Погледајте листу 10 најбољих спортиста Републике Српске за 2022. годину

Д.Р.
Foto: Д. Поздеровић

БАЊАЛУКА- Српска је вечерас по 31. пут добила спортског хероја, а ово је био чак 68. избор најбољих који је установљен давне 1955. године тадашње Босанске Крајине, а од 1992. Републике Српске. Ово је листа од 10 најбољих у 2022. години.

10. мје­сто

Ан­дреј Не­дић (те­нис)

По­сли­је успје­ха у ју­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји ти­неј­џер из До­бо­ја по­чео је да кр­чи пут на АТП ли­сти, а пар­ти­ја­ма у овој се­зо­ни по­ка­зао да је ка­дар за ве­ли­ке ства­ри. Ак­ту­ел­ни шам­пи­он и нај­бо­ље ран­ги­ра­ни те­ни­сер из Ре­пу­бли­ке Срп­ске у го­ди­ни на из­ма­ку осво­јио је пет АТП бо­до­ва, те зна­чај­но по­ди­гао ни­во игре, а што је нај­ва­жни­је, сте­као ис­ку­ство ко­је ће му мно­го зна­чи­ти у на­ред­ној се­зо­ни.

 

9. мје­сто

Ни­ко­ла Јо­ви­чић (стре­ља­штво)

Члан Стре­љач­ког клу­ба Ге­о­фон из Те­сли­ћа на­пра­вио је зна­ча­јан ис­ко­рак на међународној сце­ни, те по­твр­дио да је тре­нут­но без прем­ца у Ре­пу­бли­ци Срп­ској и БиХ у га­ђа­њу пи­што­љем. Сед­мо мје­сто у из­у­зет­но ја­кој кон­ку­рен­ци­ји на Ме­ди­те­ран­ским игра­ма у Ал­жи­ру, низ по­сто­ља и ви­со­ких по­зи­ци­ја на тур­ни­ри­ма у ре­ги­о­ну, те 45. на Европ­ском пр­вен­ству свр­ста­ли су га ме­ђу нај­бо­ље и нај­пер­спек­тив­ни­је стри­јел­це Ста­рог континента.


8. мје­сто

Алек­сан­дар Вој­но­вић (фуд­бал)

Од­бра­на Фуд­бал­ског клу­ба Бо­рац не­за­ми­сли­ва је без ви­со­ког што­пе­ра из Но­вог Гра­да ко­ји све за­дат­ке рје­ша­ва еле­гант­но и од­го­вор­но. Зва­нич­но нај­бо­љи фуд­ба­лер Срп­ске у овој го­ди­ни ква­ли­те­том је до­при­нио да Ба­ња­лу­ча­ни дру­гу се­зо­ну у ни­зу из­бо­ре на­ступ на ме­ђу­на­род­ној сце­ни. И у ак­ту­ел­ној кам­па­њи је­дан је од сту­бо­ва "цр­ве­но-пла­вих" ко­ји су по­но­во при вр­ху та­бе­ле и са шан­сом да до­ве­ду Евро­пу на Град­ски ста­ди­он.

 

7. мје­сто

Ду­шан Мач­кић (ка­јак)

Дру­ги пут уза­стоп­но Ду­шан Мач­кић је дио Из­бо­ра де­сет нај­бо­љих спор­ти­ста, а вр­ху­нац го­ди­не до­жи­вио је на свом Вр­ба­су, на ко­јем је одр­жа­но Европ­ско пр­вен­ство за ју­ни­о­ре и мла­ђе се­ни­о­ре. Иако му је ме­да­ља из­ма­кла за са­мо три сто­тин­ке у ди­сци­пли­ни К1 спринт, при­зна­је да му је овај ре­зул­тат дао до­дат­ну сна­гу и мо­тив да већ у 2023. на­док­на­ди про­пу­ште­но. Та­лен­том и рад­ном ети­ком, не сум­ња­мо да ће ис­пу­ни­ти за­цр­та­не ци­ље­ве.

 

6. мје­сто

Ми­лош Ње­жић (ру­ко­мет)

Ди­је­те ру­ко­мет­ног клу­ба Бо­рац је­дан је од ју­на­ка пу­та до тро­фе­ја у Ку­пу Ре­пу­бли­ке Срп­ске и ти­ту­ле го­ло­бра­дих "цр­ве­но-пла­вих" мо­ма­ка. Са 25 го­ди­на тре­нут­но је је­дан од три нај­и­ску­сни­ја пр­во­тим­ца, а сва­ки за­да­так ко­ји тре­нер Мир­ко Ми­кић поста­ви пред ње­га тру­ди се да ис­пу­ни на нај­бо­љи на­чин. Та­ко је нај­ве­ћи дио се­зо­не про­вео на, за ње­га, не­при­род­ној по­зи­ци­ји де­сног бе­ка, али опет је пре­у­зи­мао од­го­вор­ност ка­да је би­ло нај­те­же.

 

5. мје­сто

Је­ле­на Га­јић (атле­ти­ка)

Дје­вој­ка из Пр­ња­во­ра из го­ди­не у го­ди­ну по­мје­ра соп­стве­не гра­ни­це у нај­ја­чој ди­сци­пли­ни на 800 ме­та­ра и све бли­же је ре­зул­та­ти­ма ко­ји су зна­чај­ни у свјет­ским окви­ри­ма. Вла­дар­ка је сред­њих пру­га у Срп­ској и БиХ, а ове го­ди­не три­јум­фо­ва­ла је и на ми­тин­зи­ма у Ба­ру, Сло­вен­ској Би­стри­ци, Са­ра­је­ву и Ча­ков­цу. Вје­ру­је да ће већ у на­ред­ној се­зо­ни што­пе­ри­цу за­у­ста­ви­ти у окви­ру нор­ме за нај­ве­ћа свјет­ска так­ми­че­ња.

 

4. мје­сто

Стра­хи­ња Ерић (ски­ја­шко тр­ча­ње)

Ак­ту­ел­ни и ду­го­го­ди­шњи шам­пи­он Ре­пу­бли­ке Срп­ске и БиХ у свим ди­сци­пли­на­ма ски­ја­шког тр­ча­ња по­ка­зао је на Зим­ским олим­пиј­ским игра­ма у Пе­кин­гу да је спре­ман за ве­ли­ке до­ме­те. У ди­сци­пли­ни спринт иза се­бе је оста­вио три­де­се­так так­ми­ча­ра, што је, с об­зи­ром на усло­ве и бес­па­ри­цу ко­ја на­ро­чи­то пра­ти спор­ти­сте у ин­ди­ви­ду­ал­ним ди­сци­пли­на­ма, ве­ли­ки успјех. По­ла­ко, али си­гур­но по­ста­је дио Свјет­ског ку­па.

3. мје­сто

Бо­жи­дар Ву­чу­ре­вић (џу­до)

Члан Џу­до клу­ба Ле­о­тар ужи­ва у нај­бо­љој го­ди­ни ка­ри­је­ре. Осим што је по­твр­дио до­ми­на­ци­ју на до­ма­ћим та­та­ми­ји­ма, успио је да на­пра­ви огро­ман ис­ко­рак на ме­ђу­на­род­ној сце­ни. Оки­тио се сре­бр­ном ме­да­љом на пр­вен­ству Бал­ка­на у Бу­гар­ској, а за­ма­ло му је из­ма­кло од­лич­је на Ме­ди­те­ран­ским игра­ма у Ал­жи­ру, гдје је осво­јио пе­то мје­сто. Ка­ко је тек на­пу­нио 21 го­ди­ну, од ње­га тек мо­же­мо да оче­ку­је­мо нај­ве­ће ства­ри.


2. мје­сто

Јо­ва­на Би­бер­џић (од­бој­ка)

Пр­во име Би­мал Је­дин­ства и зва­нич­но нај­бо­ља од­бој­ка­ши­ца Ре­пу­бли­ке Срп­ске да­ла је огро­ман до­при­нос да "прин­це­зе" про­ду­же до­ми­на­ци­ју и по­но­во се оки­те три­плом кру­ном. Сјај­ним пар­ти­ја­ма у дре­су Бр­чан­ки за­слу­жи­ла је по­зив у ре­пре­зен­та­ци­ју БиХ ко­ја је из­бо­ри­ла дру­ги уза­стоп­ни на­ступ на Европ­ском пр­вен­ству. Дје­вој­ка ко­ја има 21 го­ди­ну ра­ду­је се од­мје­ра­ва­њу сна­га са нај­бо­љим се­лек­ци­ја­ма Ста­рог кон­ти­нен­та.

1. мје­сто

Па­вле Ду­ја­ко­вић (ка­ра­те)

Ка­да се за ма­ње од 365 да­на оки­ти­те се­ни­ор­ским ти­ту­ла­ма пр­ва­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске, БиХ и Бал­ка­на, осво­ји­те пе­то мје­сто на Ме­ди­те­ран­ским игра­ма и све за­чи­ни­те сре­бри­ма са Европ­ског и Свјет­ског пр­вен­ства за мла­ђе се­ни­о­ре он­да мо­же­те да ка­же­те да сте има­ли се­зо­ну из сно­ва. Па­вле Ду­ја­ко­вић је у 2022. осво­јио ви­ше ме­да­ља не­го што је имао по­ра­за, те за­слу­же­но упи­сао сво­је име на ли­сту бе­смрт­них.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана