ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БРАТУНАЦ

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи “Бранко Радичевић” Братунац:

   

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, у подручној школи у Полому, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат треба да поред општих услова  предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16, 66/18) и посебних услова предвиђених  чланом 104. став 2. и став  3. Законом о основном васпитању  и образовању (“Службени гласник РС”, број  44/17, 31/18, 84/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник  РС”, број:74/18, 26/19), испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Кандидати су дужни  доставити сљедећа документа:

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни  доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средства школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију из члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником и то:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

10. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се тражи радно искуство, имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19).

 

Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 18.2.2020. године са почетком у 10 часова у просторијама централне школе у Братунцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узети у разматрање.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу:

 

ЈУ Основна школа „Бранко Радичевић”, Доситеја Обрадовића 6

75420 Братунац са назнаком “Пријава на конкурс”

Контакт телефон: 056/420-212, 420-211

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ”СВЕТИ САВА” ЗВОРНИК

 расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

                                 

1. Наставник физике - приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 10 часова у централној школи.

 

2. Наставник математике и физике - приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до 22.4.2020. године, пуна норма у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Зворник.

 

3. Наставник руског језика - приправник, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма у централној школи.

 

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у подручном одјељењу Липље.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

5. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у подручном одјељењу Дивич.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

6. Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања, у централној школи.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

 

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

4) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава. Ово увјерење, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице. Ово увјерење кандидат доставља уз пријаву на конкурс.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају) кандидати су дужни доставити и документацију којом доказују испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

3) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

                                                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 19.2.2020. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ “Свети Сава” Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава”   Зворник, ул. Светог Саве 71А, са назнаком: “Пријава на конкурс за радно мјесто _______ (навести радно мјесто за које се конкурише)”.

Контакт телефон: 056/490-615

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БРАТУНАЦ

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање  директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац

 

I – Предмет

          Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и чије су пријаве стигле правовремено, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

 1. Општи услови

- Да има општу здравствену способност за рад,

- Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- Да је старији од 18 година.

2.       Посебни услови

- Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- Да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

V -  Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству Бих и РС,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

-  Потврду којом доказује да има најмање пет  година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-  Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-  Друге доказе о утврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Вук Караџић”, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ”

расписује

 

КОНКУРС

за  избор директора школе

 

За директора школе може бити изабрано лице које осим  општих услова утврђених  Законом о раду,  испуњава и  посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе:

1. Да има завршен најмање први циклус  студија у трајању  од најмање четири  године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. Да има најмање 5 (пет) година  радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи  након стицања дипломе из тачке 1.

3. Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

4. Да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом

5. Да има предложен програм рада и да се својим радом и способностима  истиче у организовању васпитно-образовног рада школе

6. Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи

 

Кандидат који конкурише за директора школе, уз потписану пријаву, дужан је доставити сљедећу документацију : (овјерене копије  које се неће враћати кандидатима)

-  Краћу биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада

-  Увјерење о држављанству Републике Српске односно  Босне и Херцеговине

-  Извод из матичне књиге рођених  или овјерену копију личне карте

-  Диплому о завршеном образовању

-  Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

-  Љекарско увјерење  (доставља изабрани кандидат, не старије од шест мјесеци)

-  Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну  казну затвора  (за изабраног кандидата затражиће школа по службеној дужности)

-  Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

-   Потврду да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи

-   Предложен програм рада директора  у наредном четворогодишњем периоду.

 

Избор директора се врши на период од 4 (четири) године.

Конкурс остаје отворен 15  (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Школски одбор ће писменим путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

 

Пријаву са потребном документацијом и контакт телефоном,  у затвореној коверти, кандидати могу   доставити  лично код секретара школе  или  поштом на адресу:

ЈУ “Средњошколски центар Братунац”; Ул. Петра Кочића бр.1. ; 75420 Братунац ; са назнаком  - пријава на конкурс за избор директора

***                                                                   

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

МИЛИЋИ

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

1.  Наставник  практичне наставе електричар   1 извршилац  5 часова седмично.

                                                                                                                                                   

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то :

 

Општи услови :

 

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 

 Посебни услови - приложити:

1. -  дипломирани инжењер електротехнике,

     - професор електротехнике,

     - ВКВ електричар - пети степен

Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију - школи.

 

2.  Једна година радног искуства у струци: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

 

3. Положен стручни испит : увјерење о положеном стручном испиту.

 

Поред документације, којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују, за бодовање и то:    

 

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања - школовања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 

2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

 

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 17.2.2020. године у 9 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, који формално-правно испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 

 Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

 Пријаве, са назнаком пријава на конкурс, слати на адресу:

 

 ЈУ Средњошколски центар “Милутин Миланковић”,  Николе Тесле 34,                                                                                   

 75446 Милићи                                                                                                                                                       

***

 

 КОМПАНИЈА “БОКСИТ” АД МИЛИЋИ

        

 

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, због указане потребе за рад  расписује:

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Возач аутобуса, положен возачки испит “Д” категорија, картица за дигитални тахограф и лиценца возача, пожељно радно искуство

- 2 извршиоца

 

 2. Аутоелектричар – КВ – Аутоелектричар - радно искуство на раду на рударским машинама - 1 извршилац

 

3. Хидрауличар – КВ - аутомеханичар, машинбравар - радно искуство на одржавању рударских машина – 1 извршилац

 

Плата по договору.

         

          Оглас остаје отворен 15 дана.

 

          Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем е-mail: boksit@ad-boksit.com .

          Контакт телефон: 056/745-470

 

         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана