ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**********

***********

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 ФОЧА    

 

КОНКУРС

За  радна мјеста

за прво полугодиште школске 2019/20. године

 

    1. Наставник гитаре, до краја првог полугодишта школске 2019/20. године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - гитариста  1(један) извршилац – 24 часа;

   2. Наставник гитаре, до краја првог полугодишта школске 2019/20. године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - гитариста  1(један) извршилац – 10 часова;

   3. Наставник виолине, до краја првог полугодишта школске 2019/20. године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - виолиниста  1(један) извршилац – 8 часова;    

         Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђеним Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

   -  имају ниво образовања – завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу стручну спрему;

   -  имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене  установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

    - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

     - увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

   Уз пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати достављају сљедећа документа или овјерене фотокопије:

    1. Диплому о завршеном образовању;

    2. Родни лист;

    3. Увјерење о држављанству;

    4. Увјерење о положеном стручном испиту;

     5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима – доставиће само изабрани кандидат по конкурсу , а прије заснивања радног односа;

      У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14, 45/16 и 26/19 ), биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима.

      Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима  утврђеним поменутим Правилником.   

  Кандидати, уз потписану пријаву и  документацију, треба да доставе и:

  -   Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, у форми увјерења или     потврде, издате од завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

- Доказ о просјечној оцјени током студирања, у форми увјерења издатог од стране високошколске установе или додатком на дипломи о завршеном образовању;

- Доказ о оствареном  радном стажу (уколико има радног стажа), у форми увјерења издатог од стране васпитно-образовне установе или увјерење о стажу из кога се јасно види:

1)  Врста посла,

2) Степен стручне спреме и

3) Дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење о статусу ратног војног инвалида, уколико се ради о кандидату из те категорије;

- Увјерење о статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из те категорије;

      Кандидат доставља и овјерену фотокопију радне књижице.

      Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности, затражиће Школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Достављена документација не може бити старија од 6 мјесеци;

- Уговор о раду почиње тећи од датума пријема;

- Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања;

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање;

- Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије прије заказаног интервјуа и тестирања;

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање;

- Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

- Тестирање кандидата и интервју, обавиће се 18.7.2019. године у 10 часова у школи. 

  Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа Фоча, ул. Немањина бб, 73 300 Фоча.

                     

                        ************************** 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ТРЕБИЊЕ                

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Требиње, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Требиње.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе, као и послове предвиђене  у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и образовању .

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Требиње  се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Требиње, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и  то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

 За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1)  има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или  да испуњава услове  из члана 177. став  2. Закона о  основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18),

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V– Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 -  Извод из матичне књиге рођених,

 -  Увјерење о држављанству,

 -  Диплому о завршеној стручној спреми,

 - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против  њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:44/17, 31/18).

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији  у складу са законом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Требиње, ул. Милоша Црњанског број 4. Требиње, са назнаком  “Пријава на конкурс за избор директора школе”. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Требиње, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана