ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************************

ЈУ ОШ “КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник/професор њемачког језика, 10 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2. Наставник/професор енглеског језика, 4 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту за оба радна мјеста

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана 9.3.2021. године (уторак ) у 13 часова у просторијама школе.

 

 

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                     

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб

79202 Козарац, Приједор

ОДЛУКУ

о поништавању дијела конкурса број: 01-35/21 од 12.2.2021. године

1. Поништава се, из техничких разлога, дио конкурса број:01-35/21 од 12.2.2021. године, који је објављен у “Гласу Српске” 17.2.2021. године, а који се односи 

на тачку 2. “Наставник разредне наставе – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања”

2. За ово радно мјесто конкурс ће бити поново расписан.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб,

79202 Козарац, Приједор

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2021. године.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

• Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

• Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

• Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

• Увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца;

• Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће у сриједу, 10.3.2021. године, у 11.30 часова у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе , са назнаком “за конкурс”.

***

                                                                                                                        

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”,

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Ђакона Авакума 15

79 240 КОЗАРСКА ДУБИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за избор и именовање директора Јавне установе ОШ

“Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица

1.       Директор школе ............................................................................1 извршилац.

Опис радног мјеста

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица расписује конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић’’ Козарска Дубица.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица се бира на период од 4 (четири) године, почетак мандата је завршетак конкурсне процедуре.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177., став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V– Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење о држављанству,

4. Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни       сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

7. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

 

8. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

9. Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од 6 мјесеци),

10.     Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом и неће бити враћени кандидатима.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво путем поште на адресу школе са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Буснови бб

79101 ПРИЈЕДОР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Библиотекар школе - непуна норма, 90% радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, 1 извршилац;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра;

6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

1) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

 

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се 9.3.2021. године у 11 часова у просторији школе,  те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ул. Вука Караџића бб

79203 ОМАРСКА

КОНКУРС

за слободно радно мјесто

1. Професор музичке културе - 1 извршилац - 9 часова седмично, на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године.

На конкурс се могу пријавити лица која испуњавају сљедеће услове:

- да имају одговарајући ниво образовања, односно одговарајућу стручну спрему

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

- да је пунољетан

- да је радно способан

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

Сви кандидати који су испуњавали услове за наведена радна мјеста прије ступања на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању имају право пријаве на конкурс као и кандидати који испуњавају посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању.  

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити следећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2. увјерење о држављанству,

3. родни лист или овјерену фотокопију личне карте,

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији.

6. увјерење о положеном стручном испиту;

7. љекарско увјерење које не може бити старије од 6 мјесеци доставља само изабране кандидате, а  прије заснивања радног односа.

8. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по службеној дужности.

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико има радног искуства.

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право на учешће на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријаве на конкурс могу доставити сви кандидати који испуњавају услове Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Тестирање и интервју обавиће за професора музичке културе 8.3.2021. године тестирање у 9 часова, а интервју у 10 часова само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављено на огласној табли школе.

Пријаве на конкурс можете доставити лично у школу или послати на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”, ЉУБИЈА

ул. Драге Лукића бб

79101 ПРИЈЕДОР

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

 

1.       Наставник српског језика – 8 часова, на одређено вријеме, до 30.6.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС, у даљем тексту: Закон) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу, са назнаком “за конкурс”. Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 3.3.2021. године у 11 часова у посторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана