ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ЈУ СШЦ "СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ"

ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 А) На одређено вријеме до повратка  радника са боловања , а најдуже до 31.8.2021. године

1. Професор психологије 2 часа у Љубињу ..........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  до 31.8.2021. године.

2. Професор пословне комуникације 2  часа у Берковићима ..... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2021. године.

 

Б) На одређено вријеме до повратка  радника са боловања , а најдуже до 31.12.2020. године

 

1. Професор математике 10 часова седмично у Берковићима .............................................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор информатике 2 часа седмично у Берковићима ................................................ 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом .

3. Професор пословно информатичке обуке  2 часа седмично у Берковићима .....................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

4. Професор процеса развоја софтвера 2 часа седмично у Берковићима .............................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

5. Професор практичне наставе економски техничар  2 часа седмично у Берковићима ...........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

6. Професор привредне математике 2 часа седмично Љубињу .......................................1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/16 и 66/18 ), кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из :

Закона о средњем образовању и васпитању  члан 104. ("Службени  гласник Републике Српске", бр.41/18, 35/20 и 92/35) , Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске",бр. 34/15 и 83/15 ) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) .

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр.41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника   и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају остале услове конкурса.

 

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                 

- пријаву  (потписану од стране кандидата )   са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном,

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених ,

- увјерење суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (  дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави .

Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу , а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („ Службени гласник Републике Српске ", број 24/19 ) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања , просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ( за кандидате са искуством),

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити 26.10.2020. године на огласној табли школе и  до тада пријаве требају бити у школи.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 29.10.2020. године  у  просторијама школе у  године у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар "Светозар Ћоровић",  Светосавска 22, Љубиње са назнаком  "Пријава на конкурс за ( навести радно мјесто на које се конкурише)".

***

ЈУ ОШ  "ВУК КАРАЏИЋ"  ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник географије -  4  часа

( на одређено вријеме до 31.8.2021. године);  

2. Наставник ликовне културе – 5 часова

(на одређено вријеме до 31.8.2021. године);

 

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09 и 86/10) , Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19 ) и Правилником о начину организовања проширеног програма ("Сл. гл. РС" 37/19 ).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).                 

 

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 27.10.2020. са почетком у 10 часова,  у ЈУ ОШ "Вук Караџић" Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ "Вук Караџић", Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ  "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

ТРЕБИЊЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Наставник физичког васпитања, 20 часова у настави, на неодређено вријеме   ...............................................................................  1 извршилац

2. Наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, 20 сати седмично ........................................................... 1 извршилац

3. Наставник енглеског језика, 10 часова у наставни, на одређено вријеме до 31.8.2021. године .................................................................................... 1 извршилац

4. Наставник биологије, 4 часа у настави, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,  ................................................................................................................................  1 извршилац

                                                                  

- На  сва  радна  мјеста  примају  се  кандидати са радним искуством од годину дана  и положеним стручним испитом.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник РС" бр. 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20).

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи  ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број  74/18, 26/19).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  дипломе, стечене након завршених интегрисаних академских студија  у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

 - Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење о радном искуству  од годину дана на пословима за које подносе пријаву,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10 . Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу   ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

- Тестирање и интервју кандидата обавиће се у петак, 30.10.2020. године, у просторијама Школе према сљедећем распореду:

 

•  Наставник физичког васпитања и наставник биологије: тест у 8 часова, интервју у 9 часова,

• Наставник енглеског језика и наставник разредне наставе - водитељ у продуженом боравку,  – тест у 10 часова, интервју – у 11 часова,

 

■  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнут на огласној табли Школе.

•  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

•  За кандидате који се не појаве на тестирању  или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

                                                                         

Пријаве слати на адресу:  ЈУ Основна школа "Јован Јовановић Змај " Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА "КАЛИНОВИК"

КАЛИНОВИК

 

    

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор физике - један извршилац са радним искуством и положеним  стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 9 часова  седмично - на одређено вријеме 31.8.2021. године

2. Професор психологије - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа  седмично  на одређено вријеме до 31.8.2021. године.

3. Професор православне вјеронауке – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно –образовном процесу, 3 часа седмично на одређено вријеме до 30.6.2021. године.

 

 

     Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у гимназији("Службени гласник Републике Српске", број: 34/15 и 83/15) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Уз потписану пријаву са биографијом кандидат треба да достави документацију о испуњености општих и посебних услова:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је психофизички способан за рад са ученицима, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје надлежна установа и које не може бити старије од шест мјесеци(љекарско увјерење ће доставити изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог  насиља над дјететом или малољетним лицем,

Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених најмање  240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области ( дипломе издате у БиХ , као и дипломе издате у бившој СФРЈ до 6.4.1992. године са истим степеном стручне и врстом школске спреме која се тражи за наставнике, имају једнаку вриједност, а у складу са законским прописима о важности јавних исправа);

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ( доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета).

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава за изабраног кандидата ће прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа).

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце за изабраног кандидата ће прибавити школа службеним путем, прије заснивања радног односа).        

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 41/18)

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће објавити на огласној табли школе.

Пријем радника извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Дана 28.10.2020. године у 12 часова у просторијама школе обавиће  се тестирање и

интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са назнаком „Пријава на конкурс"  слати на адресу:

ЈУ Гимназија "Калиновик" Калиновик, Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик, Тел. 057/623-044

***

ОПШТИНА БИЛЕЋА

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста службеника  у Општинској управи Билећа

 

I

1. Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналну област

    - 2 извршиоца  на неодређено  вријеме.

2. Самостални стручни сарадник за менаџмент људских ресурса - 1 извршилац на неодређено вријеме.

3. Самостални стручни сарадник за права цивилних жртава рата, жртава ратне тортуре  и права на здравствену заштиту, свих корисника из области борачко-инвалидске заштите, - 1 извршилац  на неодређено вријеме.

4. Самостални стручни сарадник за рад са младима - 1 извршилац на неодређено     вријеме,

5. Самостални стручни сарадник за послове у привреди - 1 извршилац

    на неодређено вријеме.

6. Самостални стручни сарадник за обрачун додатних примања и сарадња са Пореском управом Републике Српске - 1 извршилац на неодређено вријеме.

7. Самостални стручни сарадник за улазне фактуре - 1 извршилац  на неодређено вријеме.

8. Виши стручни сарадник за документацију за послове геодезије - 1 извршилац на неодређено вријеме.

 

II – Опис послова

 

Предвиђени су  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији   

Радних мјеста општинске управе Билећа ("Службени гласник општине   Билећа" број: 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20 и 4/20).

 

III - Општи услови за кандидате

 

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест      мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у      Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем     нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на      подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред   Трибуналом - члан IX став 1 . Устава БиХ,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са   дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV - Посебни услови за кандидате

 

1. За радно мјесто под редним бројем 1:

 - ВСС - Правни факултет  или први циклус студија са најмање 240

   ECTS бодова,

-  Најмање 2 године (двије )  радног искуства у траженом степену образовања,

-  Положен стручни испит за рад у општинској управи,

-  Познавање рада на рачунару.   

 

2. За радно мјесто под 2:

 

 -  ВСС - Правни факултет, или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

 -  Најмање 2 године (двије) године радног искуства у траженом степену образовања,

 -  Положен стручни испит за рад у општинској управи,

 -  Познавање рада на рачунару. 

 

3. За радно мјесто под 3:

 

- ВСС, Правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

4. За радно мјесто 4:

 

- ВСС, друштвеног, природног или техничког смјера или први циклус студија са   најмање 240 ECTS бодова,

- најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

5. За радно мјесто 5:

 

- ВСС, Правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова

- Најмање 1(једна) година  радног искуства у траженом  степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.  

 

6. За радно мјесто 6:

 

- ВСС, Економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова

- 2 (двије ) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.

 

7. За радно мјесто 7:

 

- ВСС, Економски факултет, факултет за производњу и менаџмент  или први циклус

  студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна ) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.

 

8. За радно мјесто 8:

- ВШС, инжењер геодезије  или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова

- Најмање  1 (једна ) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.

В -  Потребна документа

 Уз пријаву на  конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању   

 општих и посебних услова и то:

1. Фотокопије  личне карте,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Увјерење о општој здравственој способности(доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре),

5. Увјерење о неосуђивању,

6. Увјерење да се против кандидата на води кривични поступак(не старији од 6 мјесеци),

7. Потписане и овјерене  изјаве из тачке 5. 6. и 7. ,

8. Овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

9. Увјерење о радном искуству,

10. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у

          општинској управи ,

11. Овјерена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда

          или други доказ о информатичкој оспособљености).

 

VI

   Кандидати   који испуњавају услове  конкурса биће позвани на интервју.

   О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени. 

 

      Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак), овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  В  и посебне  услове  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару информатичка обученост кроз школовање, увјерење и потврда о оспособљености).

 

        Ако прворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VII

      Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске".

       Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће се враћати кандидатима.

 

VIII

       Пријаве за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу која се може преузети на пулту општине Билећа и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова  се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Улица Краља Александра бр. 28.  са назнаком "Конкурсна комисији за спровођење поступка  за пријем службеника".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана