ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

ЈУ  “Народна библиотека”

 Гацко

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем у радни однос на неодређено вријеме, на упражњено радно мјесто:

 

  - рачуновођа – шеф рачуноводства ............................. 1 извршилац

 

Услови за пријем у радни однос:

I – Општи услови:

     1. да је кандидат држављанин РС, односно БиХ,

     2. да је старији од 18 година,

     3. да има општу здравствену способност

     4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова шефа рачуноводства – рачуновође.

     5. да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у РС или БиХ у периоду од три године од дана објављивања конкурса.

II – Посебни услови:

     1. IV степен стручне спреме уз посједовање одговарајућег сертификата – лиценце,

     2. обученост за рад на рачунару,

     3. положен испит за сертификованог рачуновођу,

     4. једна година радног искуства на истим или сличним пословима.

III – Опис послова;

     Обављаће послове и радне задатке у складу са Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ “Народна библиотека” Гацко.

IV – Уз пријаву кандидат је дужан приложити:

1.       Извод из матичне књиге рођених,

2.       Увјерење о држављанству,

3.       Увјерење или диплому о завршеном степену образовања – (копија мора бити овјерена)

4.       Потврду о радном искуству,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Личну изјаву овјерену од надлежног органа из тачке I став 4 и 5,

7.       Потврду са Завода за запошљавање о дужини чекања запослења,

8.       Потврде везане за питања бораца и инвалида рата од општинске надлежне службе

 

V – Изабрани кандидат ће послије избора а прије ступања на посао донијети увјерење из казнених евиденција надлежних за те послове.

VI – Доказ о здравственој способности доставиће само онај кандидат који буде изабран а прије ступања на посао.

- Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Народна библиотека”  Немањина 5  Гацко, за конкурсну комисију,

- Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања код ЗЗЗ Републике Српске и на огласној табли Заједнице за запошљавање Гацко.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

- Сви кандидати који испуњавају услове биће бодовани и позвани на интервју код конкурсне комисије,

 

- О времену интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана