ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник демократије и људских права - приправник, 1 извршилац, 14 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2. Наставник практичне наставе, за занимање бравар – приправник, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године.

 

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

• Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које прилаже изабрани кандидат.

• Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прилаже изабрани кандидат.

• Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе слиједећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању: за радно мјесто број 1; са најмање остварених  240 EC­TS бодова,

 

За радно мјесто под бројем 1:

1. Професор филозофије

2. Професор социологије

3. Дипломирани социолог

4. Професор филозофије и социологије

5. Дипломирани политиколог

          

  За радно место под бројем 2:

1. Дипломирани инжењер машинства

2. Професор машинства

3. Професор механичке технологије

4. Инжењер машинства,

5. Машински техничар - специјалиста 5 степен,

6. Мајстор - специјалиста, бравар.

• Доказ о просјечној оцјени током студирања.

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.

• Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају оверене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 26.10.2021. године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе као и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

МИЛИЋИ

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

 

•  Наставник  биологије  1 извршилац  2 часа седмично  на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

                                                                                                                                                    

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

 

Општи услови:

 

 а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 

 Посебни услови - приложити:

1. завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 EC­TS  и стручним звањем: професор биологије, дипломирани биолог.

приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

 

2.  једна година радног искуства у струци  у школи, увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

 

3. положен стручни испит за рад у настави, увјерење о положеном стручном испиту.

 

У колико се на конкурс не пријави нико са радним искуством може се примити и приправник.

Поред документације, којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију, коју посједују, за бодовање и то:

   

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

 

Списак кандидата који могу приступити тестирању објавиће се на огласној табли школе 22.10.2021. године.

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 25.10.2021. године  у 9 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар

 “Милутин Миланковић”, Николе Тесле 34                                                                                        

 75446 Милићи                                                                                                                                                     

***

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”

расписује,

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у струци Здравство, доктор медицине  -  20 часова – 1 извршилац, лице са искуством на неодређено вријеме;

2.  Наставник стручних предмета у струци Здравство, доктор медицине  -  10 часова – 1 извршилац, лице са искуством на неодређено вријеме;

3. Наставник стручних предмета у струци Здравство у занимању фармацеутски техничар,  дипломирани фармацеут, магистар фармације – 9 часова (5 часова теорије и 4 часа практичне наставе) 1 извршилац, приправник на одређено вријеме до 31.8.2022. године и

4. Наставник српског језика – 11 часова – 1 извршилац, лице са искуством на неодређено вријеме.

 

I  Услови конкурса:

Кандидати поред општих услова утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15) за радна мјеста у стручним и техничким школама и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 120/20) за радна мјеста у гимназији.

 

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ;

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

• Да има одговарајући ниво образовања – завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 EC­TS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

• има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

• кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

Право учешћа на конкурсу (за радна мјеста са радним искуством ) имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18, 35/20 и 92/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18, 35/20 и 92/20),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II Потребна документација:

7. својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, маил  и број телефона);

8. увјерење о држављанству;

9. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

10. љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено потребно стручно звање или еквивалент;

• увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета  који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

• увјерење о стручном испиту за рад у настави, осим за радно мјеста за пријем приправника;

• увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (уколико је кандидат положио стручни испит у оквиру друге струке истог нивоа образовања или кандидату који је положио стручни испит у другим установама/институцијама по програму који није исти као програм из Правилника о полагању стручног испита у средњој школи, осим за радно мјесто за пријем приправника;

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

12. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је наведена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, за радна мјеста за пријем у радни однос лица са искуством;

13. увјерење из тачке 6. општих услова конкурса;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. општих услова конкурса за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 26.10.2021. године у 12 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 26.10.2021. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације биће објављен на огласној табли школе 22.10.2021. године до 15 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерена документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” - БРАТУНАЦ

 

 расписује,

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Бранко Радичевић” Братунац

 

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Бранко Радичевић” Братунац,  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Бранко Радичевић” Братунац.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови

 

IV – Услови за учешће на конкурс

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) , услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” , број:44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/18), и то:

Општи и посебни услови

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да има општу здравствену способност за рад,

3) да је старији од 18 година,

4) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске” , број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

5) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 4) овог става,

6) да има предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем мандату,

7) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити:

1) Потписану пријаву на конкурс са контакт подацима,

2) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6) Диплому о завршеној стручној спреми,

7) Увјерење о положеном стручном испиту,

8) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

9) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (наведено увјерење школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

10) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

11) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату и

12) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен .

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној фотокопији и исти неће бити враћени.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или путем поште препоручено на адресу: ЈУ ОШ “Бранко Радичевић” Братунац, са назнаком “Пријава на  конкурс за избор директора”.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана, од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ЈУ ОШ “Бранко Радичевић” Братунац,  ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору и именовању директора  ЈУ ОШ “Бранко Радичевић” Братунац, у року од осам (8) дана, од дана пријема одлуке Владе Републике Српске о избору и именовању директора школе.

***

ЈУ СШЦ “МИЛОРАД ВЛАЧИЋ”

ВЛАСЕНИЦА

 расписује

 

КОНКУРС

 

• Наставник енглеског  језика..........4  часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством

• Наставник руског језика ................6  часова на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством

• Наставник њемачког језика...........12 часова на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, приправник

• Наставник примјене рачунара.........4 часа на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством

• Наставник у занимању механичар грејне и расхладне технике....25 часова (18 праксе+7 теорије), на одређено вријеме, до  31.8.2022. године, лице са радним искуством

• Наставник у занимању физиотерапеутски техничар:

- микробиологија ......2 часа

- основе масаже.........2 часа

- основе клиничке медицине.....6 часова

- патологија.........................2 часа

- физиологија......................2 часа

- физикална терапија..........4 часа  на одређено вријеме,  до  31.8.2022. године, лице са радним искуством

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр.1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 120/20) и захтјевима јавног конкурса.

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

1) увјерење о држављанству,

2) извод из матичне књиге рођених,

3)  љекарско увјерење  накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7) Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом;

увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника, као и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање  и интервју ће се одржати у просторијама школе дана 25.10.2021. године у 13.30 часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Милорад Влачић” Власеница, Св. апостола Петра и Павла 37, 75 440 Власеница, са назнаком “Пријава на конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана