ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

********

************

 

 

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

ул. Академика Јована Рашковића бр.6,

ПРИЈЕДОР

 

ОГЛАС

 

Област: Рачуноводствени послови

Рад на: Неодређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 10.5.2019. године

Број извршилаца: 1

 

Опис радног мјеста:

 

          1. Референт за благајничке послове

 

          - Опис послова: врши обрачун плата  и других накнада уз вођење одговарајуће евиденције, врши обрачун осталих личних примања (уговор о дјелу, награде вјештака и др.), израђује платне листе и доприноса на плате, врши улагања извјештаја од трезора, врши пријем и обраду финансијских докумената за суд, ликвидира рјешења за судске вјештаке, тумаче, адвокате, фактуре и сл. и уноси у обрасце прописане трезорским пословањем, сву обрађену документацију доставља шефу рачуноводства ради контроле, обавља и друге послове по налогу предсједника суда, секретара суда и шефа рачуноводства.

 

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора  од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

 

2. Посебни услови:

          IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од  најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

- доказ о траженом радном искуству

- доказ о траженом степену образовања

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса.

 

Суд ће по службеној дужности у односу на изабраног кандидата прибавити увјерење о неосуђиваности.

 

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “За конкурс” или лично на адресу: Окружни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића бр.6, Приједор.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана