ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Дипломирани дефектолог - олигофренолог до повратка радника са неплаћеног одсуства, најкасније до 20.9.2021. године ........................ 1 извршилац.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању

 У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови за пријем радника у радни однос :

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан (увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања деце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;           

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана;

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа)

-  увјерење да се не води кривични поступак.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврду издату од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи.

-  Увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар "Сунце" Приједор, 26.10.2020. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар "Сунце" Приједор.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР МЕЋАВА"

Васе Пелагића 2а

79224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставник српског језика и књижевности - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, (12 часова седмично) приправник,

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

   6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, (у случају радног стажа више од шест мјесеци, а до годину дана послије стицања стручне            спреме ),

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана 28.10.2020. године              (сриједа) у просторијама школе са почетком у 12 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Напомена: Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс".                                 

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Петог корпуса бб

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник енглеског језика са положеним стручним испитом – 4 часа седмично, на одређено вријеме до краја школске 2020/2021. године ................................................................ 1 извршилац

2. Наставник музичке културе са положеним стручним испитом – пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања .................................................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о начину организовања проширеног програма .

     Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

     Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5. Да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6. Да има увјерење да против њега није покренут кривични поступак против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Посебни услови:

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у одређеној области или еквивалент и остварених најмање 180 ECTS бодова

2. Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу 

3. Да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

     Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеног отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

     Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

     Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у уторак, 27.10.2020. године, у 11 часова у просторији школе,  те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

      Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ, ЉУБИЈА

ул. Драге Лукића бб,

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1) Наставник информатике – 6 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, најкасније до 28.5.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

2) Наставник техничког образовања – 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

3) Наставник ликовне културе – 8 часова - на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, најкасније до 31.8.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом ..... 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС, у даљем тексту: Закон) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу .

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс". Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 28.10.2020. године у 12 часова у просторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ „ПЕТАР ШКУНДРИЋ", БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра број:131, општина Оштра Лука

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1)      Наставник музичке културе, 5 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, до 21.4.2021. године, 1 извршилац са радним искуством.

2)      Наставник енглеског језика, 16 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, до 28.2.2022. године, 1 извршилац без радног искуства - приправник.

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту, за кандидате за радно мјесто под бројем 1,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе у сриједу, 28.10.2020. године, са почетком у 11.30 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања . Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Шкундрић", 79228 Доњи Агићи, са назнаком "За конкурс" и навести број радног мјеста за које се конкурише.

***

"ИНДУСТРОПРОЈЕКТ" АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР, ул. Вожда Карађорђа бр. 14               

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) ...........................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ............... 1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен машински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине – хидро смјер (ВСС) ...............  1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер грађевине – смјер нискоградња (ВСС) ....... 2 извршиоца

ВСС (VII ст. стр .спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације

5. Дипломирани инжењер архитектуре (ВСС) .................................................................. 1 извршилац

Три године радног искуства на дизајнирању и урбанистичком планирању.

Поседовање лиценце за израду пројектне документације

Мјесто рада: Бањалука или Приједор

Плата је по договору, а постоји могућност и сувласништва у фирми.

     

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

   Напомена

У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).

 Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

ЈУ Електротехничка школа Приједор расписује

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професора за предмет: Српски језик – 3 часа са искуством - на одређено вријеме до 31.8.2021. године

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

                   Право учешћа имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању .

(1)     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и приже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)     Увјерење из става 1. т.4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Посебни услови:

1. Уз потписану пријаву од стране кандидат који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Сл. гласник РС", број:  24/2019) кандидати су обавезни приложити:

1)      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      Положен стручни испит,

4)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

9)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене

документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије

заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у  четвртак, 29.10.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професора економске групе предмета, 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу, 1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из  Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

1. Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин РС - БиХ – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи  и начину бодовања критеријума за пријем .

  Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и  звања наставника.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком "за конкурс"  и напоменом "не отварати ".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање дана, 27.10.2020. године са почетком у 9.30 часова.

 

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 27.10.2020. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.            Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "САВО БАЛАБАН"

Бранислава Нушића бр. 9

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор солфеђа - дипломирани музички педагог - VII степен стручне спреме  –  пуна норма – са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме  до 30.6.2021. године до повратка радника са неплаћеног одсуства

Општи услови:

(1)     1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                          

увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 (2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(3) Уз потписану пријаву  и документацију из  општих услова потребно је доставити  документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      увјерење о положеном стручном испиту,

3)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 (4) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 (5) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  Закона о основном васпитању и образовању и Закона о средњем образовању и васпитању.

 (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 30.10.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

(7) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу школе.

***

  ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПЕТРОВО

  79101 ПРИЈЕДОР

   Петрово бб

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор хемије – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, најкасније до 31.8.2021. године, 2 часа седмично; 

2. Професор информатике – 1 извршилац са радним искуством, на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције, 7 часова седмично;

3. Професор музичке културе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, пола норме;

4. Наставник демократије и људских прва – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, најкасније до 31.8.2021. године, 1 час седмично;

5. Професор разредне наставе за рад у јутарњем чувању - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најкасније до 30.6.2021. године, пуна норма.

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

 

 

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у просторијама школе, 

- четвртак, 29.10.2020. године, у 11.15 часова, а интервју са кандидатима ће бити обављен у 12.15 часова за радна мјеста под редним бројем 2, 3. и 4.

- петак, 30.10.2020. године, у 11.15 часова, а интервју са кандидатима ће бити обављен у 12.15 часова за радна мјеста под редним бројем 1. и 5.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу школе.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана