ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*************

****************

 ЈУ СШЦ “ЂУРО РАДМАНОВИЋ”, НОВИ ГРАД

 Доситеја Обрадовића 4, Нови Град

              

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. На одређено вријеме:

1.1.    Инжењер машинства или ВКВ варилац - 12 часова (практична настава, занимање варилац), приправник, на одређено вријеме - до 31.8.2021. г.

1.2.    Дипломирани инжењер машинства - 2 часа (теоријска настава машинске струке), приправник; на одређено вријеме - до 31.8.2021. г.

 

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању , члана 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

1) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених ECTS бодова и то: под тачком 1.1 најмање остварених 180 ECTS бодова или В степен; под тачком 1.2. најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

6) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца .

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има кандидат који остварује права у складу са законом којим се уређују питања права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, према сљедећем редослиједу:

а) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,

б) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,

в) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

 

Уколико се на конкурс пријаве борци из више категорија, предност има борац више категорије, с тим да у оквиру исте категорије, предност има борац са дужим временом ангажовања у оружаним снагама.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана 25.9.2020. године (петак) у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Ђуро Радмановић” Нови Град, улица Доситеја Обрадовића бр. 4. На коверти обавезно назначити Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише), а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Петра Кочића бр. 2

79220 НОВИ ГРАД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем службеника у Општинску управу општине Нови Град

I -  Расписује се јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено

      вријеме у Општинску управу општине Нови Град за:

1.       Самостални стручни сарадник за обрачун плата,

 накнада, благајну, унос добављача и наруџбеница .............1 извршилац,

2.       Виши стручни сарадник за инвестиције.        .................1 извршилац,

3.       Виши стручни сарадник за стамбене послове  .....................1 извршилац.

 

II– Општи услови:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III – Посебни услови:

I-1. ВСС – дипломирани економиста или први циклус студија са звањем дипломирани економиста са најмање 240 ECTS бодова; најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

I-2. ВШС – друштвеног смјера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова; најмање годину дана односно девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

I-3. ВШС – економиста или правник или први циклус студија економског или правног смјера са  најмање 180 ECTS бодова; најмање годину дана  односно девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи  и познавање рада на рачунару.

IV – Неспојивост:

Кандидат не може имати неспојивости прописане у Глави IV (члан 43. до члана 47.) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

V - Опис послова:

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској  управи општине Нови Град.

VI – Потребна документација:

Кандидат је дужан приложити:

- пријаву на прописаном обрасцу (образац број 1. доступан на интернет страници

 Министарства управе и локалне самоуправе РС),

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију дипломе,

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима  управе.

VII - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије пријема у радни однос.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, ул. Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: “За јавни конкурс за пријем службеника”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику РС”, “Гласу Српске” и на интернет страници општине Нови Град www.opstina-novigrad.com.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР” У ПРИЈЕДОРУ

Николе Пашића број 4

79101 ПРИЈЕДОР 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор стручних предмета здравствене струке - доктор медицине - 2 часа, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2021. године;

2. Професор њемачког језика - 4 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручни испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

 

На основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију  на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем , а она подразумијева:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто под редним бројем 2 (професор њемачког језика),

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто под редним бројем 2 (професор њемачког језика), а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту  о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Увјерење под редним бројем 2. и 4. из посебних услова треба да доставе кандидати за радно мјесто које захтјева положен стручни испит за рад у образовању.

За радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште препоручено на адресу школе, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.         

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 24.9.2020. године (четвртак) у 11 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене  кандидатима.

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана