ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********************

**************************

 

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Секретар школе, пуно радно вријеме, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом, један извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

5. Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла , за радно мјесто за које се тражи искуство;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл. 104. став 6. Закона.

 

Дана 15.1.2021. године у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радна мјеста под редним бројем 1, а интервју обавиће се у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

 

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише: ЈУ “Прва основна школа”

Ул. Миливоја Мићића бб, 5430 Сребреница. Контакт тел: 056/440-216       

***

ЈУ СШЦ “СРЕБРЕНИЦА”,

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник стручних предмета у струци Здравство, у занимању фармацеутски техничар (дипломирани фармацеут, магистар фармације), 7 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до краја наставне године у школској 2020/21. години.

 

I Услови конкурса:

Кандидати поред општих услова утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр.24/19) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Општи услови:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови:

 

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

2. има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

3. кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18, 35/20 и 92/20),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

II Потребна документација:

1. својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, mail  и број телефона);

2.  увјерење о држављанству;

3.  извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

4. љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад, психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од 6 мјесеци ( прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено потребно стручно звање или еквивалент;

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

8. увјерење из тачке 6. општих услова конкурса;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца, Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. општих услова конкурса за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно мјесто на које је кандидат конкурисао је 26.1.2021. године у 10 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 26.1.2021. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама Школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса након прегледа достављене документације биће објављен на огласној табли школе 22.1.2021. године до 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена и неовјерена документација неће бити разматрана.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************

**************************

 

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

 

- Професор хемије  ... 1 извршилац (6 часова недјељно) до завршетка наставе,  потребан положен стручни испит

 

- Професор француског језика ..... 1 извршилац (12 часова недјељно) до повратка раднице са породиљског боловања, потребан положен стручни испит

 

- Професор машинске групе предмета .....1 извршилац (8 часова недјељно) до 31.8.2021. године 

 

                                                  

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број 34/15 и 83/15) и Правилника за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење  из тачке 4. и тачке 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и претходно наведену документацију кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, 

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник” РС број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18, 35/20 и 92/20), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 26.01.2021. године у 13 часова  у просторијама школе (нова зграда).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић” – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1. Водитељ у продуженом боравку –наставник разредне наставе -  1 извршилац

           на одређено вријеме ( замјена одсутног радника, најдуже до  30.6.2021. године)

 

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09 и 86/10), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19 ) и Правилником о начину организовања проширеног програма (“Сл. гл. РС” 37/19).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању

(Школа ће службеним путем тражити за кандидате који  буду изабрани, а прије заснивања радног односа).                                                

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 26.1.2021. са почетком у 10, у ЈУ ОШ “Вук Караџић” Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ “Вук Караџић”, Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

ТРЕБИЊЕ

 

На основу члана 8. став 2. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 69/16), члана 8. Правилника о унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 86/12), у вези са чланом 69. истог Правилника, као и Меморандума о разумијевању између Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина и Окружног јавног тужилаштва у Требињу о реализацији буџетске подршке сектору правосуђа, за које су обезбијеђена средства у оквиру Пројекта ИПА, Главни окружни јавни тужилац,  

објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радних мјеста на одређено вријеме у

Окружном јавном тужилаштву у Требињу

 

I - Назив и позиција радних мјеста

 

1) Стручни сарадник  …………………............... 1 извршилац

Опис послова: Поступа по упутствима руководиоца и тужиоца, те предузима потребне радње из оквира своје надлежности. Пружа стручну помоћ и савјетује тужиоца у свакој фази кривичног поступка гдје је то потребно. По потреби своја стручна мишљења и налазе даје у писменој форми. Самоиницијативно савјетује и даје своја стручна мишљења  гдје нађе да је то потребно. Проучава и прати прописе из области за коју савјетује и води рачуна о примјени истих у тужилачком раду. Активно и под надзором тужиоца учествује у истрази и присуствује главном претресу. Такође, врши друге послове по налогу главног тужиоца.

 

Посебни услови: ВСС  - VII степен, Правни факултет или високо образовање стечено по Болоњском систему студирања са најмање 240 ECTS бодова - правне струке, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару, двије године радног искуства у струци и познавање кривичних закона у области процесуирања ратних злочина.

 

2) Психолог  …………………………………................... 1 извршилац

 

Опис послова: Обезбјеђује психолошку и друге врсте подршке свједоцима; осигурава психолошко савјетовање за угрожене свједоке (дјецу, свједоке са психичким или физичким недостацима, жртве злочина итд.); процјењује потребе свједока и организује предузимање одговарајућих мјера; организује помоћ свједоцима с циљем обезбјеђења услова за њихово лакше учешће у кривичном поступку; предузима и друге потребне радње с циљем подршке свједоцима по налогу тужиоца.

 

Посебни услови: ВСС, завршен филозофски факултет - одсјек психологије, положен стручни испит, 1 (једна) година радног искуства након стицања тражене стручне спреме, искуство у индивидуалном раду са клијентима, добре организацијске способности, познавање рада на рачунару.

 

3) Тужилачки асистент – дактилограф  .......……..................... 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове креирања тужилачких писмена по наредби тужиоца, регистровање пратећих прилога уз документ, те извршава друге задатке додијељене од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима. Такође врши друге послове по налогу главног тужиоца и секретара тужилаштва.

 

Посебни услови: ССС друштвени смјер или дактилограф И-а или И-б класе, са најмање шест мјесеци радног искуства и познавање рада на рачунару.

 

II – Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

- увјерење о држављанству;                                         (све позиције)

- извод из матичне књиге рођених;                                       (све позиције)

- увјерење да се не води кривични поступак;                       (све позиције)

- за испуњавање општег услова из тачке II - 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;                                                           (све позиције)

- диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);                                                       (све позиције)

-   потврду о положеном правосудном испиту                                               (тачка 1)

- доказ о познавању рада на рачунару;                               (све позиције)

- потврду о радном искуству;                                               (све позиције)

- а доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.             (све позиције)

 

Радни однос на одређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а трајање радног односа ће зависити о буџету донатора.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити претходну провјеру радних способности – писмено тестирање и интервју, а све у складу са интерним актима Тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве

 

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу: Зграда правосудних институција у Требињу, улица Степе Степановића број 18, Требиње, са назнаком:

 

Пријава на оглас за пријем запослених у одсјек за ратне злочине “Не отварати”.

***                                                                                               

ЈУ СШЦ “ГОЛУБ КУРЕШ”

БИЛЕЋА

 

 

     На основу члана 132. Став(1) и Став(3) тачка (15) Закона о средњем образовању и васпитању( „Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и члана 24. Став(1) тачка 15) Статута ЈУ Средњошколски центар “Голуб Куреш” Билећа, и приједлога Комисије за пријем радника  у радни однос директор школе доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу јавног  конкурса

1. Поништава се конкурс, број 200-1/20 од 22.12.2020 године, објављен у “Гласу Српске” дана 23.12.2020 године, а који се односи на пријем радника на радно мјесто секретар школе 1 извршилац са радним искуством(најмање једна година) и положеним стручним испитом за рад секретара у васпитно-образовном процесу школе - пуна норма рада - на одређено вријеме до повратка одсутног радника, а најдуже до 31.8.2021. г.

2. Конкурс се поништава из техничких разлога због немогућности поштовања законом предвиђених рокова за пријем(изненадно одсуство члана комисије због болести)

3. Одлука о поништењу конкурса објавиће се у дневним новинама “Глас српске” и биће достављена свим кандидатима.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана