ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.06.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.06.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

*********************

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Начелник општине

ул. Петра Кочића бр. 2

79220 Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС

I - Расписује се јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено

   вријеме у Општинску управу општине Нови Град за:

1.       Виши стручни сарадник за административно-техничке послове ......... 1 извршилац,

2.       Стручни сарадник за пријем и отпрему поштанских пошиљки ..........1 извршилац.

II – Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III - Посебни услови:

I-1. ВШС - економског или правног смјера или први циклус студија економског или правног смјера са најмање 180 ECTS бодова; најмање једна година односно девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

I-2. ССС – IV степен друштвеног или техничког смјера, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

  IV – Неспојивост:

Кандидат не може имати неспојивости прописане у Глави IV (члан 43. до члана 47.) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

V - Опис послова:

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град.

VI – Потребна документација:

Кандидат је дужан приложити:

- пријаву на прописаном обрасцу (образац број 1. доступан на интернет страници

           Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију дипломе односно свједочанства о завршеној средњој школи (за радно мјесто I-2.),

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

- доказ о неосуђиваности.

VII - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије пријема у радни однос.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: “За јавни конкурс за пријем службеника”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, “Гласу Српске” и на интернет страници општине Нови Град њњњ.опстина-новиград.цом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

****

ОСНОВНИ СУД У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

Давидов трг бб

79240 Козарска Дубица

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем судског приправника

Радно мјесто:

1.       Судски приправник (1 извршилац)

Услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

VII степен школске спреме, правни факултет, дипл. правник са 240 ECTS бодова, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној фотокопији, не старије од 6 мјесеци):

1. диплому о завршеном факултету

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о држављанству

4. увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци

5. доказ о познавању рада на рачунару

6. просјек оцјена остварених на факултету

7. увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора, увјерење о радној способности, а суд ће извод из казнене евиденције прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Приправник закључује уговор о обављању приправничког рада на период од двије године.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “За конкурс” или лично на адресу суда.

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 102 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних мјеста у Окружном привредном суду у Приједору

1. Опис радног мјеста

1.1. Стручни сарадник - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

1.2. Дактилограф/судски асистент - 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

2. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

2.1. Општи услови које кандидати морају испуњавати:

          - да је држављанин РС или БиХ,

          - да је старији од 18 година,

          - да има општу здравствену способност,

          - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

          - да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

2.2. Посебни услови које кандидати морају испуњавати:

                   За радно мјесто под редним бројем 1.1.:

          - VII степен стручне спреме, дипломирани правник, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

          За радно мјесто под редним бројем 1.2.:

                   - IV степен стручне спреме, управна, економска школа или гимназија, познавање рада на рачунару, радно искуство од најмање шест мјесеци на истим или сличним пословима.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос, и то оригинал или фотокопије сљедећих докумената:

          - личне карте или пасоша,

          - дипломе о завршеној стручној спреми,

          - увјерења о положеном правосудном испиту (за радно мјесто под редним бројем           1.1.)

          - увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (за           радно мјесто под редним бројем 1.2.).

Испуњеност других услова наведених у конкурсу, кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

 

Изабрани кандидат дужан је да, у року од 7 дана од објављивања резултата конкурса на огласној табли суда, достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерења о држављанству РС или БиХ, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о траженој стручној спреми, увјерења о положеном правосудном испиту (за радно мјесто под редним бројем 1.1.), увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (за радно мјесто под редним бројем 1.2.).

За изабраног кандидата, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђиваности.

4. Пријава на конкурс

Пријаву на конкурс кандидати могу преузети лично на писарници Окружног привредног суда у Приједору или на интернет страници Окружног привредног суда у Приједору хттпс://окпривсуд-приједор.правосудје.ба/.

5. Рок и начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком “ЗА КОНКУРС” се могу доставити лично на писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу суда.

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из конкурса, одбациће се.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса обавиће се интервју и/или тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана