ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*********

**********

 

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

-  Професор историје ... 1 извршилац (8 часова недјељно) потребан положен стручни испит, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

- Професор латинског језика... 1 извршилац (8 часова недјељно) до повратка раднице са породиљског боловања, потребно радно искуство за наведени предмет.                                                   

                                                 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број 34/15 и 83/15) и Правилника за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број 24/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење  из тачке 4. и тачке 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс и претходно наведену документацију кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, 

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

- Интервју и стручно тестирање за историју са кандидатима ће се обавити 1.10.2020. године у 13.45 часова у просторијама школе (нова зграда).

 

- Интервју и стручно тестирање за латински језик са кандидатима ће се обавити 2.10.2020. године у 13.45 часова у просторијама школе (нова зграда).

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић” – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ”

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

 

1. Професор италијанског језика  - 12 часова - до повратка радника са боловања

- најдуже до 31.12.2020.

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником који се регулише полагање стручног испита,

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- као неверификовани радник на пословима у школи, у  складу са чланом 108. ст. 10. и 11. Закона о средњем образовању и васпитању.

Из свих увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран,

- Увјерења из члана 5. ст. (1) тачка 4) и 5) Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19). Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у петак, 2.10.2020. године, са почетком у 13 часова, у просторијама школе.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, и то: хттп://њњњ.гимназијајдуциц.цом/, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

 

Пријаве слати искључиво поштом на адресу:

ЈУ Гимназија “Јован Дучић”, Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ  ОШ “СВЕТИ САВА”

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

за школску  2020/21 годину

 

1. Секретар - 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка запослене са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

 Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20). 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:                                                                            1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,                                                      2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                                                                                               3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                                                                                                                                               4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                                                                                                                                                                                                              5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,                                     6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                                             

7. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                      

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                              

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                            - на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                                                                                                 - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                    Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           12. увјерење општинског/градског органа  надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                    

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.   

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 2.10.2020. године, у просторијама школе, и то: тестирање ће се обавити у 10 часова, а  интервју у 11 часова.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

Пријаве слати на адресу:                                                                                                                              Јавна установа  Основна школа  “Свети Сава” Љубиње, Ул. Светосавска број 23,                                                                                                                                88 380 Љубиње                                                                                                                                             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                             

***

 

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу општине Калиновик

 

I - У Општинској управи општине Калиновик, у оквиру реализације “Програма подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години” Завода за запошљавање РС, извршиће се пријем приправника, лица са статусом дјеце погинулих бораца ВРС и завршеном високом стручном спремом – први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, и то:

          - Дипломирани фармацеут са 240 ECTS бодова ............... један (1)  извршилац.

   

 

II – Опис послова   

Приправник се прима у радни однос на одређено вријеме, на период од 12 мјесеци, ради стицања радног искуства у струци и стручног оспособљавања.

 

 

III – Општи услови за пријем приправника у радни однос

Приправник мора испуњавати сљедеће опште услове.

• да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

• да је старији од 18 година,

• да има општу здравствену способност (достављају изабрани кандидати по окончању конкурсне процедуре),

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи јединице локалне самоуправе,

• да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере  на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

• да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV -  Потребни документи

Уз пријаву, која се подноси на посебном обрасцу који се налази у пријемној канцеларији Општинске управе општине Калиновик и на званичној интернет страници општине Калиновик кандидат доставља доказе о испуњености општих и посебних услова наведених у јавном конкурсу.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ (овјерену од стране надлежног органа) и изјаве у писаној форми да кандидат:

• није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

• није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

• није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

2. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију:

• дипломе о завршеном факултету,

• увјерења о просјеку оцјена у току студирања или додатка дипломи из кога се може видјети просјек оцјена у току студирања,

• одговарајућег доказа о статусу дјетета погинулог борца ВРС, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,

• увјерења да се налази у евиденцији Завода за запошљавање РС.

 

V - Поступак пријема

Поступак пријема приправника у радни однос јавним конкурсом проводи Комисија, коју именује Начелник општине из реда запослених у Општинској управи општине Калиновик након објаве јавног конкурса

Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, изврши бодовање кандидата и утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-листу.

Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем приправника, су сљедећи:

1) просјек оцјена

2) дужина чекања на запослење у струци

3) општи утисак

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, је дужан да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјерену фотокопију, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горе наведене доказе.

Са изабраним кандидатом закључиће се уговор о обављању приправничког стажа, у трајању предвиђеном законом.

 

VI – Рок и начин подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници општине Калиновик.

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично на писарницу општине или путем поште, на адресу: Општина Калиновик, Начелник општине, са назнаком “Пријава на конкурс – Комисији за спровођење поступка пријема”, Карађорђева, бр. 37, 71230 Калиновик.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Милинко Лаловић, секретар Скупштине општине Калиновик, контакт телефон: 057/623-131.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана