ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

ОСМАЦИ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

 

1.  Директор ЈУ Основне школе "Алекса Шантић" из Осмака расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

I. Наставник разредне наставе - одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања – положен стручни испит –  1 извршилац

 

 

2.  Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 113. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09 и 86/10).

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је радно способан,

- да је пунољетан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-  Положен  стручни испит.

 

3.  Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

 

1) Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује) са адресом, краћом биографијом и списком документације која се прилаже,

2) Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање које се тражи овим конкурсом

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

5) Извод из матичне књиге рођених или овјерена лична карта

6 ) Увјерење о држављанству

7) Увјерење о положеном стручном испиту,

8) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

 

Достављена документација ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом школа ће прибавити службено само за кандидата који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци приложиће само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

 

4.  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве на конкурс са потпуном документацијом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа "Алекса Шантић", Центар бб, Осмаци, са назнаком "Пријава на конкурс".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и достављена документација неће бити враћена кандидатима.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске" Бањалука.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.

 

5. Напомене:

На основу члана 2. Правилника о измјенама и допунама Правилника о процедури пријема радника, кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће тестирање и интервју дана 26.10.2020 године у 11 часова, те се неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће истаћи списак кандидата који испуњавају услове конкурса на огласну таблу школе.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року    од осам  дана од дана доношења одлуке.

***

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ"

 ЗВОРНИК

расписује:

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос радника за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Правник (приправник),

- Број извршилаца: 1, пуна норма, на одређено вријеме, 12 мјесеци

2.   Васпитач (приправник) из категорије дјеце погинулих бораца,

- Број извршилаца: 1, пуна норма, на одређено вријеме, 12 мјесеци                                       - 2а. Васпитач (приправник)

-  Број извршилаца: 1, пуна норма, на одређено вријеме, 12 мјесеци

 

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене чланом 14. Закона о раду - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" бр.01/16), тако и посебне услове у складу са члановима  52, 54. и 58. Закона о предшколском образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" 79/15 и чланом 2 и 6. Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 36/16) и захтјевима јавног конкурса.

Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

-  Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност

- Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи

- Да кандидат први пут заснива радни однос у струци

 

Посебни услови:

Уз пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то овјерене копије сљедећих докумената:

-   извод из матичне књиге рођених;

-   увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

-   За радно мјесто под редним бројем 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном циклусу студијског програма у трајању четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом

-   За радно мјесто под редним бројем 2. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном циклусу студијског програма у трајању четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент са завршеном на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да спадају у категорију дјеца погинулих бораца

 

-  За радно мјесто под редним бројем 2а. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном циклусу студијског програма у трајању четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент са завршеном на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача, 

 

 - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са дјецом накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци);

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- увјерење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског образовања и васпитања: учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, Дјечији вртић ће тражити службеним путем од надлежног државног органа након што кандидат буде изабран на конкурсу.

 

Интервју ће се обавити у просторијама Дјечијег вртића "Наша радост", Светог Саве 29. у четвртак, 29.10.2020. године, за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве, правник (приправник) у 10 часова и васпитач (приправник) у 11. Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Кандидати се неће посебно позивати на интервју.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост" Зворник, Светог Саве 29, Зворник.

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ СРЕБРЕНИЦА" ДОО СРЕБРЕНИЦА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

I - Расписује се јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у Јавном предузећу "Дирекција за изградњу и развој Сребреница" д.о.о. Сребреница, за сљедеће радно мјесто:

 

 - Шеф Службе за управљање програмима и пројектима ................... 1 извршилац.

 

II - Опис послова: Према правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој Сребреница" д.о.о. Сребреница.

 

III - Општи услови:

 

1. да је држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,  

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предузећу,

5. да се против кандидата не води кривични поступак

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан 9. став 1. Устава БиХ.

 

IV - Посебни услови:

 

• Висока стручна спрема - седми степен стручне спреме или 240 ECTS бодова или виша стручна спрема - шести степен стручне спреме или 180 ECTS бодова, техничког или друштвеног смјера,

• најмање 5 година радног искуства на истим пословима,

• завршена едукација из области управљање пројектним циклусом.

 

V - Потребна документа

Уз пријаву на Јавни конкурс, са биографијом, тачном адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су обавезни доставити оригинал или овјерену копију сљедећих докумената –доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 

1. Увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Потврду о пребивалишту - ЦИПС

4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци

5. Увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци)

6. Овјерену изјаву да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан 9. став 1. Устава БиХ.

7. Доказ о завршеном образовању - степену стручне спреме

8. Доказ о траженом радном искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима је стечено радно искуство)

9. Сертификати, потврде или други доказ о завршеној формалној и неформалној едукацији из области израде пројеката и управљања пројектним циклусом.

 

VI - Усмени интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о познавању начина функционисања и организације јавних предузећа и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао.

 

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени појединачно и то писменим путем. Ако кандидат не приступи на интервју сматра се да је одустао од учешћа у јавном конкурсу.

 

Кандидат који буде изабран, прије закључивања Уговора о раду на неодређено вријеме је дужан доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о здравственом стању и радној способности за обављање послова радног мјеста.

 

VII - Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријава са биографијом за учешће на јавном конкурсу подноси се у слободној форми са потребним документима наведеним у конкурсу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично у седишту предузећа  или путем поште, на адресу:

 

ЈП "Дирекција за изградњу и развој Сребреница" (зграда Општине Сребреница), улица Сребреничког одреда бб, 75430 Сребреница, са назнаком: "Комисија за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме - НЕ ОТВАРАЈ".

 

Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

***

ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПИЛИЦА

расписује

 

 

КОНКУРС

за избор  директора школе на одређено вријеме ...................1 извршилац

 

 

Опис радног мјеста

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица.

 

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III МАНДАТ

Директор Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица се бира на период од 4 (четири) године.

 

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година

 

2. Посебни услови

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 1 и 2. Закона о основном васпитању и образовању..

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1)овог става.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства личности, морала, службе дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњености општих и посебних услова тражених конкурсом.

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе ( најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за изабраног кандидата, прије ступања на дужност,

- друге доказе о потврђивању звања и способности кандидата.

 

Доказ (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања

 

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или  поштом препоручено на наведену адресу са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Гласу Српске".

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VII Напомена

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе "Никола Тесла" Пилица  у року од осам (8) дана од дана достављања одлуке школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана