ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

*******************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” КРАВИЦА

 

расписује се:

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

 

          На одређено вријеме:

 

 

1. Наставник биологије - 15 часова, лице без искуства - приправник,  до повратка радника са јавне функције.

 

2. Наставник хемије - 5 часова, лице без искуства - приправник, до повратка радника са јавне функције.

 

3. Наставник разредне наставе (подручно одјељење Побуђе) - лице без искуства - приправник, до повратка радника са боловања.

 

4. Наставник музичке културе - 5 часова, до 31.8.2020. године.

 

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

 

Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

Право учешћа на конкурсу имају  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5.  Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури  и критеријумима пријема  радника  у радни однос у основној школи  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18 и 26/19) које нису у  супротности  са  Законом о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и  31/18).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

 

а) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

б)  Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

в) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат  након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ;

г) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење  о неосуђиваности  школа  ће  прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

д.)  увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице

 

Уз потписану пријаву  (са адресом , контакт телефоном, краћом биографијом  и списком докумената који се достављају) кандидата  који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним правилником:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је  наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, оодносно диплому стечену након  завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичкој  групи предмета, које је  дужан  да  достави  кандидат  који  у току студија  није положио  педагошко –психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном  стручном испиту  ако је расписан  конкурс  за пријем у радни однос  лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење  да се кандидат  ослобађа обавезе полагања стручног испита  или  да је положио  разлику  дијела испита  у складу са  Правилником  о полагању  стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи  који садржи податке  о просјеку оцјена  током  студирања или  увјерење  високошколске установе о просјеку оцијена  током студирања, уколико у дипломи  не постоје  подаци  о просјеку оцјена,

6. Увјерење  издато  од Завода  за запошљавање о времену  проведеном  на евиденцији  незапослених  лица  која  траже  запослење,

7. Увјерење о радном стажу  издато  од ранијег послодавца  ако је  расписан конкурс  за пријем  у радни однос лица  са радним искуством,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије бораца.

 

 

 

Кандидати  су дужни  доставити овјерене  копије  свих докумената  и те копије неће бити  враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија  неће узети у разматрање.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно кандидатима који испуњавају услове конкурса, одржаће се дана,  23.10.2019. године у 12 часова у просторијама ЈУ ОШ “Петар Кочић” Кравица.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

 

Пријаве са доказима  о испуњавању  услова  конкурса доставити на адресу:

ЈУ ОШ “Петар Кочић” Кравица , Кравица бб, 75422 Кравица.

 

Контакт телефон : 056/465-265

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор /наставник разредне наставе у ПО Сасе, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.8.2020., приправник, један извршилац;

2. Професор/наставник енглеског језика, 2 часа, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године, а најкасније до 31.8.2020., лице са искуством, један извршилац,

3. Водитељ јутарњег чувања у ПШ Поточари , 50 % радног времена, на одређено вријеме, до краја наставног процеса, а најкасније до 30.6.2020. године, лице са искуством, један извршилац.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати, за свако радно мјесто, треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. 5. и 6., за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати  треба да приложе следећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о држављанству;

5. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит за радна мјеста за које се тражи положен стручни испит,

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа за радно мјесто за које се тражи искуство;

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл. 113. став 5. Закона.

Дана, 23.10.2019. године, у 11 часова у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање, а истог дана у 12 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са назнаком за које радно мјесто се конкурише: ЈУ “Прва основна школа”

Ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница      

Контакт тел: 056/440-216         

***

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

 

 Школски одбор на сједници одржаној дана, 20.9.2019. године, донио је одлуку о расписивању

 

КОНКУРСА

За избор и именовање директора школе

 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), кандидати морају да испуњавају и услове прописане чл.137. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18), као и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС” бр.49/18).

 

На основу чл. 137. Закона о основном васпитању и образовању за директора школе може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

1. Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS  или еквивалент;

2. Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.

3. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати  треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе  о завршеној стручној спреми;

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Увјерење из става 1. тачка 4. овог члана школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

На расписани конкурс могу равноправно конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор ће  писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

ЈУ “Прва основна школа”, ул. Миливоја Мићића бб, 75430 Сребреница

***

ЈУ СШЦ “ПЕТАР ИИ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ШЕКОВИЋИ

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено вријеме у школској 2019/2020 години

 

1. Хемија .................................................. 8 часова, до 31.8.2020. године, приправник

 

 

Поред општих услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18),  као и друге услове прописане  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15).

 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

• Да је држављанин Републике Српске и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које доставља изабрани кандидат, прије заснивања радног односа,

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

• Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за што увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

• Да против лица није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву, потребно је доставити и сљедећу документацију:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање, (240 ECTS бодова),

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена),

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана,  24.10.2019. године, у  13  часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Петар ИИ Петровић Његош”, ул. Бранка Радичевића бб, 75450 Шековићи, са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

РОЋЕВИЋ

 

   

                                                          КОНКУРС

                                            за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник  енглеског језика – 1 извршилац,   са  радним  искуством  и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са  боловања, са радом у ПО Брањево.

2. Наставник енглеског  језика –  за 6 часова седмично, без радног искуства, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радом у ПО Брањеву.

 

 Поред општих услова предвиђених Законом  о  раду, кандидати  треба  да имају :

- одговарајућу стручну  спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18.)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број:77/09, 86/10, 25/14 ,76/15 ).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске  број: 74/18. и  26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом , контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена  копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, под редним бројем :- 1.

8. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

12. Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13. Увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да против њега  није  покренут  кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање .

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 21.10.2019. године (понедјељак) у 10 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу  “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана