна часа математике, без радног искуства - приправник;

Услови конкурса

I Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа 

II Посебни услови:

Чланом 3. тачка м) и н) и чланом 6. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III  Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 9.10.2017. године, у 12 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

*****************

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

- Дактилограф - 1 извршилац

1. Опис послова радног мјеста

• Врши све дактилографске послове по диктату и препису на компјутеру или писаћој машини

• ради са судијама у осигуравању правилног управљања предметима на дневној основи

• прекуцава материјале и одржава евиденцију списа за судије укључујући и вођење записника на рочиштима,

• одговоран је за одржавање списа и уношење информација у систем регистровања предмета у одговарајуће вријеме,

• припрема кореспонденцију и документацију,

• води бригу о распореду суђења,

• позива странке, свједоке и њихове представнике и осигурава да су предмети спремни за рочишта према распореду,

• сређује и журнализира списе и доставља их писарници суда,

• помаже особљу писарнице уколико је потребно, те обавља остале послове по наредби судије, предсједника суда и секретара суда.

Општи услови:

• да је држављанин БиХ или РС

• да је старији од 18 година

• да има општу здравствену способност

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима

• да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови:

• завршена средња управна, економска или друга четворогодишња средња школа

• познавање рада на рачунару

• 6 (шест) мјесеци радног искуства

2. За

Пријем на праксу судијског приправника - волонтера

Најдуже на период до 2 године - 1 извршилац

1. Кандидат треба да испуњава опште услове:

• да је држављанин БиХ

• да је пунољетан

• да има општу здравствену способност

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима

2. Кандидат треба да испуњава посебне услове и то:

• Завршен правни факултет

За кандидата који буде примљен у радни однос из става 1) обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни оглас кандидати за радно мјесто из става 1) су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова: диплому о завршеној школи, увјерење о познавању рада на рачунару (потврду о завршеном степену курса за компјутере), доказ о радном искуству.

Уз пријаву на конкурс кандидати за радно мјесто из става 2) су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена и др.)

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног огласа, а прије заснивања радног односа, увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног огласа Комисија за пријем у радни однос дактилографа писмено ће позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Њиндоњс оперативног система, као и Оффице апликација – Њорд, Еџцел и Оутлоок).

Сви кандидати за судијског приправника-волонтера, који буду испуњавали услове конкурса, биће позвани на разговор.

Јавни оглас биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда њњњ.оссуд-добој.правосудје.ба а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног огласа неће бити предмет разматрања.

*************

ЈУ ОШ "ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ" ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2018. године;

2. Професор/наставник математике, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 4 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 10.10.2017. године, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

****************

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

1. Наставник српског језика - 1 извршилац - приправник на одређено радно вријеме до повратка раднице са трудничког боловања.

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и сљедеће:

*да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему и то:

Под тачком 1. - професор српског језика

Општи услови:

*да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју кандидата обавиће се 6.10.2017. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

*************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Професор енглеског језика – 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања 12 часова приправник

2. Професор физике – 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2018. – 6 часова, са искуством

Услови конкурса

(1)     Општи услови:

1)       да је држављанин РС или БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

2) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

(2) увјерење о неосуђиваности из став 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и доказу о општим условима потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (радно мјесто под редним бројем 2.)

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење Општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

1. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

2. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ".

3. Интервју

Интервју кандидата обавиће се дана, 9.10. 2017. године, у 9 часова, енглески језик, у 10 часова физика у ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

4. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

**************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Професор разредне наставе - ПО Сјенина - лице са радним искуством, и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основаном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

1. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

− Биографију,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених,

− Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

− Увјерење да се не води кривични поступак,

− Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

− Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

− Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

− Увјерење о положеном стручном испиту

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Сва потребна Увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

2.       Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Емаил адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је (8) дана од дана објављивања.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора школе.

Дана 9.10.2017. године (понедјељак) у 8 часова одржаће се интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

3. Напомене

Школа ће писменим путем на Емаил адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица