ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.12.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

ЈУ ОШ „Свети Сава" Фоча

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

 1. НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – 1 извршилац на 18 часова непосредног рада са ученицима, на одређено вријеме од 23.01.2023. до 31.8.2023. године, са радним искуством - положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године,

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

       в) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда цертификована здравствена установа).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/2022), испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Изузетно, Школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе  у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, потребан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати   обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

 1. Увјерења о држављанству;
 2. Извода из МК рођених или личне карте;
 3. Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области  (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);
 4. Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);
 5. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
 6. Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 7. Љекарског увјерења о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
 8. Увјерење  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
 9. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и увјерење о  подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце -    за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           У пријави на конкурс кандидати треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумим а за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/2018 и 26/2019) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

           Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1 . За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.  За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми и профилу  затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3. За дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима, а Школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију (прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи), и то:

 1.  Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 2.   Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,  и
 3.   Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  Школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе, и то:

 • 22.12.2022. године, тестирање са почетком у 09.00 часова,
 • 23.12.2022. године,  интервју са почетком у 09.00 часова.

                   

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

           Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

                              Пријаве на конкурс доставити на адресу Школе, Немањина, бб 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ  ОШ„Вук Караџић" 

Требиње

 

К О Н К У Р С

 • Наставник математике – 1 извршилац, на неодређено вријеме

 

-Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

-Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09 и 86/10) , Правилником о процедури пријема,критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи(„Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19 ) .

Уз потписну пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.   Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета ако кандидат у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

5.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим Конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим Конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа                        ).                 
-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју, обавиће се дана 20.12.2022. са почетком у 10:00, у ЈУ ОШ „ Вук Караџић „ Требиње.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ „Вук Караџић", Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана