ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

На одређено вријеме до 31.8.2020. године  .

1. Професор православне вјеронауке 3 часа седмично у Љубињу .................. 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

2. Професор православне вјеронауке  2 часа седмично у Берковићима ................. 1  извршилац  са искуством и положеним стручним испитом. 

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр 01/16 и 66/18) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове  из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању  (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15 ), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) . Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника , и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају остале услове конкурса.

 

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање  наведених  услова и то:                                                  

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  ( дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ,

- Потврду о радном стажу и

- Пријаву  (потписану од стране кандидата)  са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

 

Школа ће службеним путем  прибавити увјерење о неосуђиваности  за  кандидата који буде изабран на конкурс, а прије заснивања радног односа.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом)

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе 16.9.2019. године.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 19.9.2019. године  у  просторијама школе у  године у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ ОШ”ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

БИЛЕЋА

 

 

ИЗМЈЕНА  И ДОПУНА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Тачка 2. конкурса, број: 179/2019 објављеног дана, 21.8.2019. године у “Гласу Српске”, мијења се и гласи:

 

“Водитељ продуженог боравка – педагог – 1 извршилац са 50% радног времена, положен стручни испит и најмање  1 година радног искуства у струци – до повратка радника са функције , а најдуже до краја наставног процеса школске 2019/2020. године.

***   

           

ЈУ ОШ  “РИСТО  ПРОРОКОВИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе –  са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2020. године .... 1 извршилац;

2. Наставник демократије и људских права –  8 часова редовне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године .... 1 извршилац;

3. Водитељ продуженог боравка - на пуно радно вријеме – са радним искуством и положеним стручним испитом , на одређено вријеме, до краја наставног процеса у  школској 2019/2020. години, а најдуже до 19.6.2020. године .................... 1 извршилац;

4. Водитељ продуженог боравка - са непуним радним временом, односно 50% радног времена - са радним искуством и положеним стручним испитом , на одређено вријеме, до краја наставног процеса у  школској 2019/2020. години, а најдуже до 19.6.2020. године .................... 1 извршилац;

5.  Наставник руског језика –  4 часа редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2020. године .... 1 извршилац.

 

Напомена: Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним  испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду  (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18)

- лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                             

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

 

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а рије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злоупотребљавања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем,

7. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

8. Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену  проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

10. Увјерење о положеном стручном испиту - за радно мјесто из тачке 1. овог Конкурса;

11. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

12. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи- за радно мјесто из тачке 1. овог конкурса;

13. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

- Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који  доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 19.9.2019. године, у просторијама школе:

-  тестирање са почетком у 8 часова,

- интервју са почетком у 10 часова.

 

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Пријаве слати на адресу:

 

ЈУ Основна школа “Ристо Пророковић” Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана