ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

*************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Пећани бб

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем наставника

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, приправник.

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у струци, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (увјерење ће школа прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем.

- Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним

 

Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 27.11.2019. године, са почетком у 9 сати у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129, 79263 Оштра Лука

         

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник њемачког језика – 8 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у четвртак, 28.11.2019. године, у 10 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204 Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “РАДОСТ”

Вука Караџића 21

79101 Приједор

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 4 извршиоца, на одређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом.

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

За позицију 1 и 2:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства/стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме. (Ово увјерење прилажу само кандидати који конкуришу за позицију бр. 1)

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања . 

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

 

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, а који су конкурисали за позицију под редним бројем 1. и 2. биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића дана, 25.11.2019. године, у 11 часова.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

ЈУ Електротехничка школа Приједор расписује

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професора за предмет: Практична настава у III степену - 20 часова са искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања;

2. Професора за предмет: Практична настава у IV степену - 4 часа са искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

          Конкурс се расписује са радним искуством, па право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Законом о средњем образовању и васпитању .

(1)     Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1)      да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)      увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)     Увјерење из става 1. т. 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Посебни услови:

1)      Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о 

2)      поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  кандидати су обавезни приложити:

1)      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трогодишњем трајању са најмање остварених, за III степен 180 ECTS бодова, и овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање освојених, IV степен 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      Увјерење о положеном стручном испиту,

4)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

8)      Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене

документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије

заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се  28.11.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА МАЈА” НОВИ ГРАД

Ул. Петра Кочића 10.

79220 Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС

1.       Дипломирани васпитач предшколске дјеце у радни радни однос на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа ................................ 2 извршиоца,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и члана 2. став 1. и 2. и члана 3. став 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин РС и БиХ , а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је старији од 18 година, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа),

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс ) и документације којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2.  Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, која садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на Заводу за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 10 (десет) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића дана, 27.11.2019. године, у 9 часова.

Документа која нису трајног карактера ( увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЗУ АПОТЕКА “САЊАФАРМ”

КОЗАРСКА ББ, ОМАРСКА

79101 ПРИЈЕДОР

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

 

1. Дипломирани фармацеут - магистар фармације    1 извршилац

 

Услови

- ВСС - дипл. фармацеут - магистар фармације

- Положен стручни испит

- Лиценца издата од стране фармацеутске коморе

- Пожељно радно искуство

- Плата по договору

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Заинтересовани кандидати се могу јавити на телефон 065/ 536-528.

 

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана