ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ ДУБОВИК - КРУПА НА УНИ

 

На основу одредби Закона о основном васпитању и образовању, и Акта Министарства просвјете и културе Републике Српске број:07.041/610-102/20 од 26. маја 2020. године, Школски одбор ЈУ Основне школе “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, општина Крупа на Уни, је донио Одлуку број:245/20 од 2.7.2020. године, на основу које објављује,

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, општина Крупа на Уни, објављен у “Гласу Српске” дана 19.2.2020. године.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ДОЊИ ДУБОВИК - КРУПА НА УНИ

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, општина Крупа на Уни

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

II – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

III – Статус

 

 

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговором, Статутом Школе, те Правилником о раду.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

1.       Општи услови

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да има општу здравствену и психофизичку способност за рад са ученицима.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) Диплому о завршеној стручној спреми;

2) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

3) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци;

4) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

5) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

7) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

8) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

9) Извод из матичне књиге рођених и

10) Увјерење о држављанству.

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.                                                                                                                             Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној копији.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик – 79227 Крупа на Уни, Трг Браће Мандић 4, са назнаком: “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

 Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

VII – Начин и рок обавјештења                                                                                                                  Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Доњи Дубовик, Крупа на Уни у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

“ИНДУСТРОПРОЈЕКТ” АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

УРБАНИЗАМ И КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР, ул. Вожда Карађорђа бр. 14         

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

1.       Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) ................................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехнички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације .... 1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен машински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине – хидро смјер (ВСС) ...............  1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер грађевине – смјер нискоградња (ВСС) ....... 2 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације

Мјесто рада: Бањалука или Приједор

Плата је по договору, а постоји могућност и сувласништва у фирми.

           Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплому о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

 Напомена

У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).

Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана