ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ Техничка школа

Требиње

    

 

КОНКУРС

 

 

 1. Наставник екологије и заштите животне средине ................... 1 извршилац- 4 часа- одређено (до повратка раднице са породиљског боловања.)-  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу);

 

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гл. РС" бр. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.   Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС" бр.41/18,35/20, 92/20),Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гл.РС" бр. 29/12,80/14,83/15) и Правилником о полагању стручног испита у средњој школи ( „Сл.гл.РС". бр.66/21).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ( „Сл.гл.РС" бр. 41/18,35/20, 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава  и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

 Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа ( не може бити старије од шест мјесеци).

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе слиједећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

 • Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ( за дипломе стечене послије 06.04.1992 год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању- нострификацији);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству;
 • Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 • Краћу биографију – пријава.

Поред ових докумената потребно је доставити и увјерења тражена Правилником о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" бр.24/19). Увјерења која кандидат прилаже су:

 • Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи ( уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);
 • Увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета (доставља кандидат који у току студија није положио наведену групу предмета) ;
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу ;
 • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 • Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца/ врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла/;
 • Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, у стручној спреми и профилу траженим конкурсом,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" бр. 24/19).

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање у просторијама школе и то 14.12.2022. године у 14 часова .

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања конкурса у Гласу Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно- образовном процесу разматраће се пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити путем поште на адресу : ЈУ Техничка школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње са назнаком „ЗА КОНКУРС – наставник екологије и заштите животне средине„.

***

 

 ЈУ Гимназија „Јован Дучић" 

Требиње

 

К О Н К У Р С

 

Професор физике – 20 часова – до повратка привремено одсутног радника – најдуже до 31. 08. 2023. године

 

-Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

-Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20) и Правилником о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању, са остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- као неверификовани радник на пословима у школи, у  складу са чланом 108. ст. 10. и 11. Закона о средњем образовању и васпитању.

Из свих увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидат који буде изабран,

- Увјерења из Члана 5. ст. (1) тачка 4) и 5) Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19). Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у четвртак, 15. 12. 2022. године, са почетком у 12:30 часова, у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, и то: http://www.gimnazijajducic.com/, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Гимназија „Јован Дучић", Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана