ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ОШ “КОСТА ТОДОРОВИЋ” СКЕЛАНИ

ВД директора ЈУ Основне школе “Коста Тодоровић” Скелани расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник физике, 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

 

Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа);

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Увјерење о држављанству;

7. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

10. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 12.9.2019. године у 10 часова у просторијама школе, а након тога интервју.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “ Глас Српске “.

Кандидати пријаве достављају лично (у затвореној коверти) или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани 75436 Скелани, са назнаком “Комисија за пријем радника”.

***

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ЧЕЛОПЕК

 

 директор школе доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

На одређено вријеме:

1. Наставник демократије, за 7 часова, до 31.8.2020. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник српског језика, пуна норма, до повратка радника - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник руског језика, за 2 часа, до 31.8.2020. године - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” 77/09; 86/10; 25/14).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.       

- Љекарско увјерење, увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малолетним лицем, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Тестирање и интервју обавиће се 9.9.2019. године у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 

директор Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Зворник доноси

 

ОДЛУКУ

о измјени дијела конкурса број 932/19 од 16.8.2019. године

 

I

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник број 932/19 од 16.8.2019. године, објављеном у дневном листу “Глас Српске” дана 21.8.2019. године у тачки 3. за радно мјесто наставник историје врши се исправка и ријечи “потребно је да кандидат има радно искуство” замјењују се ријечима “ приправник”.

II

Нови текст тачке 3. сада гласи: “Наставник историје, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник, приправник”.

 

III

Одлука о измјени се доноси јер је дошло до техничке грешке, односно погрешне формулације у тексту конкурса за поменуто радно мјесто.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто наставник историје, приправник, одржаће се 10.9.2019. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

 

V

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

 

ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Средњошколски центар “Сребреница” број 423-3/19

 

У јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Средњошколски центар “Сребреница” број 423-3/19 од 19.8.2019. године, објављеног у “Гласу Српске” 21.8.2019. године, врши се исправка техничке грешке, а у вези са датумом тестирања, интервјуа и објављивања списка кандидата који буду доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тако да пасус који се односи на тестирање, интервју и наведени списак кандидата сада гласи:

“Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 02.09.2019. године у 13:00 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 02.09.2019. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама Школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса, биће објављен на огласној табли Школе 30.08.2019. године до 11:00 часова.”

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БРАТУНАЦ

 

расписује се:

 

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1. Наставник руског језика, 6 часова .................        1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године - приправник, без радног искуства;

 

2. Наставник физике, 6 часова ............... 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

 

3. Наставник демократије и људских права 3 часа ............ 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09; 86/10; 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичној групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерења под тачкама 4, 5, 6. и 8. прилажу кандидати за радна мјеста за која се тражи радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 10.9.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “За конкурс” или лично у секретаријат школе.

***

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ” МИЛИЋИ

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

 

1. Наставник демократије и људских права, 1 извршилац, 8 часова, плус у другом полугодишту 4 часа култура религије седмично, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

Општи услови:

 

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови - приложити:

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS и стручним звањем: професор филозофије и социологије, професор филозофије.

приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

 

2. једна година радног искуства у струци у школи: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

 

3. положен стручни испит за рад у настави: увјерење о положеном стручном испиту,

 

У колико се на конкурс не пријави нико са радним искуством. може се примити и приправник.

 

Поред документације којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса, кандидати достављају и документацију, коју посједују, за бодовање и то:

 

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 

2)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 9.9.2019. у 9 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте не враћају кандидатима.

 

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар

“Милутин Миланковић”

Николе Тесле 34

75446 Милићи

***

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

 

расписује се

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник православне вјеронауке - приправник, 1 извршилац, 15 часова, на неодређено вријеме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

• Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, и то:

1. Дипломирани теолог

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 9.9.2019. године са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, као и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” РОЋЕВИЋ

 

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник математике - 1 извршилац, за 20 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радом у ЦШ Роћевић.

2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радом у ПО Брањево.

3. Наставник техничког образовања и информатике - 1 извршилац, за 6 часова информатике и 14 часова техничког образовања седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

са радом у ЦШ Роћевић и ПО Брањево.

4. Наставник информатике - 1 извршилац, за 8 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радом у ПО Брањево.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да имају :

- одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерена фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, под редним бројем: - 1; 2; 3; и 4.

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

За радна мјеста са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове, као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико се на конкурс не јаве лица са радним искуством, у обзир могу доћи и лица која се пријаве на конкурс без радног искуства.

12. Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 10.9.2019. године (уторак) у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање у Зворнику и дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве доставити путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413 Козлук.

 

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР КОЧИЋ” ЗВОРНИК

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

 

1. Наставник српског језика и књижевности, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, 15 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

занимање: професор српског језика и књижевности; дипломирани филолог-србиста

2. Наставник медицинске групе предмета (здравствена њега) - вјежбе, пуна норма, 1 извршилац,

лице без радног искуства, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

занимање: дипломирана медицинска сестра; виша медицинска сестра-техничар.

3. Наставник кинезитерапије, 1 извршилац, лице без радног искуства, приправник, 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године,

занимање: виши физиотерапеутски техничар.

4. Наставник специјалне рехабилитације, 1 извршилац, лице без радног искуства, приправник, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године,

 занимање: виши физиотерапеутски техничар.

 

Услови конкурса:

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

 

1) увјерење о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених,

3) љекарско увјерење накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о

неосуђиваности за изабраног школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног Регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (овјерена копија радне књижице,

увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.) (за кандидата који конкурише за радно мјесто без радног искуства - приправник).

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата који конкурише за радно мјесто са искуством).

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

 

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 11.9.2019. године у 10 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.       

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана