ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

********************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ “ПРВИ КОРАЦИ ВЛАСЕНИЦА

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Директор ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

 

1. Стручни сарадник – психолог – на неодређено вријеме - 1 извршилац.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавати и услове предвиђене чланом 60. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/15) и чланом 3. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/16).

 

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 62. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/15).

 

Општи услови:

а) Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

б) Да је пунољетан;

в) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

    Поред општих услова кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 52.  Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 79/15), односно да:

 

1) има одговарајући ниво високог образовања – најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекао високо образовање на студијском програму психологија,

2) има положен стручни испит за васпитно-образовни рад и

3)  има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

 

 

Опис послова:

- учествује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада,

- учествује у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада,

- учествује у раду са васпитачима,

- учествује у раду са дјецом,

- учествује у раду са родитељима, односно старатељима,

- учествује у раду са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем дјетета,

- учествује у раду стручних органа и тимова,

- сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,

- води документацију, припрема се за рад и стручно се усавршава.

 

Документација која се прилаже уз пријаву на јавни конкурс:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- Увјерење о неосуђиваности,

-  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма или еквивалент,

-  Овјерену фотокопију додатка дипломе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица.

Дана, 11.6.2020. године, у 12 часова у просторијама ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

            Комисија ће извршити рангирање кандидата на основу интервјуа и приложене документације.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

             Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

Пријаву са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Први кораци” Власеница, ул. Вука Караџића бб, 75 440 Власеница, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана