ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

ДОЊА КОЗИЦА БР. 129

 79263 ОШТРА ЛУКА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/наставник српског језика - 1 извршилац, приправник, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, 17 часова;

2. Професор/наставник њемачког језика - 1 извршилац, приправник, на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, 8 часова; 

3. Професор/наставник физике – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 30.6.2022. године, 6 часова;

4. Професор/наставник техничког образовања – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, 4 часова.

 

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назначеном позицијом на коју се конкурише ) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа је прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем  у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у просторијама школе, 

- четвртак, 28.10.2021. године, у 9 часова, за радна мјеста под редним бројем 1. и 2.

- четвртак, 28.10.2021. године, у 11 часова за радна мјеста под редним бројем 3. и 4.

Интервју ће бити обављен након тестирања за све кандидате.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић”, Козица

Доња Козица бр. 129, 78 204 Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ОМАРСКА, ВУКА КАРАЏИЋА ББ

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

објављеног 6.10.2021. год.

Исправка се односи на датум тестирање, обавиће за све кандидате умјесто 12.10.2021. године, одржаће се  22.10.2021. године, тестирање у 8 часова (за оба радна мјеста), а интервју за професора разредне наставе  9 часова,  за професора  српског језика у 10 часова, само за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Ђакона Авакума 15

 79240 Козарска Дубица

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник за наставни предмет српски језик - 9 часова - приправник - на одређено радно вријеме, до краја школске 2021/2022 године, односно до 31.8.2022. године ............................................... 1 извршилац;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 177. Закона.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 27.10.2021. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “за конкурс”.

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра и обавезна употреба заштитних маски.

***

 ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” НОВИ ГРАД

 Николе Пашића 13

 79220 Нови Град            

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1) Наставник разредне наставе – 50 % норме – 1 извршилац до краја школске 2021/2022. године, лице са искуством и положеним стручним испитом,

2) Водитељ продуженог боравка – пуна норма – 2 извршиоца до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, лице са искуством и положеним стручним испитом,

3) Водитељ продуженог боравка – 50% норме - 1 извршилац до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, лице са искуством и положеним стручним испитом,

4) Водитељ продуженог боравка – 29,17 % норме - 1 извршилац до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, лице са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о начину организовања проширеног програма и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19 ) на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

4. увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  27.10.2021. године у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.            

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија  евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “МАЈКА КНЕЖОПОЉКА”

Видовданска бб

79246 КНЕЖИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник за наставни предмет математика (12 часова) -  1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2022. године - без радног искуства (приправник).

 

Услови конкурса:

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

         Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања  дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

 

         Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:      

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, доставља само онај кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном   статусу  члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

         Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 27.10.2021. године, у 12 часова у централној школи у Кнежици. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

         Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу

школе са назнаком “КОНКУРС”, Видовданска бб, 79 246 Кнежица.       

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 1. Наставник/професор физике, 4 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године

 2. Наставник/професор разредне наставе, пуна норма, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту за оба радна мјеста

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  26.10.2021. године  (уторак ) у 13 часова у просторијама школе.Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                      

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ  “ПЕТАР МЕЋАВА”

 Васе Пелагића 2а

 79224 КОСТАЈНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Наставник биологије - 1 извршилац - на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са положеним стручним испитом (16 часова седмично)

2. Наставник српског језика – 1 извршилац - на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, са положеним стручним испитом (18 часова седмично),

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

            6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и  5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

 1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана  26.10.2021. године              (уторак) у просторијама школе са почетком у 12.30 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Напомена:

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.                                 

***

 ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР КОСТАЈНИЦА

 Ташли бунар 13

 79 224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

 

I – Опис радног мјеста

1.1. Наставник стручних  предмета – магистар фармације, 1 извршилац, са радним искуством, 7 часова седмично, на одређено радно вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године;

1.2. Наставник практичне наставе за предмете микробиологија и паразитологија и Епидемиологија, 1 извршилац, са положеним стручним испитом – 3 часа седмично, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године;

 

II – Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, чланова 1, 2, 9, 14. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама.

Уз потписану пријаву на расписан конкурс, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова.

1. Општи услови:

а) да је држављанин РС или БиХ, то доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

в) да је радно способан, то доказује љекарском увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела

д) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

ђ) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављена дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(Увјерење из тачке г) и д) школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:         

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

в) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

д) увјерење о радном стажу од ранијег/их  послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство

ђ) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца

е) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

ж) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се и пријаве кандидата без искуства. Право учешћа имају и лица која су по прописаним важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана 26.10.2021. године (уторак) у 10 часова у просторијама ове школе. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну плочу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе или  доставити лично у просторијама школе.

На коверти обавезно назначити Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише).

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

 ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Брезичани бб, 79208 БРЕЗИЧАНИ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор разредне наставе на одређено вријеме, до краја школске 2021/2022 године са радним искуством и положеним стручним испитом -  2 извршиоца

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

     Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

     Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

     Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

     Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

5. Да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

6. Да има увјерење да против њега није покренут кривични поступак против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

     Посебни услови:

1. Да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент и    

2. Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 74/18 и 26/19) која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом ),

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег  се јасно види:  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

ђ)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

ж) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

     Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос  вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником  о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи   а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

     Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

     Интервју и тестирање кандидата  који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, обавиће  се у петак,  22.10.2021. године, у 11 часова у просторији школе,  те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

      Школа ће списак кандидата који испуњавају услове  објавити  на огласној  табли школе.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

***                                                                     

  ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

  ДОЊИ АГИЋИ 79228 

                                                         

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

1. Наставник њемачког језика – 8 часова, са радним искуством, положен стручни испит, на одређено радно вријеме, до краја  школске 2021/22 године, односно до 31.8.2022. године ……….. 1 извршилац;        

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

(1) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

(2) Увјерење  из става 1. т. 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно је доставити и сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном  испиту ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

     Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.  Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Глас Српске”, интервју и тестирање са  кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  ће се обавити 1.11.2021. године у 11 часова у просторијама школе.

Обавјештавамо све кандидате који испуњавају услове конкурса и чије су пријаве потпуне да неће бити појединачно позивани на тестирање и интервју те да у случају недоласка наведеног датума на тестирање и интервју сматраће се да је кандидат одустао од конкурса.

      Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Агићи бб, Нови Град са назнаком “За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или лично Секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  

***

ЈУ “МАШИНСКА ШКОЛА” ПРИЈЕДОР

 Николе Пашића бр. 4.

79101 ПРИЈЕДОР

ОДЛУКУ

о поништењу дијела јавног конкурса за радно

мјесто секретара школе

 

1. Поништава се дио јавног конкурса објављен 29.9.2021. године у листу “Глас Српске”, а који се односи на:

- Секретар школе, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања и породиљског одсуства, са радним искуством ............ 1 извршилац.

2. Одлука о поништењу дијела конкурса, као и нови конкурс ће бити објављени  у  “Гласу Српске” 13.10.2021. године.

 

Образложење

Конкурс  објављен дана 29.9.2021. године у листу “Гласу  Српске” се поништава због процедуралне грешке. Одлука о поништавању конкурса, те поновљени конкурс ће бити објављен у “Гласу Српске” 13.10.2021. године.

***

ЈУ “МАШИНСКА ШКОЛА” ПРИЈЕДОР

 Николе Пашића бр. 4.

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за упражњено  радно  мјесто

 

1. Секретар школе, на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања и породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом , у складу са Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи ……………………………… 1 извршилац .

  Послове секретара школе може обављати лице са завршеним најмање првим циклусом студијског програма у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом, са завршеним правним факултетом. 

 

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос                                                                                                                                                 

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању. Пријем секретара се врши у складу са Законом и Правилником о поступку пријема у радни однос у средњој школи и начину бодовања критерија за пријем.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то доказује Изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног  избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1. Тачке 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос секретара школе, а на основу Правилника, кандидати су обавезни приложити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма   четворогодишњем трајању са остварених најмање  240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку осјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у складу са чланом 19. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критерија за пријем,

- Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа  поставља на огласној  табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 28.10.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

ЈУ Електротехничка школа Приједор расписује

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професор за предмет: српски језик  - 6 часова, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године,  један извршилац;

2. Професор за групу предмета из електротехнике:

       - Електричне инсталације и освјетљење (II разред електричар-електроинсталатер) -

    3 часа, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до

    повратка радника са боловања.

     - Електрични апарати и уређаји (II разред електричар-електроинсталатер) – 2 часа,  на       одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до повратка радника са боловања.

- Основе електротехнике (II разред ауто-електричар и електричар-ектроинсталатер) -

6 часова,  на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до повратка радника са боловања.

- Основе електротехнике (II разред – техничар мултимедија) – 3 часа, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до повратка радника са боловања.

- Основе електротехнике (II разред-ауто-електричар и електричар-електроинсталатер) -  2 часа, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до повратка радника са боловања.

- Електротехнички материјали (I разред - ауто-електричар и електричар-електроинсталатер) 4 часа на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом до повратка радника са боловања.

3. Професор за предмет: Практична настава(III разред – техничар мехатронике) – 6 часова са искуством и положеним стручним испитом, на  одређено вријеме до 31.8.2022. године;

4. Професор за предмет: Аутоматизација производње (III разред – техничар мехатронике) - 2 часа са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

5. Професор за предмет: Основе роботике (IV разред – техничар мехатронике) – 2 часа са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

6. Професор за предмет: Мехатроника (IV разред – техничар мехатронике) – 2 часа са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

7. Професор за предмет: Основе електротехнике (I разред – техничар информационих технологија) – 4 часа, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

8. Професор за предмет: Рачунари и програмирање (III разред – техничар мехатронике) – 6 часова,  са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

9. Професор за предмет: Информатика (I разред – електричар-електроинсталатер) – 4 часа, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2022. године;

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 1/16. и 66/18.)  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” број: 41/2018. 35/2020. и 92/2020.) кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама (“Сл. гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/15).                 

          Право учешћа имају и лица из члана 104. став 7. и 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” број:41/2018 и 35/2020 и 92/2020).

1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и приже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

2) Увјерење из става 1. т. 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Посебни услови:

1. Уз потписану пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о  поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем кандидати су обавезни приложити:

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца складу са чланом 19. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и  начину бодовања критерија за пријем (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2019.)

9. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

11. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене

документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије

заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 28.10.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу: школе са назнаком “За конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана