ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

***********

*********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник математике и информатике, 1 извршилац на неодређено вријеме, 12 часова у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

2. Наставник физике, 1 извршилац на неодређено вријеме, 12 часова у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

Потребно је да кандидат има радно искуство.

 

3. Наставник историје, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

Потребно је да кандидат има радно искуство.

 

4. Наставник српског језика, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

Потребно је да кандидат има радно искуство.

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17 и 31/18) и  Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Кандидати на конкурс су дужни доставити  сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

                                                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 3.9.2019. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Контакт телефон: 056/490-615

***

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕБРЕНИЦА

 

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу јавног конкурса

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

I

Поништава се јавни конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме на радно мјесто стручни сарадник - дипломирани социјални радник број: 02-120.1-2/19  објављен у дневном листу  “Глас Српске” дана 24.7.2019. године, на огласној табли ЈУ Центар за социјални рад Сребреница и посредством Завода за запошљавање - Биро Сребреница.                                                                                              

II

Поништење из тачке И ове одлуке врши се из разлога што ниједан кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити посредством Завода за запошљавање - Биро Сребреница, у дневном листу “Глас Српске”, као и на огласној табли ЈУ Центра за социјални рад.

***

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ

- ШКОЛСКИ ОДБОР

 

 расписује

 

 

КОНКУРС

за  избор директора школе

 

За директора школе може бити изабрано лице које осим  општих услова утврђених  Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе:

1. Да има завршен најмање први циклус  студија у трајању  од најмање четири  године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. Да има најмање 5  (пет) година  радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи  након стицања дипломе из тачке 1.

3. Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

4. Да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом

5. Да има предложен програм рада и да се  својим радом  и способностима истиче у организовању  васпитно-образовног рада школе

6. Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у  школи

 

Кандидат који конкурише за директора школе, уз потписану пријаву, дужан је доставити сљедећу документацију: (овјерене копије које се неће враћати кандидатима)

- Краћу биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Увјерење о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- Извод из матичне књиге рођених  или овјерену копију личне карте,

- Диплома о завршеном образовању,

- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- Љекарско увјерење  (доставља изабрани кандидат, не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну  казну затвора (за изабраног кандидата затражиће школа по службеној дужности),

- Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци),

 - Потврду да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи,

-  Предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем периоду.

 

Избор директора се врши на период од 4 (четири) године.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву са потребном документацијом и контакт телефоном, у затвореној коверти, кандидати могу доставити лично код секретара школе  или  поштом на адресу:

ЈУ “Средњошколски центар Братунац”, ул. Петра Кочића бр. 1, 75420 Братунац, са назнаком  - пријава на конкурс за избор директора.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ                

 РОЋЕВИЋ

 

расписује:

   

                                                          КОНКУРС

                                            за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник математике - за 16 часова седмично,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

2. Наставник  демократије и људских права - за 4 часа седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

3. Наставник историје - за 4 часа седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

4. Наставник ликовне културе - за 18 часова седмично, без радног  искуства - приправник до повратка  раднице са породиљског одсуства.

5. Наставник руског језика - за 8 часова седмично, без радног искуства - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 

на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати  треба  да имају: - одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18.)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 , 76/15 ).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о  процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске”  број: 74/18 и  26/19.

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена  копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, под редним бројем : - 1, 2 и 3,

8. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. Увјерење  општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико  се на конкурс не  јаве  лица  са радним искуством у обзир могу доћи и лица  која се  пријаве на конкурс без радног искуства.

12. Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 29.8.2019. године  (четвртак ) у 10 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу  “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве доставити путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413 Козлук.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА АЛЕКСА ЈАКШИЋ”

МИЛИЋИ

 

  расписује

 

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС

 

1.       Професор историје  - 1  извршилац  приправник  на одређено вријеме (12 мјесеци)

                                                                                                                                                    

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

Општи услови:

 

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о  држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуално злостављање и искориштавање дјеце,

е) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)  Увјерење из става 1. тачка 4 и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

 Посебни услови - приложити:

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 ECTS  и стручним звањем: професор историје.

 Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

 

2. Да се лице налази на евиденцији незапослених лица –Биро Милићи.

(Општина Милићи  финансира дио средстава).

Приложити:  увјерење Завода за запошљавање.

 

Поред документације, којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију, коју посједују, за бодовање и то:

   

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 

 2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

4) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

5) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју  кандидата ће се обавити 2.9.2019. године у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Алекса Јакшић” Милићи са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте не враћају кандидатима.

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи Јована Јовановића Змаја бр. 3.

***

 

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА АЛЕКСА ЈАКШИЋ” МИЛИЋИ

 

расписује

КОНКУРС

         

На неодређено вријеме

1.       Наставник хемије ................................................... 1 извршилац (6 часова)

На одређено вријеме

2.       Наставник руског језика ....................................... 1 извршилац (2 часа) ( до 31.8.2020. године)

Кандидат  треба да испуњава  опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), Услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17, 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и  25/14), Правилника о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18).  

          Општи  и посебни услови које кандидат  треба да испуњавају су:

-        да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

-        да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

-        да је  радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала злостављања дјеце, трговине људима, за кандидата који буде изабран школа ће тражити службеним путем,

-        Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуално злостављање и искориштавање дјеце,

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)  Увјерење из става 1. тачка 4 и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

Уз пријаву  (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, за пријем у радни однос  потребно је доставити поред документације напријед наведене и сљедеће:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.   

2.       Додатак  дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци  о просјеку оцјена,

3.       Увјерење Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

4.       Увјерење општинског/градског органа управе/надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџибниског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

5.       Увјерење општинског/градског органа/управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6.       Увјерење општинског/градског органа управе/надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата ће се обавити 2.9.2019. године у 11 часова у просторијама школе.

Конкурс остаје отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу  ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” Милићи, улица Јована Ј. Змаја број 3,  а ближе информације могу се добити на телефон 056/745-400.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТАР КОЧИЋ”

75413 КОЗЛУК

 

 

  директор школе доноси одлуку да се  распише

 

                                                                                                                      

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник  разредне наставе, одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом. Мјесто рада ПО Скочић.

2. Наставник разредне наставе, одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, један извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом. Мјесто рада ПО Скочић.

3. Наставник физике 8 часова, одређено вријеме, до 31.8.2020. године - приправник (пожељно искуство у васпитно-образовној установи).

4. Наставник хемије 4 часа, одређено вријеме, до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уколико се на радно мјесто под тачком 4. не јави кандидат са искуством и  положеним стручним испитом, у обзир може доћи  и приправник.

5. Дефектолог-логопед, пуна норма, неодређено вријеме - приправник

(пожељно искуство у васпитно-образовој установи).

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

5. увјерење да против кандидата   није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, што се доказује увјерењем које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09; 86/10;25/14;76/15).

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  за радна мјеста под редним бројем  1 и 3,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана 2.9.2019. године  у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Петар Кочић” Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

***

 ЈАВНА УСТАНОВА СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР

ПЕТАР КОЧИЋ” ЗВОРНИК

 

 

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста:

 

1.       Наставник математике, 1 извршилац, лице без радног искуства, приправник 13 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања,

-        занимање: професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, дипломирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, професор математике и физике.

 

Услови конкурса:

 

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

 

          1)  увјерење о држављанству,

          2)  извод из матичне књиге рођених,

          3)  љекарско увјерење  накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

            4)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    

            5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о о подацима из посебног регистра за изабраног школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    

           6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

            7) доказ да лице није одрадило приправнички стаж у струци (овјерена копија радне књижице, увјерење издато од Завода за запошљавање и сл.) (за кандидата који конкурише за радно мјесто без радног искуства - приправник);

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

 

1)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

             2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање  и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 4.9.2019. године у 10  часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.       

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар Кочић” Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком “За конкурс”.

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР СРЕБРЕНИЦА”,

 

расписује,

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник стручних предмета и практичне наставе у струци Пољопривреда и прерада хране у занимању прехрамбени произвођач, 1 извршилац, приправник, на неодређено вријеме - 24 часа (дипл. инжењер прехрамбене технологије);

2.       Наставник стручних предмета и практичне наставе у струци Пољопривреда и прерада хране у занимању прехрамбени произвођач, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године  - 8 часова (дипл. инжењер прехрамбене технологије);

3.       Наставник стручних предмета у струци Здравство, 1 извршилац, приправник, на неодређено вријеме - 17 часова  (доктор медицине);

4.       Наставник стручних предмета у струци Здравство, 1 извршилац лице са искуством, на неодређено вријеме - 14 часова (дипл. мед. сестра или виша медицинска сестра-техничар);

5.       Наставник стручних предмета у струци Здравство 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 10 часова (дипломирани фармацеут);

6.       Наставник биологије, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године  - 10 часова (професор биологије, дипломирани биолог);

7.       Наставник практичне наставе у занимању фризер, 1 извршилац,  приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 5 часова (фризер-специјалиста 5 степен, струковни козметичар-естетичар);

8.       Наставник практичне наставе у занимању фризер, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 5 часова (фризер-специјалиста 5 степен, струковни козметичар-естетичар);

9.       Наставник сточарства са исхраном, 1 извршилац, лице са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 2 часа (дипл. инж. пољопривреде за сточарство, дипл. инж. пољопривреде смјера сточарског,  дипл. инж. пољопривреде општи смјер);

10.     Наставник православне вјеронауке, 1 извршилац, лице са искуством на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 7 часова (дипл. теолог) и

11.     Наставник исламске вјеронауке, 1 извршилац, лице са искуством на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 7 часова (професор исламске теологије )

 

I        Услови конкурса:

1.       Кандидати треба да испуњава опште и посебне услове утврђене општим прописом о раду, чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15) за радна мјеста под редним бројем 6, 10 и 11) :

-        да је држављанин Републике Српске или БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да је радно способан,

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

-        да имају одговарајући ниво образовања – има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, као и лица која имају одговарајућу степен стручне спреме и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15) за радна мјеста под редним бројем 6, 10 и 11.

2.       Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

3.       Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II       Потребна документација:

-        својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

-        извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

-        увјерење о држављанству;

*        љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности, као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

*        увјерења о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

-        овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање;

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета  који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

-        увјерење о стручном испиту (за радна мјеста за која се тражи радно искуство);

-        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за радна мјеста за која се тражи радно искуство);

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно на које је кандидат конкурисао је 30.8.2019. године у 13 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 30.08.2019. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама Школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове Конкурса, биће објављен на огласној табли Школе 30.8.2019. године до 12.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана