ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године 09.02.2018 00:06 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

*********

ТРЕНД М&В ДОО БАЊАЛУКА

Пиланска бб

Телефон: +38751/ 433-200

Расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

1. Пословођа у производњи паркета/прераде дрвета ................... 1 извршилац

Услови:

- ССС или ВС

- Искуство у организацији производње, предност дрвни сектор

- Посједовање организационих и мотивационих способности

- Одговорност

- Сналажљивост

- Комуникативност

- Возачка Б категорије

- Базично познавање рада на рачунару

- Базично техничко образовање

 Нудимо

- Квалитетну фиксну плату

- Бонусе на учинак

- Дугорочно запослење

2.  Радник у производњи паркета/прераде дрвета – 2 извршиоца

 Услови:

- Радно искуство у производњи пожељно

- Предност дрвна и металопрерађивачка индустрија

- Дисциплина и одговорност

- Нудимо

- Плаћен превоз

- Топли оброк

- Плаћен прековремени рад

Оглас отворен до попуњавања радног мјеста

Биографије послати путем е.mailа trendmiv@blic.net

***********

ЈУ ОШ "МИЛОШ ДУЈИЋ"

ЧЕЛИНАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 57.

Расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник/професор њемачког језика и књижевности на одређено вријеме до 31.12.2018. год. лице без искуства - приправник на 10 часова ......................1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су:

1.         да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.         да је пунољетан (што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.         да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.         да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

5.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

6.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Милош Дујић" Челинац, Војводе Мишића 57. са назнаком "за конкурс".

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радно мјесто а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити  дана, 20.2.2018. године, у 13 часова у просторијама нове школе.

__________________________________________________________________

*************

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕЛЕКТРО МОНТАЖНЕ РАДОВЕ

"ЕЛМОРАД" ДОО БАЊАЛУКА

УЛ. ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА БР. 11

ОТВАРА

конкурс за пријем радника у стални радни однос за рад на неодређено време у пословној јединици Бањалука. 

1. КВ електро инсталатер                     3  извршиоца

2. ВКВ електро инсталатер                    3  извршиоца

Услови: - Возачка дозвола Б категорије,

За радно мјесто под ред. бр. 1, мин. 1 год. искуства

За радно мјесто под ред. бр. 2, мин. 3 год. искуства

Спремност за рад на терену.

Пријаве са CV, слати на горе наведену адресу, или на е-mail elmorad@teol.net, као и на телефон 051/217-833

Конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања.

**********

"ХИДРО СПЛЕТ" ДОО ТРН

ЛАКТАШИ

расписује      

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на сљедећа радна мјеста:

1. Инжењер грађевинске оперативе – 1 извршилац

Неопходни услови:

- дипломирани грађевински инжињер са дипломом о завршеном високом образовању – грађевински факултет

- руководно искуство у извођењу радова хидроградње и/или нискоградње

- возачка дозвола Б категорије

Пожељни услови:

- активно познавање рада на рачунару

2. Пословођа грађевинске оперативе - 1 извршилац

Неопходни услови:

- грађевински техничар са увјерењем о завршеном средњем образовању – средња грађевинска школа

- искуство у извођењу радова хидроградње и/или нискоградње

- возачка дозвола Б категорије

Пожељни услови:

- активно познавање рада на рачунару

3. Водоинсталатер - 1 извршилац

Неопходни услови:

- искуство у извођењу радова на монтажи унутрашњих и вањских хидротехничких инсталација

Пожељни услови:

- ВКВ или КВ инсталатер водовода и канализације са увјерењем о завршеном специјалистичком усавршавању

- возачка дозвола Б категорије

4. Грађевински радник – Тесар 1 извршилац

Пожељни услови:

- искуство у извођењу тесарских радова

5. Грађевински радник – НК радник 1 извршилац

- искуство није неопходно

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

"ХИДРО СПЛЕТ" д.о.о. Трн, Лакташи

Адреса: Обилићева бб, 78252 Трн – Лакташи

Телефон/Факс: +387 51 385 190

Е-mail: hidrosplet@hotmail.com

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

********

ЈУ ОШ "ХОЛАНДИЈА"

НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА БР 9.

СЛАТИНА 78253

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставника разредне наставе, лице са радним стажом од најмање годину дана и положеним стручним испитом, за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/18. години......................1 извршилац.

Уз пријаву је потребно доставити документе утврђене Законом о раду и   чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и то:

а) увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити службеним путем,  за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној  школи и Правилника о измјени правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и  то:    

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју   предвиђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и члана 115. Закона о основном   васпитању  и образовању  дана, 19.2.2018. године, у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Холандија" у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса, неће бити накнадно позивани на  интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе                                                     

  /ЈУ Основна школа "Холандија" Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.                                                                         

*************

ЈУ "НАРОДНА БИБЛИОТЕКА" ШИПОВО

ТРГ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ПАВЛА 2

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Библиотекар, на неодређено вријеме – приправник...........................................1 извршилац.

Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова.

Посебни услови:

1. Висока стручна спрема

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. копију дипломе,

Изабрани кандидат ће накнадно доставити увјерење о општој здравственој способности, не старије од шест мјесеци.

Библиотека ће за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа, прибавити увјерење о неосуђиваности.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији.

Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу: Јавна установа "Народна библиотека" Шипово, Трг патријарха српског Павла 2, 70 270 Шипово, са назнаком "ЗА КОНКУРС."

*********

ГП "КРАЈИНА" АД

ТРГ СРПСКИХ ЈУНАКА 4

78000 БАЊАЛУКА

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

до 3 (три) мјесеца

1. Зидар                       5  - извршилаца

2. Тесар                       5  - извршилаца

3. Армирач                 5  - извршилаца

4. Електричар 5  - извршилаца

5. НК радник  5  - извршилаца - мушкарци

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

1. ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.

2. ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.

3. ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.

4. ВК или КВ електричар са 6 мјесеци радног искуства.

5. НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на оглас је до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на адресу,  

ГП "Крајина" а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

************

ОПШТИНА СРБАЦ

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" СИТНЕШИ

расписује:

КОНКУРС

1. Наставни предмет енглески језик (16 часова) на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у радни однос се прима лице са искуством и положеним стручним испитом.

2. Библиотекар ½ радног времена на одређено вријеме до повратка радника са боловања, најкасније до 31.8.2018. године, у радни однос се прима лице са искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у Основној школи. Пријем у радни однос вршиће се у складу са чл. 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су обавезни доставити овјерене фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова и то:

• Потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, тачна адреса становања и контакт телефон

• Увјерење о држављанству

• Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

• Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа

• Увјерење о неосуђиваности за изабране кандидате школаће затражити службеним путем

• Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

• Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла.

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

- Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  интервју у ЦОШ Ситнеши дана, 19.2.2018. године, у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената на адресу: ЈУ ОШ "Вук Караџић" Ситнеши 78422 са назнаком "ЗА КОНКУРС".

Достављена документација неће се враћати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                                    

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

ПИЛАНСКА ББ, БАЊАЛУКА

ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I – Предмет:

Школски одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Технолошке школе Бањалука.

II – Мандат:

Именовање се врши на период од четири (4) године.

По истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи.

Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који прописује министар.

III - Услови за избор директора школе.

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених законом о раду испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе.

Општи услови :

- Да је лице старије од 18 година

- Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

- Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

- Да има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент,

- Да има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду у школи,

- Да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

IV - Потребна документа:

- Кратка биографија у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

- Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте

- Увјерење о држављанству

- Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)

- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (затражиће школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу)

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци)

- Увјерење о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи (најмање пет година)

- Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период

- Друге доказе о потврђивању знања и способности.

- Љекарско увјерење изабрани кандидат ће доставити након избора (не старије од 6 мјесеци).

V – Рок за пријављивање на конкурс и начин достављања пријава:

- Рок за подношење пријава петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и контакт телефоном  доставити  у затвореној коверти лично или путем поште  на адресу школе  ЈУ Технолошка школа Бањалука, Пиланска бб, са назнаком "Конкурс за избор директора школе" – НЕ ОТВАРАТИ.

Достављена документација се не враћа кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса  о резултатима избора и именовању директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

********

KALDERA COMPANY ДОО

КОБАТОВЦИ ББ, ЛАКТАШИ

објављује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос

I –  Складиштар

II – Електормонтер

III – Електричар

IV – Оператер на CNC машинама

V -  Бравар

VI - Заваривач

Општи и посебни услови:

Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове и то:

I - за радно мјесто складиштар:

-  IV степен стручне спреме - електро или машинске струке,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

-  познавање рада на рачунару: МS Office,

-  возачка дозвола Б категорије.

II – за радно мјесто електромонтер:

-  III или IV – степен стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

III – за радно мјесто електричар:

-  III или IV – степен стручне спреме,

-  са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

IV - за радно мјесто мјесто оператер на CNC машинама:

- IV - степен стручне спреме

- са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

- познавање рада на рачунару,

- знање страног језика – енглеског и/или њемачког,

V – за радно мјесто бравар:

- III или IV – степен стручне спреме,

- са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

VI – за радно мјесто заваривач:

- III или IV - степен стручне спреме,

- са радним искуством у траженом степену образовања и опису послова,

- опис радних задатака - заваривање CO2 поступком (MIG)  и аргоном (TIG).

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању, које подразумијева разговор/интервју са члановима Конкурсне комисије.                                                                                         

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Калдера цомпанџ д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, 78250 Лакташи или е-mail адресу: info@kalderacompany.com

Конкурс је стално отворен.

********

ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

БАЊАЛУКА

БИХ -78 000 БАЊАЛУКА, ТРИВЕ АМЕЛИЦЕ 24

                                               

Директор Јавне установе Основне школе "Алекса Шантић" Бањалука на основу члана 113. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17) и члана 4. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.         Дефектолог - 50% радне норме, на неодређено вријеме, 1 извршилац

У радни однос прима се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16), кандидати треба да испуњавају  и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" бр.44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

  Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број:102/14 и 45/16) које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

  Општи  услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану  пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:         

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Сви документи које кандидат доставља уз пријаву на конкурс морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 19.2.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве  Комисија неће  разматрати. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа "Алекса Шантић" Триве Амелице 24, Бањалука са назнаком "За конкурс".

**********

TRGOPROMEX DOO

Бранка Поповица 41 , Бањалука

Расписује               

КОНКУРС

за позицију

- Грађевински техничар

7 извршилаца

Потребне квалификације:

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш ЦВ на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бањалука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана

*********

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "ВЛАДО МИЛОШЕВИЋ"

ЈОВАНА ДУЧИЋА 23, 78000 БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника:

Наставни предмет:

1. Професор солфеђа (пуна норма) - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.            

Потребни услови за раднике:

Поред општих услова утврђених законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о средњем и основном образовању и васпитању.

Кандидати морају имати завршен одговарајући одсјек музичке академије.

У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом. Право пријаве на конкурс имају лица из члана 104. став 6 Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гл. РС" бр. 44/17).

Уз пријаву се прилажу:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, диплома музичке академије (одговарајућег смјера) или другог наведеног факултета,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење о држављанству РС,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјени током студирања,

- увјерење издато од Завода о запошљавању  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном  стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Потписану пријаву са свим подацима (адреса, број мобилног телефон и друго) и доказима о испуњавању наведених услова доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Музичка школа "Владо Милошевић" Бањалука, улица Јована Дучића број 23.

Напомена: Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 16.2.2018. године, у 12 часова у просторијама музичке школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима. Изабрани кандидат ће накнадно, а прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања. 

***************

ЈНУ "ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" БАЊАЛУКА

ВИДОВДАНСКА 43

78 000 БАЊАЛУКА

Тел/факс: 051/218-322

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос:

1)         Дипл. инж. електротехнике или дипл. физичар (мин. 240 ECTS бодова), 1 извршилац

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, БиХ,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није кажњаван.

Посебни услови:

- ВСС (мин. 240 ECTS бодова) из области електротехнике (изузев смјера рачунарство и информатика) или физике,

- Познавање енглеског језика,

- Возачка дозвола Б категорије,

- Минимално четири године радног искуства (изјава о радном искуству).

            Радник заснива радни однос на неодређено вријеме, након пробног рада дефинисаног Законом о раду.

            Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити вјеродостојне документе (оригинал или овјерена копија) о испуњености наведених општих и посебних услова, као и биографију.

            Увјерење о некажњавању и љекарско увјерење се доставља након избора кандидата, а прије потписивања уговора о раду.

            Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања јавног огласа.

********

ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

78405 ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

расписује  

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.         Професор разредне наставе - 1 извршилац на неодређено вријеме (пуна норма), са искуством и положеним стручним испитом, за рад у ПО Шималовска.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања  на конкурс су::

1. Да је држављанин РС и БиХ (што доказује увјерењем о држављанству)

2. Да је старији од 18 година (што доказује изводом из матичне књиге рођених и копијом личне карте)

3. Да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, кога прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу)

4. Да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (што доказује увјерењем о неосуђиваности)

Уз пријаву на конкурс својеручно потписану и кратку биографију, поред адресе, броја телефона и списка докумената који се достављају кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

4. Извод из матичне књиге рођених са неограниченим роком важења и овјерена копија важеће личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту,

6. Љекарско увјерење о радној способности које није старије од 6 мјесеци и које доставља само изабрани кандидат прије заснивања радног односа;

7. Увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, запостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, уколико је кандидат рођен на територији РС или   на територији Федерације БиХ, (кога прилаже само изабрани кандидат након избора на конкурсу).

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,  уколико се ради о кандидату из категорије борца

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране као ни пријаве кандидата који се не одазову на интервју.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 Интервју са кандидатима за радно мјесто под тачком:

1. професора разредне наставе биће обављен  21.2.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама централне  школе.  Кандидати се неће позивати посебно на  интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам)  дана од дана објављивања.

Пријаве са документацијом достављају се на адресу школе.

ОШ "Младен Стојановић" Горњи Подградци

78405 Горњи Подградци

Са назнаком "ЗА КОНКУРС"

********

ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР "СУБОТИЋ" ГРАДИШКА

УЛИЦА СРПСКИ БЕДЕМ 95 БР.41

78 400 ГРАДИШКА

Тел/факс: 051/842-000, 051/842-001

Еmail: zu.amb@teol.net

ЗУ Специјалистички центар "СУБОТИЋ" Градишка расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос:

1 љекара специјалисте породичне медицине или љекара специјалисте са доедукацијом из породичне медицине на неодређено вријеме уз пробни рад од 30 дана.

Потребно минимално радно искуство од једне године.

Опис радног мјеста: послови доктора породичне медицине.

Мјесто рада: Градишка

Датум објаве огласа: 7.2.2018. године, датум истека огласа: 22.2.2018. године

Заинтересовани кандидати пријаве на оглас могу да пошаљу: путем еmail адресе: zs.amb@teol.net или subotic_marija@yahoo.com

Контакт телефон: 065/389-328, 065/930-061.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица