ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

 

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

 

На основу рјешења Просвјетне инспекције поништава се дио конкурса, број 628/20 од 6.8.2020. год. објављен у “Гласу Српске”  12.8.2020. године, под тачком 6.     (Професор историје и латинског језика ... 1 извршилац (8+8 часова недјељно, потребан положен стручни испит и радно искуство, на неодређено вријеме).

***

ЈУ СШЦ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

-  Професор пословне комуникације ... 1 извршилац (4 часова недељно) приправник на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

                                                                                                        

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број 34/15 и 83/15) и Правилника за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење  из тачке 4. и тачке 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и претходно наведену документацију кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, 

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник” РС број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 24.9.2020. године у 13.45 часова у просторијама школе (нова зграда).

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић” – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

ТРЕБИЊЕ

Објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се јавни конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 12.8.2020. године у дијелу који се односи на пријем под бројем:

 

7. Наставник физичког васпитања, 20 часова у настави, на неодређено вријеме,                                                                                                                             ............. 1 извршилац

Поништавање конкурса врши се по налогу Актива директора основних школа Херцеговачке регије.

***

 

ОПШТИНА БИЛЕЋА

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста у Општинској управи Билећа службеника и намјештеника

 

I

1.  Самостални стручни сарадник за финансијско управљање и контролу - 1 извршилац на неодређено вријеме.

2. Тржишна инспекција - 1 извршилац на неодређено вријеме.

3. Самостални стручни сарадник за пореско књиговодство - 1 извршилац на неодређено вријеме.

4. Самостални стручни сарадник за књиговодство основних средстава, јавних добара, ситног алата и инвентара - 1 извршилац на неодређено вријеме.

5. Самостални стручни сарадник за средње образовање - 1 извршилац на неодређено вријеме.

6. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности - 1 извршилац на неодређено вријеме,

7. Стручни сарадник за оперативно техничке послове и праћење противпожарне заштите - 1 извршилац на неодређено вријеме.

8. Физичко обезбјеђење у згради Општинске управе Билећа - 1 извршилац на неодређено вријеме.

II – Опис послова

 Предвиђени су  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији   

      радних мјеста општинске управе Билећа (“Службени гласник општине       

      Билећа”, број: 5/18, 2/19, 3/19,1/20 и 2/20).

 

III - Општи услови за кандидате

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци   или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем  нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на      подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред     Трибуналом - члан IX став 1 . Устава БиХ,

7. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са      дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV - Посебни услови за кандидате

 

1. За радно мјесто под редним бројем 1:

- ВСС, економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

2. За радно мјесто под 2:

 

- ВСС - дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер хемијског процеса, дипломирани инжењер текстилног инжењерства, дипломирани туризмолог или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

 

 - Најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања,

-  Положен стручни испит за рад у општинској управи,

-  Познавање рада на рачунару. 

 

3. За радно мјесто под 3:

- ВСС, економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

4. За радно мјесто 4:

- ВСС, економски факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.   

 

5. За радно мјесто 5:

- ВСС, друштвеног смјера  или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.  

 

6. За радно мјесто 6:

- ВСС, правни  факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- Најмање 2 (двије) година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за рад у општинској управи,

- Познавање рада на рачунару.

 

7. За радно мјесто 7:   

- ССС - друштвеног, природног или техничког смјера у четворогодишњем трајању,

- Једна година радног искуства у траженом степену образовања,

- Положен стручни испит за  рад у општинској управи управи  и

- Познавање рада на рачунару.

 

8. За радно мјесто под 8:

- ССС - друштвеног, природног или техничког смјера у четворогодишњем трајању,

- 6 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

V -  Потребна документа

 Уз пријаву на  конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању  општих и посебних услова и то:

1. Фотокопије личне карте,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре),

5. Увјерење о неосуђивању,

6. Увјерење да се против кандидата на води кривични поступак,

7. Потписане и овјерене  изјаве из тачке 5. 6. и 7. ,

8. Овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми,

9. Увјерење о радном искуству,

10. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у  општинској управи (под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7),

11. Овјерена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда   или други доказ о информатичкој оспособљености под редним бројем        1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7),

VI

     Кандидати   који испуњавају услове  конкурса биће позвани на интервју.

     О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени. 

      Прворангирани  кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења, Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјерене фотокопије (извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о неосуђивању, увјерење да се не води кривични поступак), овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  В  и посебне  услове  у оригиналу и овјереној фотокопији (диплому о стручној спреми, увјерење о радном искуству, увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару информатичка обученост кроз школовање, увјерење и потврда о оспособљености осим под редним бројем 8).

        Ако прворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VII

      Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

       Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће  се враћати кандидатима.

VIII

       Пријаве за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу која се може преузети на пулту општине Билећа и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова  се   могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Улица Краља Александра бр. 28.  са назнаком “Конкурсна комисији за спровођење поступка  за пријем службеника и намјештеника”.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ЉУБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

за школску  2020/21 годину

1. Логопед - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године – 60% радног времена.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос 

 Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20). 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:                                                                           

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,                                                     

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                                                                                              

3. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                                                                                                                                               

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                                                              

 5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,                                     

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,                                            

7. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                      

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                             

 - на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                            

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                                                                                                 

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                                   

 Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                          

12. Увјерење општинског/градског органа  надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                    

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.   

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 25.9.2020. године, у просторијама школе, и то:, тестирање ће се обавити у 10 часова, а  интервју у 11 часова.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

Пријаве слати на адресу: Јавна установа  Основна школа “Свети Сава” Љубиње

Улица Светосавска број 23, 88 380 Љубиње                                                                                                                                            

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.          

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана