ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН”

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР                                                              

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор кларинета - дипломирани музичар - кларинетиста - VII степен  стручне спреме - пуна норма - приправник на неодређено вријеме 

Општи услови:

(1)  1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                          

     увјерењем о држављанству,

    2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

    3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

    4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

    5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

   6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      (2)  Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     (4) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 4.2.2021. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

      (5) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

79101 ПРИЈЕДОР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професора економске групе предмета, 10 часова, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, са радним искуством, 1 извршилац.

2. Професора физичког васпитања, 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, са положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, 1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из  Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

           I   Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1. Да је држављанин РС - БиХ - увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5.  Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

 

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

4. Увјерење о положеном стручном испиту, за радно мјесто под бројем 2.

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс”  и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање дана, 2.2.2021. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 2.2.2021. године са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.           

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ “МАШИНСКА ШКОЛА” ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 1. Координатор практичне наставе ван школе у струци машинство и обрада метала ½ радног времена до 31.8.2021. године, 1 извршилац са искуством.                                                                                                                                            

  Поред општих услова прописаних Законом о раду , и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

  Право учешћа имају и лица из члана 104. став 7 и лица из члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању .

  Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .       

 Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни приложити оригиналне или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећа документа:

1. Увјерење о држављанству РС, БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат), а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма   четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

8.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.       Увјерење о положеном стручном испиту;

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

12.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

14.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима се неће враћати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана    29.1.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се лично доставити на протокол школе или слати на адресу школе.

***

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР” У ПРИЈЕДОРУ.

Николе Пашића број 4

79101 Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Стручног сарадника - педагога – пуна норма, 1 извршилац, приправник, на неодређено вријеме;

На основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију  на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем , а она подразумијева:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште препоручено на адресу школе, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.           

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 4.2.2021. године (четвртак) у 11 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене  кандидатима.

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

                                                                                    

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана